Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy, Praha 10, Veronské náměstí 391

Rada Městské části Praha 15

vyhlašuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (,školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou MŠMT CR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů

konkurzní řízení na funkci

ředitele/ředitelky Základní školy, Praha 10, Veronské náměstí 391

Požadavky na uchazeče:

- odborná a pedagogická způsobilost a délka praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, v platném znění
- znalost školských předpisů a školské problematiky
- ekonomické znalosti
- odborné, řídící a organizační schopnosti
- plná způsobilost k právním úkonům
- občanská a morální bezúhonnost
- zdravotní způsobilost

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu a příp. korespondenční adresa
- kontaktní spojení (telefon, e-mail)
- datum a vlastnoruční podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč přiloží:
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně osvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělání)
- doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení
- strukturovaný profesní životopis
- návrh koncepce rozvoje příspěvkové organizace ZŠ Veronské náměstí 391 (max. rozsah 3 strany strojopisu formátu A4)
- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
- čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.} v platném znění
- originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce (ne starší než 2 měsíce)
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů, v platném znění

Předpokládaný nástup do funkce: srpen 2018

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami došlé poštou

nejpozději do 30.4.2018 do 12:00 hod

na adresu: Úřad městské části Praha 15, Odbor školství, kultury a zdravotnictví, Boloňská 478/1,
                10900 Praha 10
, nebo doručené osobně do podatelny Úřadu MČ Praha 15

obálku označte slovy: "Konkurz ZŠ Veronské náměstí 391- N E O T V Í R A T"


V Praze dne 23.3.2018


                                                                                                                  Milan Wenzl
                                                                                                  starosta Městské části Praha 15

Autor článku: oit@praha15.cz Volná místa

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 68,11kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Čestné prohlášení

Velikost souboru: 26,00kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Velikost souboru: 11,86kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno