Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent odboru životního prostředí (OŽP)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 15
Úřad MČ Praha 15

Boloňská 478/1, 109 00  Praha 10
zastoupená tajemníkem úřadu

v y h l a š u j e   dne 13.3.2018 výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení pracovního místa

referent odboru životního prostředí (OŽP)

platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., (10. třída)

Sjednaný druh práce:

   - výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny
   - evidence a správa ploch veřejné zeleně a ostatní pozemků na území městské části
   - správa a údržba dětských hřišť a víceúčelových sportovišť v majetku městské části
   - výkon činností spojených s užíváním veřejného prostranství dle vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy,
     o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění   

Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:

   - fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
   - občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český nebo slovenský jazyk
   - bezúhonnost
   - způsobilost k právním úkonům

Další požadavky: - VO/VŠ se zaměřením na ochranu přírody a krajiny
                            - zvláštní odborná způsobilost v oblasti ochrany přírody a krajiny a
                               v oblasti správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů                                        - praxe v oboru ochrany přírody a krajiny, správy a údržby dětských
                               hřišť a užívání veřejného prostranství
                             - flexibilita, samostatnost, spolehlivost
                             - komunikativní schopnosti v písemném a ústním projevu
                             - znalost práce na PC /Word, Excel, Misys/
   
K přihlášce zpracované dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. se připojí dle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. tyto náležitosti:

- strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných
  znalostech a dovednostech týkajících se dané pracovní pozice, kontakt (telefon, email)
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 29.3.2018 na adresu:

Městská část Praha 15
Úřad městské části Praha 15
Odd. personální a mzdové
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Obálku označte slovy „Výběrové řízení - referent OŽP“.

Nástup: dle dohody

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

                                                                                                                         Mgr. Aleš Cejnar, MPA
                                                                                                                               tajemník úřadu

Autor článku: oit@praha15.cz Volná místa

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 374,29kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno