Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent odboru dopravy ÚMČ Praha 15 (OD) - doba určitá

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 15
Úřad MČ Praha 15

Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
zastoupená tajemníkem úřadu

v y h l a š u j e   dne 2.7.2018 výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení pracovního místa

referent odboru dopravy ÚMČ Praha 15 (OD)

doba určitá

platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., (9. třída)

Sjednaný druh práce:    
výkon státní správy v přenesené působnosti a samosprávy v oblasti silničního hospodářství a dopravy (správní řízení, zvláštní užívání a omezení obecného užívání pozemních komunikací, trvalé a přechodné místní úpravy silničního provozu, kontrolní a vyhledávací činnost, státní dozor)

Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:

   -    fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
   -    občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
   -    bezúhonnost
   -    způsobilost k právním úkonům

Další požadavky:   - Vyšší odborné/ÚSO
                              - flexibilita, samostatnost, spolehlivost
                              - komunikační schopnosti v písemném a ústním projevu
                              - znalost práce na PC /Word, Excel/

Výhoda:                 - znalost státní správy a samosprávy na úseku dané činnosti
                              - řidičský průkaz skupiny B
                              - praxe v oboru
                              - praxe ve vedení správního řízení
                              - zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku silničního hospodářství
                              - znalost zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
                                zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
                                zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a souvisejících právních předpisů

Vhodné i na zkrácený úvazek, OZP, matky po rodičovské dovolené a absolventy bez praxe.

K přihlášce zpracované dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. se připojí dle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. tyto náležitosti:

- strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních,  
  odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, kontakt (telefon,
  email)
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 31.7.2018 na adresu:

Městská část Praha 15
Úřad městské části Praha 15
Odd. personální a mzdové
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Obálku označte slovy „Výběrové řízení –referent OD“.

Nástup:  dle dohody

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

                                                                                                             Mgr. Aleš Cejnar, MPA
                                                                                                                     tajemník úřadu

Autor článku: oit@praha15.cz Volná místa

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 373,58kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno