Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Kancelář starosty

Odbor kanceláře starosty

- Obstarává záležitosti spojené s úřední činností starosty a jeho zástupců
- Eviduje a vyřizuje korespondenci a další písemnosti
- Organizuje a zabezpečuje schůzky a jednání
- Technicky zajišťuje pracovní program starosty a jeho zástupců
- Administrativně, organizačně a technicky zabezpečuje přípravu a průběh zasedání ZMČ a jednání RMČ
  včetně jejich poradních a iniciativních orgánů, zpracovává výsledná usnesení ZMČ a RMČ, zajišťuje jejich
  zveřejnění, vede evidence související s výkonem činnosti ZMČ a RMČ, sleduje plnění termínů úkolů
- Poskytuje informace médiím a zajišťuje styk s veřejností
- Připravuje a zajišťuje významné akce typu vítání občánků, gratulace jubilantům,
  oslavy výročních svateb, čestné občanství, zahájení a ukončení školního roku apod.
- Podílí se na redakční činnosti měsíčníku Hlasatel
- Vede Kroniku MČ Praha 15, archivuje materiály s ní spojené
- Propaguje dění v městské části a podílí se na jejich kulturních aktivitách
- Zajišťuje výkon činnosti v oblasti územního rozvoje a plánování
- Provádí kompletní audit investičních záměrů, veřejných zakázek, platných smluv
  a hospodaření příspěvkových organizací MČ Praha 15
- Vykonává vnitřní kontrolu v rámci úřadu dle pokynů starosty a tajemníka

Vandalismus opravdu nezná mezí

Busta na památku rodáka z Hostivaře Antonína Švehly, která se nachází v parčíku na rohu Švehlovy a Pražské ulice, byla dnes 6. srpna nalezena Městskou policií ve strouze nedaleko svého podstavce.

Podrobnosti

Provoz linky 224

Dovolte, abych Vás alespoň touto cestou informoval o úpravě jízdního řádu linky midibusové PID 224.

Podrobnosti


Formuláře ke stažení

    Souhlas se zveřejněním osobních údajů

    Velikost souboru: 586,33kB, formát DOCX

    Soubor ke stažení
Příjmení a jméno Funkce Kancelář Tel / Email
kancelář starosty
Wenzl Milan starosta 516 281 003 516
Milan.Wenzl@praha15.cz
Bílek Václav místostarosta 512 281 003 512
Vaclav.Bilek@praha15.cz
Mgr. Kolářová Jitka místostarostka 412 281 003 414
Jitka.Kolarova@praha15.cz
Ducko Milan místostarosta 312 281 003 314
Milan.Ducko@praha15.cz
MUDr. Trková Jana místostarostka 416 281 003 415
Jana.Trkova@praha15.cz
Pencák Marcel PhDr. Ph.D. místostarosta 316 281 003 315
Marcel.Pencak@praha15.cz
Nejedlíková Pavlína pověřená vedením KS 514 281 003 517
Pavlina.Nejedlikova@praha15.cz
Skrčená Karolína referentka pro styk s veřejností 523 281 003 523
Karolina.Skrcena@praha15.cz
Kraus Michal řidič 37 281 003 196
Ing. Doudová Martina kontrolor 208 281 003 208
Martina.Doudova@praha15.cz
Ing. Bucková Pavla kontrolor 208 281 003 268
Pavla.Buckova@praha15.cz
Ing. arch. Lavrík Vladimír referent 713 281 003 713
Vladimir.Lavrik@praha15.cz
Ing. Benešová Dana Ph.D. redaktorka 523 281 003 583
Dana.Benesova@praha15.cz
Ing. Procházka Michal interní auditor 204 281 003 204
Michal.Prochazka@praha15.cz
Rathausová Kateřina asistentka starosty 514 281 003 514
Katerina.Rathausova@praha15.cz
oddělení volených orgánů
Zdeňková Marie vedoucí oddělení - kronikářka 418 281 003 418
Marie.Zdenkova@praha15.cz
Hradilová Milena asistentka místostarosty 314 281 003 312
Milena.Hradilova@praha15.cz
Jechoutková Dana asistentka místostarostky 416 281 003 416
Dana.Jechoutkova@praha15.cz
Mgr. Mrázková Michaela asistentka místostarosty 314 281 003 316
Michaela.Mrazkova@praha15.cz
Klimendová Elena asistentka místostarostky 416 281 003 412
Elena.Klimendova@praha15.cz
Kroupová Ludmila referent KS 418 281 003 478
Ludmila.Kroupova@praha15.cz
Piačková Oldřiška referent KS 420 281 003 420
Oldriska.Piackova@praha15.cz
uvolnění předsedové výborů
Ing. Strnad Karel uvolněný předseda výboru 522 281 003 522
Karel.Strnad@praha15.cz