Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent sociálních věcí OSPOD - OSP

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 15
Úřad MČ Praha 15

Boloňská 478/1, 109 00  Praha 10
zastoupená tajemníkem úřadu

v y h l a š u j e  dne 1.8.2018  výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení pracovního místa


referent sociálních věcí OSPOD - OSP

platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., (10. třída)

Sjednaný druh práce:
    
- zajišťování agendy výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních  samosprávných celků :

   - fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
   - občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
   - bezúhonnost
   - způsobilost k právním úkonům


Další požadavky: - VOŠ/VŠ,  sociálně-právní obor
                            - osobnostní předpoklady pro výkon povolání pracovníka OSPOD
                            - znalost příslušné legislativy
                            - znalost a aplikace správního řádu a dalších souvisejících právních předpisů
                            - flexibilita, samostatnost, spolehlivost
                            - komunikativní schopnosti v písemném a ústním projevu
                            - znalost práce na PC /Word, Excel/
                            - psychická odolnost            
    

Výhoda:               -  zkouška zvláštní odborné způsobilosti
                            - praxe v daném oboru min. 5 let

 

K přihlášce zpracované dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. se připojí dle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. tyto náležitosti:

- strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních,  odborných znalostech a dovednostech  týkajících  se dané pracovní pozice,  kontakt (telefon, email)
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do
18.9.2018 na adresu:

Městská část Praha 15
Úřad městské části Praha 15
Odd. personální a mzdové
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Obálku označte slovy „Výběrové řízení –referent sociálních věcí – OSPOD“

Nástup:  dle dohody

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

                                                                                                       Mgr. Aleš Cejnar, MPA
                                                                                                             tajemník úřadu

Autor článku: oit@praha15.cz Volná místa

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 322,76kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno