Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent odboru dopravy (OD)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 15
Úřad MČ Praha 15

Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
zastoupená tajemníkem úřadu

v y h l a š u j e  dne 9.8.2017 výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení pracovního místa

na dobu určitou
referent odboru dopravy ÚMČ Praha 15 (OD)

platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., (9. třída)

Sjednaný druh práce:
     výkon státní správy v přenesené působnosti v oblasti silničního hospodářství a dopravy (právní oblast,
     správní řízení, zvláštní užívání a omezení obecného užívání pozemních komunikací, určování existence a      charakteru účelových komunikací, přechodné úpravy silničního provozu, kontrolní a vyhledávací činnost,      státní dozor)

Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb„ o úřednících územních samosprávných celků:
     - fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
     - občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
     - bezúhonnost
     - způsobilost k právním úkonům

Další požadavky: - ÚSO/Vyšší odborné
                            - flexibilita, samostatnost, spolehlivost
                            - praxe ve vedení správního řízení
                            - komunikační schopnosti v písemném a ústním projevu
                            - znalost práce na PC /Word, Excel/

Výhoda:               - znalost státní správy a samosprávy na úseku dané činnosti
                            - řidičský průkaz skupiny B
                            - praxe v oboru
                            - zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku silničního hospodářství
                            - znalost zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 361/2000 Sb.,
                              o provozu na pozemních komunikacích, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
                              a souvisejících právních předpisů
 

Další:                   - po dohodě lze sjednat i kratší pracovní úvazek
 
K přihlášce zpracované dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. se připojí dle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. tyto náležitosti:
- strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, kontakt (telefon, email)
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 31.8.2017 na adresu:

Městská část Praha 15
Úřad městské části Praha 15
Odd. personální a mzdové
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Obálku označte slovy „Výběrové řízení - referent OD".

Nástup: dle dohody

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

                                                                                                                       Mgr. Aleš Cejnar, MPA
                                                                                                                             tajemník úřadu

Autor článku: oit@praha15.cz Volná místa

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 381,45kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno