Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 27. zasedání Komise pro územní rozvoj a životní prostředí

Dovoluji si Vás pozvat na jednání, které se uskuteční dne 21. 2. 2018 (středa)
od 17:00 hod do 19:00 hod
v zasedací místnosti (7. podlaží) ÚMČP 15, Boloňská 478/1, Praha 15.


Program jednání:

1/ Podnět na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy na parcelách p. č.
544/49; 544/44; 544/33; 544/1; 571 a 545/2 v k. ú. Horní Měcholupy

2/ Podnět na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy na parcelách p. č.
522/1; 522/2 a 523 v k. ú. Hostivař

4/ Stanovisko k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy na části
parcely p. č. 2407/10 v k. ú. Horní Měcholupy (žadatel MČ Praha 15)

5/ ZÁMĚR – Parkovací dům Gercenova ulice ( ma3 architekti)

6/ Stanovisko ke koncepční studii Trhanovské náměstí (objednatel MČ Praha 15)

7/ Stanovisko ke zpracování ověřovací studie (MHMP) o vhodnosti bytové výstavby _lokalita 4O3 – Praha 15,
Hostivař

UKONČENÍ ZASEDÁNÍ

DISKUSE – RŮZNÉ

 

                                                                                                                            Bc. Filip Meluzín,MBA
                                                                                                                            předseda komise

Autor článku: oit@praha15.cz Komise pro územní rozvoj a životní prostředí