Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Generel bezmotorové dopravy na území Prahy 15

Ve středu 11. dubna 2018 proběhlo setkání organizované místostarostou pro dopravu Milanem Duckem, kde byly představeny návrhy na zlepšení cyklistické a pěší dopravy na území Prahy 15. Setkání se zúčastnil také autor generelu Ing. arch. Tomáš Cach.

Ten představil projekt jako strategický dokument, který má sloužit jako podklad pro budoucí investiční záměry. V rámci své prezentace analyzoval současnou situaci na území Prahy 15 a nastínil jednotlivé návrhy řešení. Jejich přehled naleznete na http://www.praha15.cz/urad/odbory-uradu/kancelar-starosty/generel-bezmotorove-dopravy-na-uzemi-mc-praha-15.html. Celý generel nahlíží na Prahu 15 jako na celek a zohledňuje její napojení na ostatní městské části.

V následné diskuzi mohli občané sdělovat své připomínky, které budou do generelu zapracovány. Zaznívaly dotazy na zklidnění Hornoměcholupské ulice, plánovaný chodník u retenční nádrže, chybějící nájezd na chodník u Kozinova náměstí, diskuze týkající se možnosti zachování lávky u Selského dvora, náměty na rozšíření cyklodopravy (zejména v horní části lesoparku, rekultivaci pěších cest a cyklotras v lesoparku apod.) a legalizace některých vyšlapaných cestiček v sídlištích. V závěru vysvětlil pan Jiří Polomis, jak fungují projekty v rámci BESIPu.

Pokud máte i Vy náměty nebo připomínky týkající se navrženého generelu bezmotorové dopravy, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu milan.ducko@praha15.cz nebo michaela.mrazkova@praha15.cz.

Děkujeme za účast. Váš názor je pro nás důležitý.

Fotogalerii najdete zde.

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty