Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Redakční rady Hlasatele 21.6.2017

Termín konání: 21. 6. 2017

Čas konání: 17.00-18.00 hod.

Místo konání: zasedací místnost č. 201 ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15

Přítomni: Vladimír Klega, PhDr. Marcel Pencák Ph.D., Mgr. Michaela Rzounková (tajemnice), MUDr. Jana Trková, Jiří Vaníček, Marie Zdeňková

Omluveni: Bc. Eva Ingrid Burianová, Bc. Jitka Kolářová, Mgr. Antonín Randa, Ing. Karel Strnad, Mgr. Petra Šikýřová

Hosté: Václav Bílek, Pavlína Nejedlíková, Milan Wenzl


Předseda zahájil zasedání redakční rady.

 1. Zasílání náhledu Hlasatele vytvořeného pro jednání RR všem radním MČ
  Pan starosta požadoval zasílání náhledu Hlasatele, který je rozesílán členům redakční rady před jejím zasedáním.
      - RR nesouhlasí
   
 2. Pan Klega upozorňoval, že mu nechodí podklady pro jednání RR.
  Podklady na toto jednání redakční rady byly standardně všem členům RR, ovšem až den před jejím konáním, kdy p. Klega již e-mailovou schránku neprohlížel. Z výrobních důvodů nebylo možné zaslat náhled dříve.
   
 3. Prázdninové vydání Hlasatele
 • Titulní strana – Titulky i malé fotografie vybere p. grafik.
 • Str. 3 – vzhledem k rozsahu textu není možné umístit pod Slovo starosty také fotografii p. Wenzla; starosta dle sdělení pí Nejedlíkové uveřejnění textu bez fotografie schvaluje.
 • Str. 4 a násl. – článek o pianech přesunout na str. 26 a nahradit jiným, k aktualitám doplnit podpisy autorů, pí Trková upozorňovala na nepřesnosti v článku o neziskové organizaci Protěž, který nebyl podepsán a dále u příštích čísel žádá o předběžnou informaci, pokud někdo bude psát na sociální téma
 • Str. 8 – p. Trková označila některé pasáže na reklamu v Okénku pro názor pana Neumanna za reklamu. Vzhledem k tomu, že příspěvky nejsou nijak korigovány, nebude do příspěvku zasahováno ani tentokrát.
  Předseda informoval o stanovisku Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran k prezentaci kandidujících subjektů. Stranickou příslušnost uvádět lze, stranická loga by však již mohla být považována za prezentaci v rámci volební kampaně. Po dohodě se loga v Okénku pro názor nebudou v době volební kampaně používat.
  Noví občánci – pí Nejedlíková informovala o problematice umisťování fotografií a jmen nově narozených dětí a sdělila názor JUDr. Žáčkové s tím, že v následujících dnech bude celá věc dále konzultována. Vzhledem k tomu, že pí redaktorka nepodala RR informaci o tom, jak má umístění fotografie v tomto čísle právně ošetřené, nebo zda zjistila, jak si s touto problematikou poradily jiné městské části, bude v tomto čísle tato rubrika nahrazena textem o městské policii.
 • Str. 9 – P. Vaníček se dotazoval, zda se jedná o placenou inzerci (ano) a pochválil její propojení s konkrétním článkem
 • Str. 10 a násl. – Změna podtématu na „Hospodské toulky“, pí Trková se dotazovala, kdo je autor článku, pí Zdeňková jí v tomto smyslu informovala.
 • Str. 14 – Změna podtématu – „Ze života v Horních Měcholupech“, změna v podpisu na „čestný člen…“
 • Str. 17 – p. Pencák požádal o odstranění sloupku Zažít město jinak v kalendáriu, vzhledem k tomu, že podobné informace obsahuje inzerát na str. 31; kalendárium se pokusí ve spolupráci s panem grafikem doplnit.
 • Str. 18 – Změna podtématu – „Hostivař a film“, dále bude článek doplněn fotografií a textem od pí Zdeňkové, který bude zahrnovat také film Rozmarné léto
 • Str. 21 – pí Zdeňková dodá fotografii
 • Str. 23 – pí Zdeňková dodá společnou fotografii z akce
 • Str. 25 – pí Zdeňková dodá popisky k jednotlivým fotografiím
 • Str. 28 – doplnit podpis autora
 • Str. 30 – doplnit podpisy autorů; v článku o doc. Františku Dvořákovi upravit název článku; doplnit označení řádková inzerce
  - s navrženými úpravami RR souhlasí


Zapsala:    Michaela Rzounková


Ověřil:         PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.

Autor článku: oit@praha15.cz Aktuality