Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Záměr - pronájem pozemků nebo jejich části a budovy ve sportovním areálu "Na Šancích"

MČ Praha 15
Boloňská 478/1, 10900 Praha 10

oznamuje
ve smyslu § 36, odst. 1, zákona Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

Z Á M Ě R

pronajmout formou výběrového řízení pozemky nebo jejich části a budovy ve sportovním areálu "Na Šancích, Turínská uI., Praha 10, jak je zapsáno na LV č. 1633 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, vymezenými v Příloze Č. 1 "Podmínek výběrového řízení", a to za účelem zajištění správy, údržbu a provozu:

- pozemek parc.č. 2367/42, o výměře 6.795 m2, s hrací plochou (hřiště Č. 2 s umělým povrchem),
  pozemek parc. č. 2367/41, o výměře 326 m2, s objektem bez Č. p. (šatny u hřiště č. 2),
- pozemek parc. č. 2367/43, o výměře 329 m2, s objektem bez č.p.(šatny u hřiště č.2)
- pozemek parc.č. 2367/43, o výměře 713 m2  s hřištěmč. 3 (hrací plochy - beachvolejbal a víceúčelové
  hřiště s umělým povrchem pro volejbal a nohejbal)

Do otevřeného výběrového řízení na provozovatele/správce/nájemce tohoto areálu se mohou přihlásit pouze subjekty splňující všechna kritéria stanovená v Podmínkách výběrového řízení na provozovatele/správce/nájemce "sportovního areálu Na Šancích", ul. Turínská, Praha 10 - viz příloha tohoto záměru.

Nabídky je nutné doručit na ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15, kancelář Č. dveří 619, a to v zalepené obálce, na níž musí být zřetelně vyznačeno:

Výběrové řízení - "Sportovní areál Na Šancích" - NEOTVÍRAT.

Veškeré informace podá OM ÚMČ Praha 15, JUDr. Eva Pruchová, č. dveří 619 - tel. 281003 linka 619.

Úřad městské části Praha 15                                                    Doba zveřejnění:
Boloňská 478/1                                                                        od 30.10.2017 do 20.11.2017
109 00 Praha 10

 

...............................
Milan Wenzl
starosta MČ Praha 15

V Praze dne 30.10.2017

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 556,43kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno