Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

V Praze 15 se chystá výstavba obytného souboru Praga

Odbor stavební Úřadu městské části Praha 15 zahájil ve čtvrtek navazující územní řízení týkající se umístění 16 bytových objektů a mateřské školy v Hostivaři a Záběhlicích, neboť stavebník splnil všechny zákonné požadavky. Zároveň stavební odbor nařídil veřejné ústní jednání, týkající se obytného souboru Praga, které se uskuteční ve středu 6. února 2019 od 10 hodin ve společenské místnosti budovy Hasičského záchranného sboru MČ Praha 15 (Milánská 323, Praha - Horní Měcholupy).

Nový obytný komplex má vzniknout v katastrálním území Hostivaře a Záběhlic, v ulicích Pražská, Strašnická a U průseku. Součástí záměru jsou dětská hřiště, víceúčelové hřiště, vyrovnávací a opěrné stěny, oplocení, trafostanice, terénní a sadové úpravy, chodníky, komunikace a parkovací plochy, inženýrské sítě včetně přípojek vodovodu, kanalizace splaškové, jednotné a dešťové, včetně tří podzemních retenčních nádrží, rozvodů elektro - VN a NN a slaboproudu, veřejného a areálového osvětlení, rozvodů a přípojek horkovodu.

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak k nim stavební odbor při svém rozhodování nepřihlíží. Připomínky veřejnosti musí být uplatněny ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění oznámení, tzn. Od čtvrtka 20. prosince 2018. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Odbor stavební Úřadu městské části Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, Praha 10 - Horní Měcholupy, č. kanceláře 322, úřední dny: Po a St 8.00 - 17.30 hod.).

Za MČ Praha 15 se k chystanému záměru bude vyjadřovat Odbor dopravy a Odbor životního prostředí.

Autor článku: karolina.skrcena@praha15.cz MČ v médiích a tiskové zprávy