Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Městská část Praha 15 vyhlašuje záměr na prodej 12 volných bytových jednotek v bytových domech v Praze 10 - Horních Měcholupech

Prodej níže uvedených jednotek – bytů se uskuteční v souladu se „Zásadami pro majetkoprávní úkony při nakládání s vybraným majetkem Městské části Praha 15“ a za podmínek dále specifikovaných v tomto záměru.

I.
NABÍZENÉ BYTOVÉ JEDNOTKY

Seznam vybraných volných  jednotek  - bytů a minimální kupní cena
pořadové číslo název ulice a č. p. číslo
jednotky
bytu
patro velikost
jednotky
velikost
spoluvlastnického
podílu na
společných
částech domu a
pozemků
minimální kupní cena čas prohlídky
1. Milánská 410 410/16 5 2+kk 466/53006 1 700 000 Kč 9,00 až 10,45 hod.
2. Milánská 411 411/13 4 2+kk 466/53006 1 720 000 Kč 9,00 až 10,45 hod.
3. Milánská 411 411/16 5 2+kk 466/53006 1 680 000 Kč 9,00 až 10,45 hod.
4. Milánská 413 413/8 2 4+kk 869/52336 2 470 000 Kč 9,00 až 10,45 hod.
5. Milánská 416 416/6 2 4+kk 869/52357 2 480 000 Kč 9,00 až 10,45 hod.
6. Milánská 416 416/10 3 2+kk 466/52357 1 690 000 Kč 9,00 až 10,45 hod.
7. Milánská 418  418/23 7 4+kk 869/35010 2 730 000 Kč 9,00 až 10,45 hod.
8. Milánská 451 451/15 2 1+1 430/42830 1 550 000 Kč 9,00 až 10,45 hod.
9. Milánská 451 451/31 4 1+1 430/42830 1 560 000 Kč 9,00 až 10,45 hod.
10. Milánská 451 451/40 5 1+1 430/42830 1 560 000 Kč 9,00 až 10,45 hod.
11. Milánská 451 451/44 6 1+1 430/42830 1 550 000 Kč 9,00 až 10,45 hod.
12. Milánská 451 451/55 8 1+1 430/42830 1 570 000 Kč 9,00 až 10,45 hod.

Pozn. :   jednotky – byty se nacházejí v k.ú. Horní Měcholupy

II.

Volným bytem se pro účely tohoto „Záměru“  rozumí  právně  volná  bytová  jednotka  nezatížená právy třetích osob, tj. na které nevázne nájemní smlouva, popř. není veden soudní spor o trvání nájmu, zástavní právo ani právo odpovídající věcnému břemenu.

III.

Písemnou nabídku do výběrového řízení může podat a zájemcem se tak stává:
- fyzická osoba, která je starší osmnácti let a je státním příslušníkem České republiky nebo   jiného členského státu ES, nebo která je dlouhodobě pobývajícím rezidentem na území ČR nebo na území jiného členského státu ES ve smyslu směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 a  má trvalý pobyt na území České republiky.

IV.

Podmínky výběrového řízení:
1. Zájemce, který splňuje podmínky uvedené v článku III.  tohoto „Záměru“ dále doloží „Čestným
    prohlášením“ že:
    - nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči MČ Praha 15  
    - nevlastní jiný byt a není vlastníkem či spoluvlastníkem podílu na nemovitosti určené k bydlení na  území
      hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Na písemnou výzvu prodávajícího doloží vítězný uchazeč
      tuto skutečnost  výpisem z katastru nemovitostí.
    - má zajištěn dostatek peněžních prostředků na financování koupě bytu.

    V případě manželů, druha a družky, může být podána a bude hodnocena pouze jediná nabídka na koupi
    bytu v rámci tohoto vyhlášeného výběrového řízení, avšak podmínky dle tohoto článku prokazují oba
    manželé.   

2. Minimální výše kupní ceny je stanovena dle znaleckého posudku.

3. Zájemce ve výběrovém řízení je povinen, nejpozději ke dni podání nabídky, složit jistotu na zaplacení
    kupní ceny ve výši 10% minimální kupní ceny, tzn., že k tomuto dni bude finanční částka připsaná na
    níže uvedený  účet.

    Jistota musí být složena na účet číslo 6015-2000719399/0800, variabilní symbol: uvést datum narození
    zájemce (ve tvaru rok, měsíc a den narození, např. 3.6.1935 – 19350603). Zájemce je povinen uvést do
    přihlášky číslo účtu, na  který mu  bude  složená  jistota vrácena.   

    3.1. V případě, že dojde mezi MČ Praha 15 a vítězem výběrového řízení k uzavření kupní smlouvy k
          předmětnému bytu, bude tato jistota použita na zaplacení kupní ceny.
          Ostatním zájemcům bude vrácena do 15 dnů po zveřejnění usnesení Rady MČ Praha 15, která
          schválí pořadí uchazečů.
    3.2.  Doplatek kupní ceny je zájemce – kupující povinen zaplatit ve lhůtě do 30 dní po uzavření kupní
          smlouvy, kterou je povinen uzavřít ve lhůtě 21 dní od obdržení písemné výzvy k uzavření kupní
          smlouvy. V případě nedodržení této lhůty bude kupní smlouva uzavřena se zájemcem, který se
          umístil, jako druhý v pořadí.
    3.3. V případě neuzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího, bez vážných důvodů, složená jistota
          propadá ve prospěch MČ Praha 15.

4. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětnému bytu podá MČ Praha 15 ve lhůtě do 15 dní po
    zaplacení celé kupní ceny, poplatek za návrh na vklad hradí kupující.

Kritérium hodnocení nabídek:

Vítězem výběrového řízení je zájemce, který splnil všechny předepsané podmínky výběrového řízení a nabídne nejvyšší kupní cenu, zaokrouhlenou na celé tisíce.
V případě rovnosti nabídek  bude pořadí zájemců určeno  losem.

Nabídky vyhodnotí KBNP dne 17. května 2017 v 16,00 hodin, v obřadní síni budovy ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10 -  Horní Měcholupy , která současně  doporučí Radě MČ Praha 15 zájemce, se  kterým má  být  uzavřena  kupní  smlouva.
Zastupitelstvo  MČ Praha 15 schvaluje konkrétní prodej jednotky - bytu vybranému zájemci.


Tiskopis přihlášky  do  výběrového  řízení  obdrží  zájemci v informacích v přízemí budovy ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10,  nebo je ke stažení na webových stránkách MČ Praha 15 www.praha15.cz

Prohlídky volných  jednotek - bytů se budou konat dne 25.4.2017, v době od 9,00 do 10,45 hod.  Po  celou dobu  plánovaných prohlídek   bude v každé bytové jednotce pracovník, který  si   bude zájemce o prohlídku průběžně vyzvedávat u hlavního vchodu do domu.


Městská část si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit nebo nevybrat nabídku žádného
ze zájemců.

Písemná přihláška, zabezpečená proti rozdělení, v zalepené obálce,  musí obsahovat:
1. doklad o trvalém pobytu zájemce vydaný příslušným úřadem (kopie OP nebo pasu není
    pro toto řízení dostatečným dokladem)
2. doklad o složení jistoty.

Přihláška musí být opatřena úředně ověřeným podpisem zájemce a musí být doručena do podatelny ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10 nejpozději do 11.00 hod. dne 15. 5. 2017.


Na obálce musí být zřetelně vyznačeno:

NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ VOLNÉ   JEDNOTKY -    BYTU   č. ……........., ulice……......................, č.p. …………….Praha 10 – Horní Měcholupy.

 


Záměr bude vyvěšen od 12. 4. 2017 do 15. 5. 2017

 


Milan Wenzl
starosta MČ Praha 15

 

V Praze dne 11.4.2017

 

Originál dokumentu najdete zde (PDF, 1.7 MB).

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový

Soubory ke stažení

Přihláška a čestné prohlášení

Velikost souboru: 5,33kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno