Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Redakční rady Hlasatele 22.1.2018

Termín konání: 22. 1. 2018

Čas konání: 17.00 – 18.20 hod.

Místo konání: ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15, kancelář 1. místostarosty Bílka

Přítomni: PhDr. Marcel Pencák Ph.D., Bc. Jitka Kolářová, Mgr. Antonín Randa, Ing. Karel Strnad, Mgr. Petra Šikýřová, MUDr. Jana Trková, Jiří Vaníček, Marie Zdeňková, Ing. Dana Benešová, Ph.D. (redaktorka), Mgr. Michaela Mrázková (tajemnice)

Omluveni: Vít Papírník

Hosté: Václav Bílek, Pavlína Nejedlíková, Pavel Fingr (grafik)


Předseda zahájil zasedání redakční rady.

1. Návrh termínů jednání redakční rady v roce 2018

Z důvodu lepšího plánování a s ohledem na praxi při přípravě náhledů Hlasatele jsou předběžně navrženy následující termíny zasedání redakční rady. Stanovené termíny se mohou v nezbytně nutných případech měnit.

19. únor          18. červen    
19. březen        20. srpen
18. duben         19. září
21. květen        
    
2. Náhled únorového vydání Hlasatele

   - str. 7 – připomínka Antonína Randy, že pro tento druh sdělení není zvolený žánr správný, navrhoval
                přepracovat text do podoby redakčního článku
               - s ohledem na časové možnosti navrhla redakční rada pouze grafické oddělení textu vyjádření
                 SVJ Hostivařské zahrady A
   - str. 14 – návrh Marcela Pencáka objasnit téma soutěže, neboť z textu není patrné, co měly děti
                  malovat; po diskuzi RR souhlasí s doplněním informace a devátého výherního obrázku
   - str. 17 – Modrý pruh „TJ SOKOL HOSTIVAŘ“ roztáhnout přes všechny sloupce
   - str. 19 – články Obce Baráčníků Horní Měcholupy sjednotit pod jeden nadpis
   - str. 21 – u podpisu vymazat datum
   - str. 23 – upravit v nadpisu „… v Praze 15“
   - str. 24 – graficky oddělit poděkování

               - RR souhlasí s navrženými úpravami

3. Obecné připomínky

- paní redaktorka obdržela obsahovou koncepci Hlasatele, kterou redakční rada v minulosti vytvořila, a ta by měla být naplňována; Jiří Vaníček apeloval na zařazování rozhovorů, Pavlína Nejedlíková informovala o plánovaných rozhovorech s čestnými občany MČ Praha 15
- Pavlína Nejedlíková navrhla umístění křížovky do zpravodaje; návrh nebyl schválen

4. Koncepční otázky vydávání Hlasatele

- vzhledem k nutnosti zabezpečit další vydávání zpravodaje Hlasatel od květnového čísla, požádal předseda redakční rady ostatní členy o vyjádření k hlavním koncepčním otázkám. K nim byly formulovány následující varianty:

1. Grafické zpracování Hlasatele
    a) Redakční rada doporučuje Radě MČ Praha 15 pokračovat v současné grafické podobě zpravodaje
        Hlasatel.
    b) Redakční rada doporučuje Radě MČ Praha 15 realizovat výběrové řízení na novou grafickou podobu
        zpravodaje Hlasatel.

2. Gramáž časopisu
    a) Redakční rada doporučuje Radě MČ Praha 15 pokračovat ve výrobě zpravodaje Hlasatel na gramáži
        papíru 80 g.
    b) Redakční rada doporučuje Radě MČ Praha 15 snížit gramáž papíru pro tisk zpravodaje Hlasatel na 60 g.

3. Změna systému distribuce
    a) Redakční rada doporučuje Radě MČ Praha 15 pokračovat v neadresné distribuci Hlasatele do
        poštovních schránek.
    b) Redakční rada doporučuje Radě MČ Praha 15 změnit systém distribuce Hlasatele. (uveďte, jaký
        způsob navrhujete).

- vzhledem k požadavkům členů redakční rady o čas na rozmyšlenou, proběhlo hlasování o těchto otázkách elektronickou formou.

Redakční rada se nakonec usnesla na návrzích 1a (9 hlasů z 9 pro), 2b (6 hlasů pro, 3 hlasy pro variantu a) a 3a (8 hlasů pro, 1 hlas pro variantu b).

Výsledky budou jako doporučující předloženy radě městské části.

 


Zapsala:    Mgr. Michaela Mrázková

Ověřil:         PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.

Autor článku: oit@praha15.cz Aktuality