Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent odboru občanskosprávních agend (OOSA)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 15
Úřad MČ Praha 15

Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
zastoupená tajemníkem úřadu

v y h l a š u j e  dne 1.11.2017 výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků, na obsazení pracovního místa

referent odboru občanskosprávních agend
(OOSA)

platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., (9.třída)

Sjednaný druh práce:
   - agenda evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, převážně:
   - přihlašování občanů k trvalému pobytu
   - příjem žádostí o občanský průkaz a cestovní pas
   - výdej občanských průkazů a cestovních dokladů
   - příjem oznámení o ztrátě, odcizení, poškození OP a CD vydávání voličských průkazů a vedení
      voličských seznamů

Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:

   - fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
   - občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
   - bezúhonnost
   - způsobilost k právním úkonům

Další požadavky:  - VO/ÚSO
                             - flexibilita, spolehlivost, pečlivost
                             - komunikativní schopnosti v písemném a ústním projevu
                             - znalost práce na PC /Word, Excel/
                             - schopnost pracovat samostatně i v rámci týmu
                             - příjemné a vstřícné vystupování vůči klientům
                             - schopnost samostudia

Výhoda: - zvláštní odborná způsobilost na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních
                dokladů nebo orientace v zákonu č. 133/2000 S., o evidenci obyvatel, zákon č. 328/1999 S.,
                o občanských průkazech, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
              - praxe v oboru
              - znalost ovládání fotoaparátu
              - práce s počítačem na uživatelské úrovni

K přihlášce zpracované dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. se připojí dle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. tyto náležitosti:

- strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se dané pracovní pozice, kontakt (telefon, email)
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 20.11.2017 na adresu:

Městská část Praha 15
Úřad městské části Praha 15
Odd. personální a mzdové
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Obálku označte slovy „Výběrové řízení - referent OOSA".

Nástup: dle dohody

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

                                                                                                                   Mgr. Aleš Cejnar, MPA
                                                                                                                          tajemník úřadu

Autor článku: oit@praha15.cz Volná místa

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 372,30kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno