Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Záměr pronajmout nebytový prostor společnosti AV FACTORY s.r.o.

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   15
Boloňská 478/1, Praha 10

o z n a m u j e
ve smyslu § 36, odstavce (1) zákona o hlavním městě Praze
(zákon 131/2000 Sb. v platném znění)

Z   Á  M   Ě   R
p r o n a j m o u t

nebytový prostor č. 900, o výměře 17,9 m2, společnosti AV FACTORY s.r.o., se sídlem na adrese Veronské náměstí č. p. 586, Praha 10, Horní Měcholupy, za účelem skladových prostor - na dobu 5 let. Výše nájemného 800,-Kč/m2/rok.

Doba nájmu – 5 let
 

 
Veškeré  informace  podá  OM ÚMČ  Praha 15, Boloňská  478/1, Praha 10, 7. patro


 

 Poučení:

Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a popř. předložit  písemně  své  nabídky prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha 15, nejpozději do posledního dne zveřejnění.


Záměr bude zveřejněn po dobu od 8.3.2018 do 23.3.2018


 

.........................................
Milan Wenzl
starosta MČ Praha 15


V Praze dne 8.3.2018

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 24,89kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno