Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Záměr pronajmout nebytový prostor - Tenisová 981/10, Praha 10

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   15
Boloňská 478/1, Praha 10

o z n a m u j e
ve smyslu § 36 odstavce 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

Z   Á  M   Ě   R
p r o n a j m o u t

nebytový prostor o výměře 127,65 m2 v přízemí objektu Tenisová 981/10 v Praze 10 za účelem nestátního zdravotnického zařízení – provozování lékárny, doba nájmu 5 let, pro Hostivařská lékárna s.r.o., Tenisová 981/10, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČ: 06868525

                                      

Veškeré  informace  podá  OM ÚMČ  Praha 15, Boloňská  478/1, Praha 10, 6. patro


 

Poučení:

Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a popř. předložit  písemně  své  nabídky prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha 15, nejpozději do posledního dne zveřejnění.


Záměr bude zveřejněn po dobu od 05.06.2018 do 22.06.2018


 

.........................................
Milan Wenzl
starosta MČ Praha 15


V Praze dne 04.06.2018

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 176,59kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno