Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Výzva - zakázka malého rozsahu "Výsadba na území MČ Praha 15"

Výzva k podání nabídky - zakázka malého rozsahu P18V01000029 „Výsadby na území MČ Praha 15“

Městská část Praha 15
Úřad městské části Prahy 15
odbor životního prostředí
vás vyzývá

k prokázání splnění kvalifikace a k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výsadby na území MČ Praha 15“

(zadávací řízení nepodléhá režimu zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyjma ustanovení § 6 cit. zákona)

1) Vymezení plnění veřejné zakázky, kód CPV a předpokládaná nabídková cena
Předmět plnění:

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je výsadba stromů a keřů na pozemcích ve správě městské části Praha 15 dle přílohy č. 1 této výzvy a tříletá následná péče o vysazené dřeviny.

Podrobná charakteristika poskytované služby:
1/ výsadba stromů a keřů v druhovém složení a minimální velikosti jednotlivých dřevin, které jsou
specifikovány v příloze č. 1 této výzvy
2/ tříletá následná péče o vysazené dřeviny v rozsahu dle přílohy č. 2 této výzvy

Kód CPV:
Kód CPV:  7731 4000-4 Název - Služby při údržbě pozemků
                 7731 5000-1 Název - Vysazování

Předpokládaná cena plnění:
Předpokládaná cena plnění je 448 550 Kč bez DPH.

2) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Zahájení plnění veřejné zakázky: říjen 2018
Ukončení plnění veřejné zakázky: říjen 2021

3) Požadavky na prokázání kvalifikačních kritérií
Zadavatel požaduje prokázat kvalifikace takto:
dodavatel doloží čestné prohlášení o těchto skutečnostech
- dodavatel není v likvidaci
- dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
- dodavatel nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na sociálním zabezpečení a příspěvku státní politiky nezaměstnanosti
- vůči majetku dodavatele neprobíhá insolventní řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku nebo insolventní návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě insolventního řízení, nebo byl konkurz zrušen pro nepostačující majetek nebo byla zavedená nucená správa podle zvláštních právních předpisů
- dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
- dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu
- nebyla vůči němu v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních
3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu
- zadavatel požaduje prokázat kvalifikaci předložením seznamu významných služeb, tj. přehled realizace veřejných zakázek stejného nebo obdobného předmětu plnění za poslední tři roky. Vznikl-li uchazeč později, doloží přehled realizace veřejných zakázek stejného nebo obdobného předmětu plnění od svého vzniku.

Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za a jménem dodavatele.
Zadavatel dále požaduje prokázat profesní kvalifikaci předložením fotokopie výpisu z obchodního rejstříku, výpisu ze živnostenského rejstříku pro živnost opravňující dodavatele k poskytování prací dle této výzvy.

4) Způsob zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace
Uchazeč je povinen předložit svoji nabídku na plnění veřejné zakázky písemně. Nabídka musí obsahovat identifikační údaje o uchazeči v tomto členění: obchodní jméno uchazeče (v případě fyzické osoby jméno, příjmení, případně obchodní firma), právní forma uchazeče (a.s., s.r.o., fyzická osoba, apod.), u fyzické osoby musí být uvedeno též rodné číslo nebo datum narození, sídlo uchazeče (v případě fyzické osoby bydliště, případně místo působení, je-li odlišné od bydliště), identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena, jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče, číslo telefonu a faxu uchazeče, bankovní spojení a číslo účtu uchazeče.
Uchazeč je povinen předložit nabídku a doklady k prokázání kvalifikace ve svazku zabezpečeném proti neoprávněné manipulaci. Vše musí být zpracováno a předloženo v českém jazyce (informace o kvalifikaci mohou být předloženy též v jazyce slovenském). Jednotlivé listy svazku musí být číslovány nepřerušovanou vzestupnou číselnou řadou. První stránka svazku musí obsahovat přehled jednotlivých dokumentů s uvedením čísla stránky, posledním listem musí být čestné prohlášení uchazeče s uvedením počtu listů ve svazku.

5) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za splnění veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena musí byt stanovena jako cena nejvýše přípustná v členění: cena bez DPH, sazba DPH v % a její výše v Kč a celková nabídková cena vč. DPH.

6) Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny
Překročit výši nabídkové ceny lze pouze v případě, že dojde ke změně daňových předpisů majících prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny (změna zákonem stanovené výše DPH).

7) Platební podmínky a obchodní podmínky
Zadavatel výslovně upozorňuje, že neposkytuje zálohy.
Úhrada za plnění veřejné zakázky bude prováděna v české měně, na základě příslušného daňového dokladu vystaveného vybraným zájemcem. Daňový doklad bude doložen soupisem fakturovaných prací podepsaným kontaktním pracovníkem. Splatnost dokladu bude 21 dnů od předání zadavateli. Další podrobnosti platebích a obchodních podmínek jsouuvedeny v příloze č. 3 - návrh Smlouvy odílo.

8) Místo pro podávání nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace, doba, v níž lze nabídky a doklady k prokázání kvalifikace podat osobně
Uchazeč podá svou nabídku a doklady k prokázání kvalifikace osobně nebo poštou tak, aby byly zadavateli doručeny na jeho adresu nejpozději do 13:00 hod. dne 10.9.2018. Za rozhodující pro doručení nabídky včetně dokladů k prokázání kvalifikace je okamžik převzetí dokumentů zadavatelem.
Pracovní doba podatelny:
Po, St: 8:00 hod. - 11:30 hod.  12:30 hod. - 17:00 hod.
Út, Čt: 8:00 hod. - 11:30 hod.  12:30 hod. - 14:30 hod.
Pá:       8:00 hod. - 11:30 hod.
V případě osobního podání nabídky je uchazeč povinen dokumenty podat v podatelně na adrese zadavatele - viz čl. 11. V případě podání prostřednictvím pošty je uchazeč povinen zaslat dokumenty na adresu zadavatele uvedenou ve výzvě - viz čl. 11.
Nabídku a doklady k prokázání kvalifikace musí uchazeč podat v neprůhledném obalu (obálce), zabezpečeném proti neoprávněné manipulaci přelepením, označeném „Výsadby na území MČ Praha 15“ - nabídka, označením !!!Neotevírat!!!, opatřené razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou nebo podpisem statutárního zástupce, je-li právnickou osobou. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.

9) Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.

10) Lhůta pro oznámení rozhodnutí zadavatele
Zadavatel oznámí zájemci své rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky nejpozději do konce lhůty, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, přičemž tato činí 30 kalendářních dnů.

11) Název, sídlo, právní forma, telefon zadavatele
Městská část Praha 15, Úřad městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, IČ: 00231355, DIČ: CZ00231355, Mgr. Zuzana Venclíková, vedoucí odboru životního prostředí, tel.: 281 003 310

12) Kontaktní adresa pro doručování dodatečných dotazů
V případě dodatečných dotazů obecného charakteru se obracejte na Mgr. Zuzanu Venclíkovou, Zuzana.Venclikova@praha15.cz.

13) Důvody pro vyloučení uchazeče z průběhu zadávacího řízení
Uchazeč je povinen dodržet veškeré podmínky stanovené touto výzvou (včetně doložení požadovaných příloh) zadavatelem. Jejich nedodržení má za následek vyloučení uchazeče z dalšího průběhu zadávacího řízení. Uchazeč je v případě, že použije pro plnění poddodavatele povinen založit jakou součást nabídky i seznam poddodavatelů včetně identifikace poddodavatele (název, sídlo, IČ) a uvést jaká část veřejné zakázky jimi bude plněna, včetně uvedení procentuálního podílu zakázky a vyčíslení podílu na zakázce v Kč. V případě, že uchazeč nebude poddodavatele předpokládat, musí doložit, jako součást nabídky, prohlášení, že veškeré dodávky provede výhradně sám bez poddodavatelů.

14) Prohlídka místa plnění
Zadavatel sděluje, že prohlídka místa plnění se nekoná.

15) Další podmínky veřejné zakázky
a) Zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu.          
b) Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit zadávací podmínky s adekvátním prodloužením lhůty pro podání nabídky.
c) V případě, že nabídka nebude splňovat požadavky stanovené zadavatelem, či uchazeč nedoloží řádně požadované kvalifikace, zadavatel uchazeče vyloučí (pokud nevyužije svého práva vyžádat si doplnění těchto dokumentů) a rozhodnutí o vyloučení písemně oznámí uchazeči.
d) Zadavatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům, kteří nebyli
z veřejné zakázky vyloučeni.
e) Zadavatel má právo vyžádat si dodatečné informace od uchazečů, ověřit si údaje uvedené
v nabídce a vyžádat si dodatečné doložení dokladů, a to jak k prokázání kvalifikace, tak i samotné nabídky.
f) Uchazeč při zpracování nabídky je povinen vycházet ze zadávacích podmínek, které musí bezvýhradně dodržet, může však nabídnout podmínky výhodnější. Nedodržení těchto podmínek je nesplněním požadavku zadavatele na úplnost nabídky a je důvodem pro vyloučení uchazeče z dalšího průběhu zadávacího řízení.
g) Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
h) Zadavatel si vyhrazuje právo možnosti posunu uvedeného předpokládaného termínu zahájení poskytování služby s ohledem na ukončení výběrového řízení a na své provozní a organizační potřeby a vybranému uchazeči z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.
ch) Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s jeho účastí v zadávacím řízení.
i) Zadavatel stanovuje, že žádné údaje uvedené v nabídkách uchazečů nepodléhají obchodnímu tajemství a na základě dotazu dle zákona č. 106/1999 Sb. je zadavatel oprávněn poskytnout informace o údajích obsažených v nabídkách.

16) Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude prováděno podle základního kritéria - nejnižší nabídková cena včetně DPH. Jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Příloha č. 1 - seznam stromů a keřů k sázení
Příloha č. 2 - specifikace následné péče o výsadby
Příloha č. 3 - návrh Smlouvy o dílo
 

                
                       
      

V Praze dne:  30. 8. 2018     
                            


                                                                                                         PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.
                                                                                                         místostarosta MČ Praha 15
                                                                                                                    za zadavatele

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor životního prostředí

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 80,50kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 - seznam stromů a keřů k sázení

Velikost souboru: 11,61kB

formát XLSX

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 2 - specifikace následné péče

Velikost souboru: 10,61kB

formát XLSX

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 3 výzvy - návrh Smlouvy o dílo

Velikost souboru: 32,57kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha Smlouvy o dílo - mapové podklady - lokalita 10

Velikost souboru: 1,18MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha Smlouvy o dílo - mapové podklady - lokality 1 - 6

Velikost souboru: 3,97MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha Smlouvy o dílo - mapové podklady - lokality 7 - 10

Velikost souboru: 3,08MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno