Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Změna živnostenského zákona, obsahových náplní živností a formulářů od 1.1.2014

Dnem 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění mimo jiné i zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Mezi nejdůležitější změny patří např.:

  • plná svéprávnost – nový termín, který nahrazuje původní všeobecné podmínky dosažení věku 18 let a způsobilost k právním úkonům
  • možnost nahrazení plné svéprávnosti přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti
  • pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele – možnost pokračovat i svěřenskému správci a vykonavateli závěti.
  • změny v terminologii v návaznosti na nový občanský zákoník – i u fyzických osob se zavádí termín sídlo (dříve místo podnikání),  termín podnik se nahrazuje obchodním závodem (závod)

Aktuální znění živnostenského zákona je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz)

            Dnem 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 279/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústavním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterým byl mimo jiné změněn název živnosti koncesované „Kontrolní testování zařízení na ochranu rostlin“ na nový název „Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků“. Podnikateli nejsou dávány žádné povinnosti, změna názvu byla v Registru živnostenského podnikání provedena automaticky.

            V nařízení vlády č. 365/2013 Sb., které nabývá účinnosti též dnem 1.1.2014,  je uvedena změna obsahových náplní jednotlivých živností. Upravují se zejména obsahové náplně živnosti řemeslné „Zednictví“,  vázané živnosti „Oční optika“,  „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, „Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách“, „Průvodcovská činnost horská“, a koncesovaných živností „Vedení spisovny“ a „Výroba a zpracování paliv a maziv a prodej pohonných hmot“.

Aktuální znění nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz)

            Výše uvedenými právními předpisy došlo i k úpravě formulářů Centrálního registračního místa, které podnikatelé předkládají při svém jednání na živnostenských úřadech. Aktuální formuláře jsou k dispozici na webových stránkách Prahy 15 nebo na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz)

Ing. Petr Třeštík
vedoucí živnostenského odboru

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor živnostenský