Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - sociální pracovník v oboru sociální péče – OSP, doba určitá

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Městská část Praha 15

Úřad MČ Praha 15

Boloňská 478/1, 109 00  Praha 10

zastoupená tajemníkem úřadu

 

v y h l a š u j e  dne 06.06.2018  výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení pracovního místa

na dobu určitou

sociální pracovník v oboru sociální péče – OSP  

platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., (10. třída)

 

Sjednaný druh práce:

- zajišťování agendy péče o sociálně potřebné a zdravotně postižené

Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních  samosprávných celků :

  • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
  • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
  • bezúhonnost
  • způsobilost k právním úkonům

Další požadavky:

- VOŠ/VŠ, dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

- osobnostní předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka

- praxe v daném oboru 

- znalost legislativy z oblasti nepojistných dávek a sociálních služeb

- znalost a aplikace správního řádu a dalších souvisejících právních předpisů

- flexibilita, samostatnost, spolehlivost

- komunikativní schopnosti v písemném a ústním projevu

- znalost práce na PC /Word, Excel/

- psychická odolnost                        

                                      

Výhoda: 

-  zkouška zvláštní odborné způsobilosti

 

K přihlášce zpracované dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. se připojí dle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. tyto náležitosti:

- strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních,  odborných znalostech a dovednostech  týkajících  se dané pracovní pozice,  kontakt (telefon, email)

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do

22.6. 2018 na adresu:

 

Městská část Praha 15

Úřad městské části Praha 15

Odd. personální a mzdové

Boloňská 478/1

109 00 Praha 10

 

Obálku označte slovy „Výběrové řízení –sociální pracovník OSP

Nástup:  dle dohody

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

         Mgr. Aleš Cejnar, MPA

                                                                                                   tajemník úřadu

 

Autor článku: oit@praha15.cz Volná místa

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 320,46kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno