Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Redakční rady Hlasatele 19.4.2017

Termín konání: 19.4 2017

Čas konání: 17.00-18.30 hod.

Místo konání: zasedací místnost č. 706 ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15

Přítomni: PhDr. Marcel Pencák Ph.D., Bc. Eva Ingrid Burianová (redaktorka), Vladimír Klega, Bc. Jitka Kolářová, Mgr. Antonín Randa, Mgr. Michaela Rzounková (tajemnice), Ing. Karel Strnad, MUDr. Jana Trková, Jiří Vaníček, Marie Zdeňková

Omluveni: Mgr. Petra Šikýřová


Předseda redakční rady zahájil zasedání.

Pí redaktorka upozornila na změnu volebního zákona, který zahrnuje omezení politické agitace v obecních zpravodajích od doby vyhlášení termínu voleb. Redakční rada počká na právní rozbor skutečností, jež změna zákona přináší, a poté rozhodne o dalším postupu.
                         - RR souhlasí

Květnové číslo Hlasatele – připomínky a úpravy

 • Diskuze o titulní fotografii, po níž se nenašla shoda na některé z představených verzí – pí redaktorka s p. grafikem rozešlou během následujícího dne návrhy na novou úvodní fotografii
 • Str. 3 – předseda redakční rady informoval, že na základě usnesení RMČ č. R – 1378 ze dne 19. 4. 2017 došlo k navýšení nákladu Hlasatele na 17 734 výtisků – upravit tento údaj v tiráži
 • Str. 4 – do článku týkajícího se prodeje pozemku přidat odkaz na webové stránky Prahy 15
 • Str. 7 – správně přiřadit fotografie
 • Str. 10 – proběhla diskuze na téma celostránkové inzerce na akce pořádané městskou částí nebo jejími institucemi – p. grafik navrhne pravidla, podle kterých bude možné takovou inzerci v budoucnu podávat, a to z hlediska formy zpracování i rozsahu – do září bude pí redaktorka subjekty o této změně průběžně informovat, poté by se jimi mělo umisťování inzerce v Hlasateli řídit, mj. by se již neměla objevovat celostránková oznámení (možnost udělení výjimky je na pí redaktorce) – plakát na Dny Prahy 15 bude v Hlasateli zveřejněn jako celostránkové oznámení, jelikož je již zadán
  - dále se pí Kolářová opakovaně informovala na možnost nechat si vytvořit plakát na akci městské části p. grafikem – p. grafik souhlasí
 • Str. 13 – opravit označení politické příslušnosti u p. Strnada
 • Str. 17 – pí redaktorka doplní informace o Komunitním centru Praha 15
 • Str. 20 – vypustit závorky u podpisu autora, změnit fotografie v závislosti na vybrané titulní fotografii celého vydání
 • Str. 28 – doplnit křestní jméno u p. Josefa Bernarda
             - RR s navrhovanými úpravami souhlasí

 

Zapsala:    Michaela Rzounková

Ověřil:         PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.

Autor článku: oit@praha15.cz Aktuality