Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent odboru stavebního (OST)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 15
Úřad MČ Praha 15

Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
zastoupená tajemníkem úřadu

v y h l a š u j e  dne 9.8.2017 výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení pracovního místa

referent odboru stavebního
(OST)

platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., (10. třída)

Sjednaný druh práce:
         - výkon státní správy na úseku obecného stavebního úřadu, vydávání rozhodnutí, stanovisek a dalších
           opatření dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění,
         - státní dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu na úseku části IV. SZ hl. II a části V. SZ hl. III

Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:

         - fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
         - občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
         - bezúhonnost
         - způsobilost k právním úkonům j ednáním

Další požadavky: - VO vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru
                            - VŠ vzdělání ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru
                            - znalost stavebního zákona a správního řádu
                            - flexibilita, samostatnost, spolehlivost
                            - komunikativní schopnosti v písemném a ústním projevu
                            - znalost práce na PC /Word, Excel/
                            - schopnost samostudia
 
Výhoda:               -  praxe ve stavebnictví nebo projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti
                            - zkouška zvláštní odborné způsobilosti
                            - znalost programu „Stavební úřad"

Nabízíme:             - možnost získání zaměstnaneckého bytu
 
K přihlášce zpracované dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. se připojí dle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. tyto náležitosti:

- strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných
  znalostech a dovednostech týkajících se dané pracovní pozice, kontakt (telefon, email)
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 31.8.2017 na adresu:

Městská část Praha 15
Úřad městské části Praha 15
Odd. personální a mzdové
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Obálku označte slovy „Výběrové řízení - referent OST".

Nástup: dle dohody

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

                                                                                                                       Mgr. Aleš Cejnar, MPA
                                                                                                                             tajemník úřadu

Autor článku: oit@praha15.cz Volná místa

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 367,34kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno