Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Vyhlášení konkurzního řízení

Rada Městské části Praha 15

vyhlašuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (,školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou MŠMT CR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů

konkurzní řízení na funkci

ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 10, Milánská 472


Požadavky na uchazeče:

 • odborná a pedagogická způsobilost a délka praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, v platném znění
 • znalost školských předpisů a školské problematiky
 • ekonomické znalosti
 • odborné, řídící a organizační schopnosti
 • plná způsobilost k právním úkonům
 • občanská a morální bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu a příp. korespondenční adresa
 • kontaktní spojení (telefon, e-mail)
 • datum a vlastnoruční podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč přiloží:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně osvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělání)
 • doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení
 • strukturovaný profesní životopis
 • návrh koncepce rozvoje příspěvkové organizace MŠ Milánská 472 na období 6 let (max.rozsah 3 strany strojopisu formátu A4)
 • výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění
 • originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce (ne starší než 2 měsíce)
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů, v platném znění

Předpokládaný nástup do funkce: únor 2018

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami došlé poštou

nejpozději do 18.10.2017 do 12:00 hod

na adresu: Úřad městské části Praha 15, Odbor školství, kultury a zdravotnictví, Boloňská 478/1,
                 109 00 Praha 10, nebo doručené osobně do podatelny Úřadu MČ Praha 15

obálku označte slovy: "Konkurz MŠ Milánská 472 - N E O T V Í R A T"


V Praze dne 13.9.2017

                                                                                                                    Milan Wenzl
                                                                                                       starosta Městské části Praha 15

Autor článku: oit@praha15.cz Školství

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 775,73kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Velikost souboru: 11,86kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno


Čestné prohlášení

Velikost souboru: 26,00kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno