Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání č. 26 Komise pro územní rozvoj a životní prostředí

TERMÍN: 3/1/2018, 17:00 hod

MÍSTO: zasedací místnost č. 706, ÚMČP 15, Boloňská 478/1, Praha 15

ÚČAST: viz prezenční listina

PROGRAM:

1/ ZMĚNA Č. Z 3120 VLNY 11 ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HMP

UKONČENÍ ZASEDÁNÍ

2/ METROPOLITNÍ PLÁN

DISKUSE – RŮZNÉ

Pan předseda komise přivítal místostarosty a členy komise

Komise se obeznámila s programem 26. zasedání, jak je shora uveden. Nebyl vznesen požadavek na změnu programu a ani jeho doplnění.

Pan předseda navrhl usnesení:

Usnesení 1-26/2017:

Komise schvaluje program 26. zasedání. Komise souhlasí se jmenováním Ing. arch. Vladimíra Lavríka zapisovatelem a skrutátorem, Ing. Jana Velebu a MUDr. Radka Bělu ověřovateli zápisu.

HLASOVÁNÍ: 9x ano, 2x nepřítomen – USNESENÍ PŘIJATO

Ad1/

Prvním bodem programu bylo projednání změny č. Z 3120 / 11, ve fáze návrhu zadání, 11. vlny změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, týkající se nového vymezení koridoru územní rezervy pro trať VRT Praha – Benešov (Brno). Předmětem zmiňované změny je její uvedení do souladu s pořizovanou aktualizací č. 2 ZÚR .

Usnesení 2-26/2017( k bodu č.1)

Žádáme prostřednictvím Rady MČ Prahy 15, o vznesení požadavku na pořizovatele předmětné změny (Odbor územního rozvoje MHMP), aby do termínu vydání předmětné změny byly stanoveny podmínky výstavby v předmětném území (územní rezervě).

HLASOVÁNÍ: 10x ano, 1x nepřítomen – USNESENÍ PŘIJATO

Předběžně byl stanoven termín dalšího zasedání Komise pro územní rozvoj a životní prostředí na středu 24/ledna/2018 od 17:00 hod a oficiální část jednání byla ukončena.

Ad2/

V druhém bodu programu byla komise informována o postupu pořizování nového Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – Metropolitního plánu a následně probíhala diskuse nad uvedeným dokumentem.

 


Jednání ukončeno v 19:10 SEČ

Příloha: 1. prezenční listina, 2. výkaz hlasování

Zapsal: Ing. arch. Vladimír Lavrík

Ověřil: Ing. Jan Veleba, MUDr. Radek Běla


Praha, 4/1/2018

Autor článku: oit@praha15.cz Komise pro územní rozvoj a životní prostředí

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 43,19kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Prezenční listina

Velikost souboru: 280,63kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz hlasování

Velikost souboru: 388,60kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno