Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup)

1. Název

Městská část Praha 15

2. Důvod a způsob založení

Městská část Praha 15 vznikla dnem komunálních voleb dne 18.11.1994 spojením katastrálních území Horní Měcholupy a Hostivař. Jedná se o subjekt vzniklý ze zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, v současné době ve znění zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a na základě usnesení Zastupitelstva hl. města Prahy č. 41/14 ze dne 23.6.1994. Celková rozloha území Městské části Praha 15 činí 2 820 ha a počet obyvatel MČ Praha 15 je 37 950.


Městská část Praha 15 vykonává přenesenou působnost podle obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy na svém území a od 1.7.2001 ještě na území městských částí Praha – Dolní Měcholupy, Praha – Dubeč, Praha - Petrovice a Praha -  Štěrboholy

3. Organizační struktura

Informace ke stažení

4. Kontaktní spojení

Úřad MČ Praha 15
Boloňská 478/1,
109 00 Praha 10
Tel.: 281 003 111
Úřední hodiny: pondělí a středa 8 - 17.30
Adresa elektronické podatelny: podatelna@praha15.cz

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Úřad MČ Praha 15
Boloňská 478/1,
109 00 Praha 10

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Úřad MČ Praha 15
Boloňská 478/1,
109 00 Praha 10

4.3 Úřední hodiny

Pondělí a středa 8 - 17.30

4.4 Telefonní čísla

ústředna: 281 003 111
informace: 281 003 190,191
podatelna: 281 003 192,193
resp. telefonní seznam ÚMČ Praha 15

4.5 Čísla faxu

Fax: 274 864 756

4.6 Adresa internetové stránky

http://www.praha15.cz

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@praha15.cz

ID datové schránky: nkybvp5

4.8 Další elektronické adresy

posta@praha15.cz

5. Případné platby lze poukázat

19-2000719399/0800

6. IČ

00231355 

7. DIČ

CZ00231355 (od 1.1.2005)

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

 • Získat informace, podávat žádosti, stížnosti, návrhy, podněty atd., lze prostřednictvím informační služby ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10.
 • Dále písemně na adresu úřadu: Úřad městské části Praha 15, příslušný odbor, Boloňská 478/1, 109 00, Praha 10.
 • Další možností je elektronická pošta e-mail a to přes e-mailovou adresu podatelny:
  podatelna@praha15.cz
 • Pokyn tajemníka stanovující nová pravidla pro poskytování informací a postup pro přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací je ke stažení (PDF, 1.9 MB)

Formulář pro podání žádosti o informaci je k dispozici ke stažení (DOC, 29 kB).

10. Příjem žádostí a dalších podání

Viz. bod 9.

11. Opravné prostředky

Opravný prostředek proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 15 lze podat pouze písemně, a to:

 • Poštou na adresu úřadu:
   Úřad městské části Praha 15
   název příslušného odboru, který rozhodnutí vydal
   Boloňská 478/1
   109 00 Praha 10
 • Osobně v podatelně Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10
 • Opravný prostředek proti rozhodnutí doručeného e-mailem se podává buď písemně výše uvedeným způsobem nebo e-mailem na elektronickou adresu podatelny: podatelna@praha15.cz
 • datovou zprávou přes systém datových schránek

V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí, který odbor rozhodnutí vydal a proti čemu se žadatel odvolává.
Lhůta pro podání opravného prostředku je uvedena v poučení příslušného rozhodnutí.
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.
Speciální formulář pro podání opravného prostředku není vydán.

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat

Elektronický formulář  Žádost o poskytnutí informace (DOC, 29 kB).
Další formuláře najdete na webu Prahy 15 - např. zde.
a rovněž na Portálu veřejné správy

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitejší používané předpisy

 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Znění právních předpisů naleznete na Portálu veřejné správy dále také ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv vedených MVČR a právo EU je k dispozici ve službě EUR-LEx

Případně o nahlédnutí do uvedených právních předpisů můžete požádat na informacích ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10:

pondělí a středa 8:00 - 18:00 hod.
úterý a čtvrtek 8:00 - 15:00 hod.
pátek 8:00 - 14:00 hod.

 

14.2 Vydané právní předpisy

14.3 Vydané právní předpisy Hlavního města Prahy

Vyhledávání v právních předpisech Hlavního města Prahy

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník ke stažení (DOC, 35 kB)

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Rozhodnutí MHMP podle ustanovení § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím najdete zde (PDF, 231 kB) resp. zde (PDF, 147 kB).

16. Licenční smlouvy

16.1 Zapůjčeno od MHMP

 • PJSoft - Infomapa
 • CDSW - GIS (CityInfo...)
 • Corpus Solutions - RSA Security
 • Gordic - Ginis
 • Proxio
 • E-spis

16.2 Zakoupeno

 • MS Windows 7/8/10
 • MS Office 2010/2013/2016
 • MS Windows Server 2008/2012/2016
 • MS Exchange 2016
 • TRIADA spol s.r.o. - Munis (EO,Matrika,Legalizace-vidimace)
 • CODEXIS
 • Gordic - Ginis (část modulů částečně hrazena MHMP)
 • Datacentrum DC2
 • AVAST!

a další provozní software

16.3 Vzory licenčních smluv

16.4 Výhradní licence

17. Výroční zprávy