Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Výběrové řízení - tajemník/tajemnice úřadu městské části Praha - Křeslice

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Starosta MČ Praha - Křeslice
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa

tajemník/tajemnice úřadu městské části

Druh práce: plnění úkolů tajemníka dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, výkon státní správy a samosprávy, kompletní zajišťování pracovněprávních vztahů zaměstnanců MČ, řízení a koordinace všech činností ÚMČ, příprava podkladů a účast na zasedáních zastupitelstva MČ.
Místo výkonu práce: MČ Praha - Křeslice

Požadavky na uchazeče/ku:
1. podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
    a o změně některých zákonů:

• fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku
• občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
• splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona c. 451/1991 Sb., tj. lustrační osvědčení a čestné
   prohlášení (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971).

2. podle § 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
    a o změně některých zákonů:

• osoba, která splňuje předpoklady uvedené v § 4 zákona č. 312/2002 Sb.
• a má nejméně tříletou praxi v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce:
  a) jako vedoucí zaměstnanec, nebo
  b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při
      výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu, nebo
  c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro
      výkon této funkce.

Další požadavky:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání
  v bakalářském studijním programu event. vyšší odborné vzdělání či středoškolské střední vzdělání
  s maturitní zkouškou za podmínek § 3 odst. 4 nařízení č. 564/2006 Sb. v platném znění

Požadované znalosti:
• znalost právních předpisů v oblasti veřejné správy
• znalost zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze a obecně závažné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.
  m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy
• znalosti v personální oblasti
• organizační a komunikační schopnosti, spolehlivost
• znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, Outlook)

Výhodou:
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle § 21 zákona č. 312/2002 Sb.; pokud ji uchazeč nemá,
  je nutno ji vykonat do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru
• ekonomická znalost v oblasti veřejné správy
• řidičský průkaz skupiny „B“ a řidičská praxe
• uživatelská znalost PC programů používaných ve státní správě (Espis apod.)
• znalost správce webových stránek (webhouse)

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:
• jméno, příjmení, titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
• datum a podpis uchazeče

Do přihlášky doporučujeme uvést telefonní a e-mailový kontakt na uchazeče.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:
• strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních
  a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních občanů též obdobný
  doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát
   nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Předpokladem pro jmenování do funkce tajemníka/tajemnice je splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., které uchazeč doloží ověřenou kopií lustračního osvědčení, event. kopií žádosti o vydání tohoto osvědčení (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971), předložení čestného prohlášení ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., a čestného prohlášení ke splnění požadavků podle § 81 odst. 8 ve spojení s § 103 zákona č. 131/2000 sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Platové podmínky se řídí dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů, platová třída 11.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce nejpozději do 14:00 hodin dne
15. června 2018, osobně nebo písemně na adresu:

Městská část Praha – Křeslice
K rukám starosty MČ
Štychova 2/34
104 00 Praha 114

Obálku označte slovy: ,,Výběrové řízení - tajemník/tajemnice ÚMČ"

Kontakt pro bližší informace:
telefon: 605 818 111
e-mail: starosta@kreslice.cz

Předpokládaný vznik pracovního poměru: ihned, případně dle dohody.
Pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat
žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

V Praze dne 31. května 2018
                                                                                                                         .....................
                                                                                                                          Martin Trefný
                                                                                                                           starosta MČ

Autor článku: oit@praha15.cz Volná místa

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 310,48kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno