Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent živnostenského odboru ÚMČ Praha 15 (OŽ)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 15
Úřad MČ Praha 15

Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
zastoupená tajemníkem úřadu

v y h l a š u j e  dne 20.12.2017 výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků, na obsazení pracovního místa


referent živnostenského odboru ÚMČ Praha 15 (OŽ)

platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., (10. třída)

Sjednaný druh práce:

   - výkon živnostenské kontroly dle zákona o živnostenském podnikání
   - výkon dozorové činnosti dle platných právních předpisů
   - ukládání a vybírání pokut
   - práce s registrem živnostenského podnikání


Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:

   - fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
   - občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
   - bezúhonnost
   - způsobilost k právním úkonům

Další požadavky:

   - Vyšší odborné, popř. ÚSO
   - znalost živnostenského zákona
   - flexibilita, samostatnost, spolehlivost
   - komunikační schopnosti v písemném a ústním projevu

Výhoda:

   - znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
   - praxe v oboru

 

K přihlášce zpracované dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. se připojí dle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. tyto náležitosti:

 

- strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních,  
  odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, kontakt (telefon,
  email)
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 8.1.2018 na adresu:

Městská část Praha 15
Úřad městské části Praha 15
Odd. personální a mzdové
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Obálku označte slovy „Výběrové řízení - referent OŽ“.

Nástup: dle dohody

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

                                                                                                                 Mgr. Aleš Cejnar, MPA
                                                                                                                       tajemník úřadu

Autor článku: oit@praha15.cz Volná místa

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 331,38kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno