Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis č. 21 z jednání Komise pro seniory ze dne 26.6.2017

Z á p i s č. 21
z jednání Komise pro seniory ze dne 26. 6. 2017

Začátek jednání: 16, 30 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře

Přítomno: 8 členů         1 člen nepřítomen- písemná omluva

Hosté: MUDr. Jana Trková

Program:

1. Zahájení jednání
2. Projednání odpovědí k jednotlivým připomínkám a dotazům.
3. Nové náměty k jednání
4. Různé


1. Předseda pan Oldřich Slavata zahájil zasedání komise.

2. Projednání odpovědí k jednotlivým dotazům a připomínkám:
Jednotlivé připomínky a návrhy jsou vždy konzultovány s příslušnými odpovědnými pracovníky úřadu.

Z minulých zápisů zůstalo k jednání následující :

p. Hradecký–atypický chodník v ulici Pod Stanicí, (těsně nad otočkou tramvají), před domy č. 796 – 799. Chodník je zhotoven z dlaždic, v současné době je v havarijním stavu vč. obrubníků – rozbit z titulu parkování vozidel na chodníku. Je tam zvýšená frekvence parkování aut vč. muzikantů ČNSO, kteří přijíždí na pravidelné zkoušky a také tam parkují. Lidé chodí raději po ulici z čehož vyplývá i možnost úrazu.
p. Ducko – zást. starosty – po osobním setkání s panem Hradeckým na místě samém se bude hledat řešení.
p.Havel - ved. OD – na komisi předložen požadavek obyvatel ul. Pod stanicí již z předchozích období – příp. oprava TSK OS Praha – východ. Legální parkování pro všechny provozovatele vozidel, muzikanty ČNSO nevyjímaje.
p. Hradecký – požaduje osobní setkání na místě samém s panem Duckem, z důvodu havarijního stavu chodníku na což si stěžují obyvatelé v této lokalitě. Údajně je na stavebním odboru petice od obyvatel ve věci parkování vozidel.
Tento bod nadále trvá k řešení.

p. Slavata – křížení ulic na Křečku a Janovská, při straně sídliště - snížení (př. problém, když jede vozíčkář) – možnost bezbariérového přechodu?
p. Havel – vedoucí OD - bude prověřeno příp. zařazeno do požadavků k bezbariérovým úpravám směrem k TSK hl. m. Prahy. Tyto úpravy jsou dlouhodobějšího charakteru z důvodu souvisejícího stavebního řízení (nelze zajistit ze dne na den).

- Stále dluh s bezbariérovým přechodem u MŠ Boloňská ulice.
p.Havel- vedoucí OD –požadavek byl předán na MHMP k zařazení do akce: „ Praha bez barier“- zvýšené finanční náklady z toho důvodu, že v místě příp. stavebních úprav je umístěna šachta telekomunikačního zařízení. Tato informace byla sdělena již v zápisu č. 14 ze dne 26. 10. 2016.

Veronské náměstí – parkování na žlutých čarách. Popeláři jedou po zeleném pásu a rozvalí obrubník.
p. Havel – vedoucí OD - doporučuje se volat Městskou policii – linka 158, která momentální stav prověří.

p.Mgr. Voříšková – v ulici Sáňkařská dát retardér před přechodem do domu UM a dětského hřiště. Je tam jednosměrný provoz, po obou stranách se parkuje a auta tam jezdí docela rychle. Může nastat problém, že za stojícím autem vyběhne dítě přímo před auto (ten případ se tam již stal).
p. Havel – vedoucí OD – Odbor dopravy nesouhlasí s tímto návrhem – jedná se o sídlištní komunikaci a malou intenzitou provozu vozidel a chodců, zpomalovací retardéry jsou umísťovány jen ve výjimečných případech před přechody pro chodce ve vztahu ke školským, obchodním zařízení, zastávkám MHD s velkou intenzitou ( viz. ulice plk. Mráze, Doupovská apod.)

 Nové náměty

p. Mgr. Voříšková - u zastávky Janovská je opět neposekaná tráva - zavolat firmu, které pozemek patří, aby to posekali a ořezali větve a křoviny, které zasahují do poloviny chodníku.
p. Mgr. Venclíková, ved. OŽP: pozemek p. č. 523/164 k. ú. Horní Měcholupy je ve vlastnictví společnosti EKOSPOL, a. s.; právnické ani fyzické osoby nemají stanovenou povinnost, kolikrát do roka pozemky sekat, činí tak většinou 2x ročně

Mezi DPS a trafostanicí je posekaný park, ale keře jsou plné náletových křovin.

p. Mgr. Venclíková, ved. OŽP: v prostoru mezi DPS a trafostanicí bylo křoví, které zakrývalo rozvadeč, křoví bylo zcela zmlazeno, ale vyřezáním tzv. podrostů vzniklo velmi nehezké místo.

Ve svahu nad Tenisovou ulicí je živý plot, sekal se do výše 70 cm. Odbor životního prostředí, nechť začlení při stříhání ostatních keřů.
p. Mgr. Venclíková, ved. OŽP: tomuto podnětu nerozumím, keře a živé ploty jsou udržovány všechny víceméně ve stejném standardu.

p. Šímová - opět, jako v loňském roce mezi Tenisovou ulicí a Gercenovou není posekaná tráva - upozornit majitele pozemku.
p. Mgr. Venclíková, ved. OŽP: jmenovaný pozemek je ve vlastnictví společnosti i-Control s.r.o., OŽP se podařilo s firmou uzavřít dohodu o udržování pozemku, tento bude zařazen do běžné údržby zajišťované OŽP

p.Šímová - v ulici u Dvojdomů, za dvěma domy je pozemek, který je oplocený a jsou tam zahrádky, Dotaz od občanů je, zda si uživatelé zahrádek pozemek koupili, nebo je v nájmu?
p.JUDr. Průchová – odbor majetku – ulice Herbenova 1048/12 a část ulice u Dvojdomů.
Pozemky na parcele č. 2413/28 a 2413/24 jsou zahrádky pro nájemce bytů v ulici Herbenova a ti mají zahrádky v pronájmu a řádně za ně platí,

p. Smečenský, jako již minule, připomíná, když se budou dělat nové jízdní řády MHD, aby autobusy ze zastávky nádraží Hostivař (ze směru od Petrovic) navazovaly na přípoj na Košík, v současné době v čase 5 minut autobus ujede.
Jedná se o linky 181, 182, 183 a 154.

 


Zápis ověřil:  Oldřich Slavata – předseda
Jaroslava Kombercová – tajemník komise

Autor článku: oit@praha15.cz Komise pro seniory