Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informace pro zmocněnce delegovaných stran

Delegovat do okrskové volební komise jednoho člena a jednoho náhradníka může podle § 14e odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“) každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny byla zaregistrována ve volebním kraji, jehož součástí je volební okrsek, a to nejpozději 30 dnů přede dnem voleb (tj. do 20. září 2017).

Podle odstavce 2 ustanovení § 14e zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu, může být členem okrskové volební komise státní občan České republiky,
a) který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle § 2, tzn.
    • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
    • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
c) který není kandidátem pro volby do Parlamentu České republiky

Způsob doručení seznamu delegovaných členů a náhradníků
Podle zákona č. 90/2017 Sb., kterým se mění volební zákony a některé další zákony, s účinností od 13. dubna 2017 může být seznam delegovaných členů a náhradníků starostovi doručen:
a) osobně [o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí jeho převzetí]
b) zasláním v listinné podobě
c) zasláním v elektronické podobě [podepsán uznávaným elektronickým podpisem (tento požadavek vyplývá z § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) nebo doručen prostřednictvím datové schránky (fikce podpisu úkonu učiněného datovou schránkou dle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb.)]

Adresa: MČ Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
Kontakt: email: podatelna@praha15.cz (alternativně podatelna@p15.mepnet.cz)
ID datové schránky: nkybvp5

Náležitosti seznamu
Podle zákona č. 90/2007 Sb. musí seznam obsahovat tyto náležitosti:

   • jméno a příjmení člena/náhradníka
   • datum narození člena/náhradníka
   • adresu místa trvalého pobytu člena/náhradníka

a dále může obsahovat a doporučujeme uvádět

   • telefonní číslo člena/náhradníka
   • adresu pro doručování člena/náhradníka
   • adresu elektronické pošty člena/náhradníka
   • do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni

a dále musí obsahovat:

   • jméno, příjmení zmocněnce politické strany politického hnutí nebo koalice, popřípadě jméno, příjmení
     a podpis osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného
     pověření k seznamu přiloží
   • podpis zmocněnce/osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto
     písemného pověření k seznamu přiloží
   • doporučujeme uvést i kontakt (telefonní číslo, popř. emailovou adresu)

Autor článku: oit@praha15.cz 2017 Volby do PSP