Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Záměr - prodej části pozemku parc. č. 1812/1 a parc. č. 1818/121

MČ Praha 15
Boloňská 478/1, Praha 10

oznamuje
ve smyslu § 36, odst. 1, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění


Z Á M Ě R

1) prodat část pozemku parc. č. 1812/1, k. ú. Hostivař, nově označeného dle GP č. 4145-4/2016 jako pozemek parc. č. 1812/1, k. ú. Hostivař, o výměře 336 m², způsob využití – jiná plocha, druh pozemku – ostatní plocha

za minimální kupní cenu ve výši 3.125 000 Kč

                                                                  

2) prodat část pozemku parc. č. 1818/121, k. ú. Hostivař, nově označeného dle GP č. 4098-185/2015 jako pozemek parc. č. 1818/393, k. ú. Hostivař, o výměře 583 m², způsob využití - jiná plocha, druh pozemku – ostatní plocha

za minimální kupní cenu ve výši 400 000,00 Kč

Prodej se uskuteční formou výběrového řízení.

!!! Podmínky výběrového řízení jsou nedílnou součástí tohoto záměru !!!


Veškeré informace podá a podmínky výběrového řízení lze vyzvednout na ÚMČ Praha 15, odbor majetkový, č. dveří  619 -  tel. 281003 linka 619.


Poučení:

Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci možnost se k tomuto záměru vyjádřit a popř. předložit  písemně    své nabídky    prostřednictvím podatelny    ÚMČ    Praha 15, nejpozději      posledního dne zveřejnění.

                                                                                          Doba zveřejnění:

                                                                                          od 18. 4. 2017 do 19. 5. 2017

 

..........................................
Milan W e n z l
starosta MČ Praha 15


V Praze dne 18.4.2017

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový

Soubory ke stažení

Podmínky výběrového řízení

Velikost souboru: 131,00kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno