Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup)

1. Název

Městská část Praha 15

2. Důvod a způsob založení

Městská část Praha 15 vznikla dnem komunálních voleb dne 18.11.1994 spojením katastrálních území Horní Měcholupy a Hostivař. Jedná se o subjekt vzniklý ze zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, v současné době ve znění zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a na základě usnesení Zastupitelstva hl. města Prahy č. 41/14 ze dne 23.6.1994. Celková rozloha území Městské části Praha 15 činí 2 820 ha a počet obyvatel MČ Praha 15 je 37 950.


Městská část Praha 15 vykonává přenesenou působnost podle obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy na svém území a od 1.7.2001 ještě na území městských částí Praha – Dolní Měcholupy, Praha – Dubeč, Praha - Petrovice a Praha -  Štěrboholy

3. Organizační struktura

Informace ke stažení

4. Kontaktní spojení

Úřad MČ Praha 15
Boloňská 478/1,
109 00 Praha 10
Tel.: 281 003 111
Úřední hodiny: pondělí a středa 8 - 17.30
Adresa elektronické podatelny: podatelna@praha15.cz

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Úřad MČ Praha 15
Boloňská 478/1,
109 00 Praha 10

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Úřad MČ Praha 15
Boloňská 478/1,
109 00 Praha 10

4.3 Úřední hodiny

Pondělí a středa 8 - 17.30

4.4 Telefonní čísla

ústředna: 281 003 111
informace: 281 003 190,191
podatelna: 281 003 192,193
resp. telefonní seznam ÚMČ Praha 15

4.5 Čísla faxu

Fax: 274 864 756

4.6 Adresa internetové stránky

http://www.praha15.cz

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@praha15.cz

ID datové schránky: nkybvp5

4.8 Další elektronické adresy

posta@praha15.cz

5. Případné platby lze poukázat

19-2000719399/0800

6. IČ

00231355 

7. DIČ

CZ00231355 (od 1.1.2005)

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

 • Získat informace, podávat žádosti, stížnosti, návrhy, podněty atd., lze prostřednictvím informační služby ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10.
 • Dále písemně na adresu úřadu: Úřad městské části Praha 15, příslušný odbor, Boloňská 478/1, 109 00, Praha 10.
 • Další možností je elektronická pošta e-mail a to přes e-mailovou adresu podatelny:
  podatelna@praha15.cz
 • Pokyn tajemníka stanovující nová pravidla pro poskytování informací a postup pro přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací je ke stažení (PDF, 1.9 MB)

Formulář pro podání žádosti o informaci je k dispozici ke stažení (DOC, 29 kB).

 • Přehled žádostí za rok 2018 najdete zde:
  01 (PDF, 20 kB), příloha (PDF, 47 kB)
  02 (PDF, 42 kB)
  03 (PDF, 54 kB)
  04 (PDF, 43 kB)
  05 (PDF, 41 kB), příloha 1 (PDF, 317 kB), příloha 2 (PDF, 168 kB), příloha 3 (PDF, 23 kB),
       příloha 4 (PDF, 47 kB)
  06 (PDF, 56 kB), příloha (PDF, 344 kB)
  07 (PDF, 43 kB), příloha (PDF, 38 kB)
  08 (PDF, 41 kB)
  09 (PDF, 42 kB)
  10 (PDF, 39 kB)
  11 (PDF, 44 kB)
  12 (PDF, 34 kB)
  13 (PDF, 39 kB)
  14 (PDF, 34 kB), příloha (PDF, 37 kB)
  15 (PDF, 36 kB)
  16 (PDF, 57 kB)
  17 (PDF, 47 kB)
  18 (PDF, 45 kB)
  19 (PDF, 47 kB)
  20 (PDF, 33 kB)
  21 (PDF, 43 kB)
  22 (PDF, 42 kB)
  23 (PDF, 45 kB)
  24 (PDF, 42 kB)
  25 (PDF, 40 kB)
  26 (PDF, 43 kB)
  27 (PDF, 42 kB)
  28 (PDF, 41 kB)
  29 (PDF, 118 kB)
  30 (PDF, 44 kB)
  31 (PDF, 41 kB)
  32 (PDF, 42 kB)
  33 (PDF, 41 kB)
  34 (PDF, 34 kB)
  35 (PDF, 34 kB)
  36 (PDF, 37 kB)
  37 (PDF, 27 kB)
  38 (PDF, 42 kB)
  39 (PDF, 35 kB), příloha 1 (PDF, 867 kB), příloha 2 (PDF, 1.38 MB), příloha 3 (PDF, 1.64 MB)
  40 (PDF, 47 kB)
  41 (PDF, 44 kB)
  42 (PDF, 33 kB), příloha (PDF, 25 kB)
  43 (PDF, 44 kB)
  44 (PDF, 51 kB)
 • Přehled žádostí za rok 2017 najdete zde.
 • Přehled žádostí za rok 2016 najdete zde.
 • Přehled žádostí za rok 2015 najdete zde.
 • Přehled žádostí za rok 2014 najdete zde.
 • Přehled žádostí za rok 2013 najdete zde.
 • Přehled žádostí za rok 2012 najdete zde.
 • Přehled žádostí za rok 2011 (DOC, 84 kB)
 • Přehled žádostí za rok 2010 (DOC, 41 kB).

10. Příjem žádostí a dalších podání

Viz. bod 9.

11. Opravné prostředky

Opravný prostředek proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 15 lze podat pouze písemně, a to:

 • Poštou na adresu úřadu:
   Úřad městské části Praha 15
   název příslušného odboru, který rozhodnutí vydal
   Boloňská 478/1
   109 00 Praha 10
 • Osobně v podatelně Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10
 • Opravný prostředek proti rozhodnutí doručeného e-mailem se podává buď písemně výše uvedeným způsobem nebo e-mailem na elektronickou adresu podatelny: podatelna@praha15.cz
 • datovou zprávou přes systém datových schránek

V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí, který odbor rozhodnutí vydal a proti čemu se žadatel odvolává.
Lhůta pro podání opravného prostředku je uvedena v poučení příslušného rozhodnutí.
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.
Speciální formulář pro podání opravného prostředku není vydán.

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat

Elektronický formulář  Žádost o poskytnutí informace (DOC, 29 kB).
Další formuláře najdete na webu Prahy 15 - např. zde.
a rovněž na Portálu veřejné správy

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitejší používané předpisy

 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Znění právních předpisů naleznete na Portálu veřejné správy dále také ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv vedených MVČR a právo EU je k dispozici ve službě EUR-LEx

Případně o nahlédnutí do uvedených právních předpisů můžete požádat na informacích ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10:

pondělí a středa 8:00 - 18:00 hod.
úterý a čtvrtek 8:00 - 15:00 hod.
pátek 8:00 - 14:00 hod.

 

14.2 Vydané právní předpisy

14.3 Vydané právní předpisy Hlavního města Prahy

Vyhledávání v právních předpisech Hlavního města Prahy

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník ke stažení (DOC, 35 kB)

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Rozhodnutí MHMP podle ustanovení § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím najdete zde (PDF, 231 kB) resp. zde (PDF, 147 kB).

16. Licenční smlouvy

16.1 Zapůjčeno od MHMP

 • PJSoft - Infomapa
 • CDSW - GIS (CityInfo...)
 • Corpus Solutions - RSA Security
 • Gordic - Ginis
 • Proxio
 • E-spis

16.2 Zakoupeno

 • MS Windows 7/8/10
 • MS Office 2010/2013/2016
 • MS Windows Server 2008/2012/2016
 • MS Exchange 2016
 • TRIADA spol s.r.o. - Munis (EO,Matrika,Legalizace-vidimace)
 • CODEXIS
 • Gordic - Ginis (část modulů částečně hrazena MHMP)
 • Datacentrum DC2
 • AVAST!

a další provozní software

16.3 Vzory licenčních smluv

16.4 Výhradní licence

17. Výroční zprávy