Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Redakční rady Hlasatele 22.5.2017

Termín konání: 22. 5. 2017

Čas konání: 17.00-18.15 hod.

Místo konání: zasedací místnost č. 201 ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15

Přítomni: PhDr. Marcel Pencák Ph.D., Bc. Eva Ingrid Burianová (redaktorka), Vladimír Klega, Bc. Jitka Kolářová, Mgr. Antonín Randa, Mgr. Michaela Rzounková (tajemnice), Mgr. Petra Šikýřová, Jiří Vaníček, Marie Zdeňková

Omluveni: Ing. Karel Strnad, MUDr. Jana Trková

Hosté: Václav Bílek


Předseda zahájil zasedání redakční rady.

 1. Zpoždění tisku.
  Předseda informoval o zpoždění tisku Hlasatele zhruba o tři dny, neboť došlo k prodlevě v odevzdání podkladů grafikovi. Dle sdělení pí redaktorky po konzultaci se společností SAMAB PRESS GROUP by distribuce měla proběhnout v řádném termínu.
 2. Volební kampaň podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR.
  • Členům redakční rady bylo rozesláno stanovisko JUDr. Žáčkové k novele volebního zákona a předsedou sděleny informace o přístupu jiných městských částí s vyzdvihnutím názoru p. Kužílka z Prahy 6 (sdělení, že do ustálení výkladu budou pokračovat v uveřejňování příspěvků tak, jak tomu bylo doposud)
   Pí Kolářová navrhla odstranit v červnovém čísle v rubrice Okénko pro názor názvy a loga politických stran, neboť v žádném případě nechce vystavit úřad hrozbě pokuty a dotazovala se, kdo bude za stav věci zodpovědný. Tato věc nebyla na redakční radě projednána, nicméně podle statutu Hlasatele je zjevně odpovědná za obsah vydání redakční rada.
   Následovala diskuze, jejíž výsledkem byl návrh usnesení:
   U1 – V červnovém vydání Hlasatele budou u sloupků zastupitelů odstraněny názvy a loga politických stran.
   Hlasování: Pro:          4 (pí Kolářová, pí Šikýřová, pí Trková – viz e-mail zaslaný
                                   pí redaktorce, pí Zdeňková)
                   Proti:        4 (p. Klega, p. Pencák, p. Randa, p. Vaníček)    
                   Zdržel se: 0
   Usnesení nebylo přijato.
  • Pí redaktorka se zavázala informovat autory, kteří přispívají do Hlasatele, o novele zákona, a požádá je, aby se v době volební kampaně zdrželi propagace kandidujících politických stran, politických hnutí, koalic apod.
 3. Červnové vydání Hlasatele.
  P. Pencák upozornil na opakování fotografií jednoho z radních 7x v jednom vydání a upozornil, že dle konsenzu z počátku fungování nové redakční rady by se to nemělo stávat. Pí redaktorka přislíbila výměnu některých fotografií.
  Pí Kolářová se dotazovala, zda je nutné pod články psané radními městské části podepisovat. Dotaz nebyl tentokrát na RR zodpovězen ani diskutován. Nicméně lze odkázat na zápis z RR ze dne 20. 6. 2016, kde p. Pencák uvedl, že pokud článek píše redaktorka, bude uveden podpis redakce, pokud píše sám radní, podepisuje článek radní. S navrženým závěrem RR tenkrát souhlasila.
  Str. 4 – vypustit text o chodnících na Veronském náměstí
  Str. 6 – byla představena e-mailem sdělená připomínka pí Trkové k článku p. Ducka, který se týká protipovodňových opatření – pí redaktorka se s p. Duckem pokusí připomínku do článku zapracovat
  Str. 8 – pí redaktorka upozorní pí Prinzovou, že na RR bylo dohodnuto, že by v podpisu mělo být pouze označení zastupitele
  Str. 22 – pochvala p. Vaníčka, že takhle si představuje vkládání plakátů/pozvánek na akce do textu v Hlasateli
  - s navrženými úpravami RR souhlasí
 4. Rozsah červencového vydání Hlasatele – počet stran zůstane stejný
  Pí redaktorka informovala, že toto číslo by mělo být odlehčené a obsahovat hodně článků.
  Pí Kolářová navrhla vypustit v tomto letním čísle rubriku „Okénko pro názor“ – pí redaktorka osloví přispěvatele, zda by jí prostor sloupků pro toto číslo přenechali. – RR souhlasí
 5. Fotografie miminek
  Ke zvažované nové rubrice novorozeňat pí redaktorka informovala o problematické situaci, kdy se zveřejněním fotografie miminka souhlasí pouze jeden rodič.
  P. Pencák navrhl informovat se u vydavatelů periodik se stejnou rubrikou (např. MČ Praha 8), jak mají uveřejňování fotografií miminek právně ošetřené. – RR souhlasí
 6. Lukáš Berný – články o místních hospodách.
  Pí redaktorka informovala o nabídce článků o místních hospodách a dotazovala se na možnost finanční odměny. P. Randa navrhoval oslovit majitele hospod s možností využít článek jako formu propagace a odměnu pro autora například v podobě voucheru. Pí redaktorka se domluví s pí Skrčenou na oslovení místních restaurací. – RR souhlasí
 7. Poměr zastoupení textů a fotografií.
  Pí Pencák upozornil u některých článků na velký počet fotografií a malý rozsah textu. (např. str. 12 – 14).
  Pí redaktorka s pí Kolářovou oponovaly, že jsou akce, o kterých lépe než text vypovídají fotografie, a že čtenáři sebe či své potomky na fotografiích rádi vidí. Dále upozorňovaly na fakt, že na minulé RR bylo údajně vytýkáno právě velké množství fotografií v porovnání s dlouhým textem. (V zápise z minulé RR toto uvedené není.) Následovala diskuze. Pí redaktorka požádá grafika o zaslání návrhu, s nímž se přihlásil do soutěže, aby členové RR mohli srovnat, zda se mu současná podoba zpravodaje nevzdaluje. – RR souhlasí
 8. Plakáty v Hlasateli.
  Pí Kolářová se informovala na financování tvorby plakátů od p. grafika. V případě, že si městská část objedná plakát u p. grafika, bude placen ze stejných zdrojů tak, jak byly plakáty financovány doposud.
  Proběhla diskuze na téma pravidel, jež má grafik za úkol zpracovat za účelem podávání inzerce ze strany příspěvkových organizací, spolků, zájmových sdružení, apod. viz zápis z předchozího jednání RR. Na příští RR bude přizván p. grafik, kvůli dalšímu upřesnění návrhu pravidel, aby byla akceptovatelná pro co nejširší okruh laické veřejnosti. - RR souhlasí

 

Zapsala:    Michaela Rzounková


Ověřil:         PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.

Autor článku: oit@praha15.cz Aktuality