Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zásady pro majetkoprávní úkony při nakládání s vybraným majetkem MČ P15

Preambule
§1 Výklad pojmů
§2 Rejstřík zásad
§3 Zásady
§4 Záverečné ustanovení
Přílohy

 

Preambule

Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout a postupovat v souladu s těmito „Zásadami“.   

Tyto „Zásady“ stanovují, jak co nejúčelněji postupovat při prodeji, pronájmech nemovitého majetku a vymáhání pohledávek souvisejících s těmito úkony.  


§1
Výklad pojmů

 Vybraným majetkem se pro účely těchto „Zásad“ rozumí nemovitý majetek (budovy, stavby, byty, pozemky) svěřený Městské části Praha 15 vyhláškou hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy.

1.    Pohledávkou se pro účely těchto „Zásad“ rozumí dlužné nájemné za pronájem objektů, bytů, nebytových prostor či pozemků, popř. dluh vzniklý z titulu neuhrazení služeb s nájmem spojených řádně a včas.

2.    Majetkoprávním úkonem se pro účely těchto „Zásad“ rozumí úplatný převod (prodej) vybraného majetku nebo jeho pronájem a dále úkony směřující k vymáhání pohledávek.

3.  Neobsazenou bytovou jednotkou se pro účely těchto „Zásad“ rozumí právně a fyzicky volná bytová jednotka nezatížená právy třetích osob, tj. na které nevázne nájemní smlouva, popř. není veden soudní spor o trvání nájmu, zástavní právo ani právo odpovídající věcnému břemenu.

4.   Cenou obvyklou dle znaleckého posudku je cena stanovená v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění, tedy taková cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.

5.  Prodávajícím se rozumí Městská část Praha 15.

 

§2
Rejstřík zásad

I.     Převod nemovitostí
I.1.  prodej pozemků a nemovitostí s nebytovou funkcí               
II.    Pronájem nemovitostí
II.1. pronájem pozemků                        
II.2. pronájem nebytových domů a nebytových prostor   
III.    Správa a vymáhání pohledávek

 

§3
Zásady


I., I.1. : Převod nemovitostí – prodej pozemků a nemovitostí s nebytovou funkcí

A.

Předmět úplatného převodu tvoří vybrané nemovitosti, a to:
1.    objekty dokončené i rozestavěné, bez pozemku nebo včetně pozemku, se kterými tvoří jeden funkční celek.
2.    pozemky zastavěné i nezastavěné

Mimo tyto obecné zásady stojí nebo mohou stát ty nemovitosti, u kterých byly Radou a Zastupitelstvem MČ Praha 15 schváleny zvláštní pravidla pro jejich převod.

B.

1.   O zveřejnění záměru převést nemovitost ve vlastnictví MČ Praha 15 rozhoduje Rada MČ.
2.  Před zveřejněním záměru dle článku B. odst. 1 požádá OM o písemné stanovisko k záměru převodu nemovitosti dotčené odbory ÚMČ Praha 15, a to zejména: OD a OŽP. Výše označené subjekty zašlou OM své písemné stanovisko do 15 dnů ode dne doručení písemné žádosti.
V případě nedoručení stanoviska ve lhůtě uvedené v odst. 2. tohoto článku se má za to, že stanoviska dotčených subjektů jsou kladná.
3.   Zveřejnění záměru převést nemovitost na úřední desce ÚMČ, v případě realizace přímého prodeje po dobu nejméně 15 dnů, v ostatních případech 30 dnů před projednáním ve volených orgánech MČ Praha 15 v souladu se zákonem o hlavním městě Praze, zajišťuje OM.

C.

1.  Při převodu nemovitostí bude postupováno formou výběrového řízení nebo přímého prodeje.
2. Výběrové řízení bude realizováno za minimální cenu zjištěnou z ceny obvyklé dle znaleckého posudku, popř. „Cenové mapy pozemků“. Závazný postup při výběrovém řízení je uveden v příloze č. 1.
3.  Přímý prodej bude realizován minimálně za cenu vycházející z ceny obvyklé dle znaleckého posudku, popř. „Cenové mapy pozemků“ zejména:
a) v případech prodeje spoluvlastnického podílu
b) v případě, kdy nemovitost tvoří jeden funkční celek s nemovitostí jiného vlastníka (funkční celek posuzuje OM), bude nemovitost nabídnuta jinému vlastníkovi tak, aby bylo zřejmé, že se o nabídce dozvěděl. V případě opakovaného (2x) nedoručení nabídky jinému vlastníkovi (doručovací adresa jiného vlastníka uvedená v katastru nemovitostí), či nedoručení písemné odpovědi jiného vlastníka na prokazatelně doručenou nabídku ve lhůtě 30ti kalendářních dnů, OM postupuje dále tak, jako kdyby jiný vlastník neměl o koupi nemovitosti zájem,
c) v případě žádosti jiného vlastníka o koupi nemovitosti (obvykle pozemku) z důvodu scelení nemovitostí OM prvotně vyhodnotí, zda scelovaný pozemek je samostatně nezastavitelný a s předmětným pozemkem tvoří vhodný doplněk a jeho pořízení nemá využití pro jinou osobu než pro žadatele,
d) v případě, že o záměru prodeje rozhodne Rada nebo Zastupitelstvo MČ Praha 15 „Ad hoc“.

V ostatních případech se postupuje podle článku B. a pravidel uvedených v příloze č.2.

    Obdobné postupy budou použity i v případě majetkové směny.


II. Pronájem nemovitostí

Zásady pronájmů jsou odděleně zpracovány pro:

II.1. - pronájem pozemků, a to v příloze č. 3
II.2. - pronájem nebytových domů a nebytových prostor, a to v příloze č. 4
II.3. -  pronájem bytů
Bytový fond ve svěřené správě MČ Praha 15 obsahuje obecně byty s těmito druhy nájemních vztahů:

a)    byty standardní
V těchto bytech vzniká či je prodlužován nájemní vztah na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 15. Nájemné je stanoveno na základě usnesení Rady č. R-904 ze dne 8. 8. 2012. Uzavření nájemního vztahu navrhuje kompetenčně příslušný člen Rady MČ Praha 15 pro majetek, organizačně zajišťuje OM.
Hlavní zásadou je řešení bytové situace občanů s trvalým pobytem v Praze 15.

1.1) Současně je možné v těchto bytech realizovat pronájem, resp. uzavřít nájemní  smlouvu se žadatelem, pokud:
-    na bytu vázne dluh vyšší než 3 násobek měsíčního nájemného
-    žadatel o byt uzavře s předchozím/stávajícím nájemcem – dlužníkem dohodu o převzetí dluhu
-    se žadatel zaváže uhradit a uhradí dluh ke dni uzavření nájemní smlouvy.
O uzavření nájemní smlouvy rozhoduje Rada MČ Praha 15.


b)    byty v domě zvláštního určení ( Dům s pečovatelskou službou )
V těchto bytech se umísťování řídí Pravidly pro přidělování a užívání  bytů v Domě s pečovatelskou službou. Výši nájemného stanovuje OM jako „nákladové nájemné“. Uzavření nájemního vztahu navrhuje kompetenčně příslušný člen Rady MČ Praha 15 pro sociální věci, po projednání v příslušné komisi, organizačně zajišťuje OM. Uzavření nájemního vztahu, resp. prodloužení podléhá schválení Rady MČ.
Hlavní zásadou je řešení bytové situace s ohledem na zdravotní a sociální potřeby občanů s trvalým pobytem v Praze 15.

c)    byty zvláštního určení
V těchto bytech vzniká nájemní vztah na základě individuální dohody s fyzickou či právnickou osobou, a to včetně stanovení výše nájemného, nejméně však ve výši sazby nájemného v bytech v domě zvláštního určení dle písm. b) tohoto článku. Nájemní vztah řeší bytovou situaci osob se zdravotním znevýhodněním včetně osob, u kterých je nezbytná trvalá péče opatrovníka. Návrh na uzavření nájemního vztahu navrhuje kompetenčně příslušný člen Rady MČ Praha 15 pro sociální věci. Uzavření nájemního vztahu, resp. prodloužení podléhá schválení Rady MČ.

d)    byty krátkodobého ubytování pro občany ve stavu bytové nouze
V těchto bytech se umísťování řídí strukturovaně. Byty jsou obecně určeny pro občany s trvalým pobytem v Praze 15, kteří v nouzi požádali o dočasnou pomoc při řešení bydlení. Strukturované rozhodování zástupců MČ Praha 15 zahrnuje                         též individuální právo posouzení stavu nouze u žadatelů vč. práva žádost odmítnout.

Pro tyto účely MČ Praha 15 vyhrazuje celkem 13 zařízených ubytovacích a bytových  jednotek, a to:

• ubytovací jednotky č. 19 - 22 v ubytovně Štěrboholská č. p. 430, Praha 10 - Hostivař
   pro krátkodobé ubytování do 6 měsíců

      Uzavření nájemního vztahu organizačně zajišťuje vedoucí OSP podle technických propozic OM. Nájemné je stanoveno ve výši sazby nájemného v bytech v domě zvláštního určení. Úhrada za služby je řešena paušální platbou, stanovenou vždy příslušným usnesením Rady MČ Praha 15. Uzavření nájemního vztahu nepodléhá schválení Rady MČ.

• bytové jednotky v č. p. 413/č.7 a v č. p. 417/č.9 v bytových domech v Praze 10 - Horních Měcholupech
  pro krátkodobé ubytování do 12 měsíců

Uzavření nájemního vztahu navrhuje kompetenčně příslušný člen Rady MČ Praha 15 pro sociální věci, organizačně zajišťuje vedoucí OSP podle technických propozic OM. Nájemné je stanoveno ve výši sazby nájemného v bytech v domě zvláštního určení. Úhrada za služby je řešena paušální platbou, stanovenou vždy příslušným usnesením Rady MČ Praha 15. Uzavření nájemního vztahu podléhá schválení Rady MČ.

• ubytovací jednotky č. 13 -15, 17- 18 v ubytovně Štěrboholská č. p. 430, Praha 10 - Hostivař
  pro krátkodobé ubytování do 6 měsíců

      Uzavření nájemního vztahu organizačně zajišťuje vedoucí OM na návrh kompetenčně příslušného člena Rady MČ Praha 15. Nájemné je stanoveno ve výši sazby nájemného v bytech v domě zvláštního určení. Úhrada za služby je řešena paušální platbou, stanovenou vždy příslušným usnesením Rady MČ Praha 15.  Uzavření nájemního vztahu podléhá  schválení Rady MČ.

• bytové jednotky v č. p. 410/č. 19 a v č. p. 411/č.10 v bytových domech v Praze 10 - Horních Měcholupech  pro ubytování do 12 měsíců

      Uzavření nájemního vztahu organizačně zajišťuje OM po projednání v KBNP. Nájemné je stanoveno ve výši sazby nájemného v bytech v domě zvláštního určení,  úhrada za služby je řešena paušální platbou, stanovenou vždy příslušným usnesením Rady MČ Praha 15.  Uzavření nájemního vztahu podléhá schválení Rady MČ.

e)    byty  a ubytovací jednotky s vazbou na MČ Praha 15
       pro ubytování na 12 měsíců s možností prodloužení

V těchto bytech se umísťování řídí potřebou MČ Praha 15, a to potřebou zejména ve vztahu k personální stabilizaci a zajištění činností ÚMČ Praha 15.
      Uzavření nájemního vztahu organizačně zajišťuje OM po projednání v KBNP. Nájemné u bytů  je stanoveno ve výši sazby nájemného v bytech standardních pro k. ú. Hostivař a Horní Měcholupy. Úhrada za služby bude stanovena dle skutečného odběru a spotřeby, na základě řádného vyúčtování.  U ubytovacích jednotek je  nájemné stanoveno ve výši sazby nájemného v bytech standartních pro k.ú. Hostivař, úhrada za služby je řešena paušální platbou, stanovenou vždy příslušným usnesením Rady MČ Praha 15. Uzavření nájemního vztahu, resp. prodloužení, podléhá schválení Rady MČ.
      
f)    byty s omezujícími vnějšími vlivy
Byty v polyfunkčních domech, ve kterých může docházet k omezení užívání bytu kvůli vnějším vlivům (např. ranní či večerní provoz vedlejších nebytových jednotek v domě). V těchto domech bude pro budoucí nájemní vztahy nadále uplatňován modifikovaný typ nájemní smlouvy, který nájemci vymezí možnost uplatňovat sníženou kvalitu bydlení s ohledem na nápravu stavu či snížení nájemného. Nájemné je stanoveno minimálně ve výši sazby nájemného v bytech standardních pro příslušné katastrální území. Uzavření nájemního vztahu, resp. prodloužení podléhá schválení Rady MČ.

g)    byty s převzatými smluvními vztahy v komplexu Veronské náměstí
1.1)
Uzavírání nájemních vztahů v bytech zvláštního určení se řídí zásadami uvedenými v části II. písm. c) tohoto článku.

1.2)
U nájemních vztahů k bytům uzavřených na dobu určitou, s výjimkou bytů uvedených v části g) 1.1) je stanoveno nájemné v počáteční výši 77,- Kč/m2/měsíc, resp. 96,97,- Kč/m2/měsíc
1.3)
Neobsazená bytová jednotka je bytem standardním dle části a) tohoto článku
            
Nájemní smlouvy na pronájem bytů dle odst. II.3. písm. a) a g) se v zásadě uzavírají na dobu určitou 2 let. V případě, že nový nebo stávající nájemce složí před uzavřením nájemní smlouvy jistinu ve smyslu ustanovení § 2254 NOZ ve výši rovnající se dvojnásobku navrženého/sjednaného měsíčního nájemného, lze nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou.
Podmínkou je, že žadatel o uzavření nájemní smlouvy či stávající nájemce nemají závazky po lhůtě splatnosti vůči MČ Praha 15.


III. Správa a vymáhání pohledávek

Při správě a vymáhání pohledávek je třeba dbát veškerých obecně závazných právních předpisů při respektování zákonem stanovených lhůt, oprávněných zájmů MČ Praha 15 jako věřitele s cílem dosažení maximálního uspokojení pohledávek.

Každý případ bude posuzován ad hoc dle hmotného a sociálního postavení dlužníka, důvodů vzniku dluhu, snahy dlužníka o nápravu a zaplacení dlužné částky.

Oprávnění ke schválení „Dohody o uznání dluhu a splátkového kalendáře“ s lhůtou splatnosti do 18 měsíců spadá do působnosti Rady MČ Praha 15, v ostatních případech ZMČ.

Žadatel o uzavření „Dohody o uznání dluhu a splátkový kalendář“ k žádosti doloží prokazatelným způsobem, že bude schopen platit řádné platby nájemného a splátky dle navrženého splátkového kalendáře.

V případech zvláštního zřetele hodných je postup v kompetenci Rady MČ Praha 15.

§4
Závěrečné ustanovení

Těmito „Zásadami“ se ruší usnesení Rady MČ Praha 15 č. R-1199  bod c) a d 2.)   ze dne 3.6.2013 a usnesení  č. R-1722 ze dne 11.6.2014, bod b1.)  

Tyto „Zásady“ nabývají platnosti dnem schválení Radou MČ Praha 15 a účinnosti dnem 1. 8. 2015.

Přílohy:
1. Podmínky výběrového řízení pro prodej nemovitostí, včetně „Protokolu“ a „Dohody o zaplacení smluvní pokuty“
2. Podmínky pro přímý prodej nemovitostí
3. Podmínky pro pronájem pozemku
4. Podmínky pro pronájem nebytových domů a nebytových prosto
5. Vzorová kupní smlouva        
6. Vzorová nájemní smlouva na pronájem pozemku      
7. Vzorová nájemní smlouva na pronájem NP – doba určitá/neurčitá      
8. Vzorová nájemní smlouva – byt standartní        
9. Vzorová nájemní smlouva – byt v domě zvláštního určení    
10. Vzorová nájemní smlouva – krátkodobé ubytování     

 

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 177,50kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Podmínky výběrového řízení pro prodej nemovitostí, včetně „Protokolu“ a „Dohody o zaplacení smluvní pokuty“

Velikost souboru: 62,43kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Podmínky pro přímý prodej nemovitostí

Velikost souboru: 62,43kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Podmínky pro pronájem pozemku

Velikost souboru: 69,38kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Podmínky pro pronájem nebytových domů a nebytových prostor

Velikost souboru: 65,36kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Vzorová kupní smlouva

Velikost souboru: 51,39kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Vzorová nájemní smlouva na pronájem pozemku

Velikost souboru: 56,85kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Vzorová nájemní smlouva na pronájem NP – doba určitá/neurčitá

Velikost souboru: 70,84kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Vzorová nájemní smlouva – byt standartní

Velikost souboru: 54,61kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Vzorová nájemní smlouva – byt v domě zvláštního určení

Velikost souboru: 55,96kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Vzorová nájemní smlouva – krátkodobé ubytování

Velikost souboru: 45,52kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno