Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis č. 27 z jednání Komise bytových a nebytových prostor dne 13.9.2017

Datum jednání: 13.9.2017
Místo jednání: Kancelář 1. zástupce starosty MČ Praha 15,
Boloňská 478/1, Praha 10
Začátek jednání: 17:00 hod.
Konec jednání: 18:30 hod.
Jednání řídil: Mgr. Sylva Nevedomská, předsedkyně komise
Počet přítomných členů: 5, komise je schopná se usnášet
Přítomni dle prezenční listiny: předsedkyně: Mgr. Nevedomská Sylva
  členové: Bernat Petr
     Havel Jeroným
     MUDr. Trková Jana
     Rýdl Miloslav
Omluveni:    Dvořák Jaromír
     Hájek David
     Omáčka Martin
Dále přítomni: Bílek Václav - první zástupce starosty,
Mgr. Cejnar Aleš, MPA - tajemník, pověřený ved. OM
Bc. Balobolová Dita - referent OM
Počet stran zápisu: 3
Zapsala: Šulcová Anna, tajemník komise

 

V úvodu jednání přivítala přítomné předsedkyně KBNP paní Mgr. Sylva Nevedomská  s konstatováním, že komise je schopná se usnášet, že všichni její členové obdrželi pozvánku s programem dnešního jednání a zápis č. 26  z jednání KBNP ze dne 21.6.2017.  Nikdo z přítomných nevznesl k tomuto zápisu žádné připomínky ani dotazy.
Rovněž k návrhu programu dnešního jednání nebyly vzneseny žádné dotazy, ani připomínky a tento byl schválen.

 


Program jednání:

   1)    Kontrola zápisu č. 26
   2)    Žádost o prodloužení pronájmu bytu – ulice U Továren č. p. 662/16, Praha 10
   3)    Žádost o ubytování – ubytovna MČ Praha 15, Štěrboholská 430, Praha 10
   4)    Různé

 

1) Kontrola zápisu č. 26

1.1. Jednotlivé body průběžně plněny,
       - k bodu 2.2. zápisu č. 25 - byl nájemcem předložen zpracovaný  finanční přehled zamýšlených úprav.
         KBNP předložený přehled projednala s konstatováním, že v předložené podobě je nedostatečný
         (obsahuje položky, které jsou vybavením nájemce, nikoli zhodnocením pronajatého prostoru,
         nedoloženo reálným rozpisem prací).  Event. další prodloužení pronájmu prostoru Snack-baru bude
         projednáno na pondělním grémiu starosty, s výsledkem bude nájemce seznámen.
         KBNP s výše uvedeným postupem souhlasí

2) Žádost o prodloužení pronájmu bytu – ulice U Továren 662/16, Praha 10

2.1. KBNP předložena žádost nájemce bytu v BD U Továren 662/16 o prodloužení pronájmu tohoto bytu.
       KBNP předloženou žádost projednala, doporučila jí vyhovět a prodloužit, v souladu se schválenými
       „Zásadami“, pronájem předmětného bytu na další 2 roky, za nájemné ve výši Kč 92,36/m2/měsíc.
       Hlasování: pro předložený návrh k 2.1. 5 hlasů – p. Mgr. Nevedomská,  Bernat, Havel, Rýdl, MUDr. Trková

3) Žádost o ubytování – ubytovna MČ Praha 15, Štěrboholská 430, Praha 10

3.1. KBNP předložena žádost o pronájem bytu ve svěřené správě MČ Praha 15. MČ Praha 15 řešila již
       v minulosti žadatelovu bytovou situaci poskytnutím dočasného ubytování v ubytovně MČ Praha 15.
       KBNP předloženou žádost projednala s konstatováním, že v současné době nedisponuje volnou
       ubytovací kapacitou v ubytovně MČ Praha 15. Doporučuje žadateli, aby se přihlásil do výběrového
       řízení, které bude v nejbližším období zveřejněno na webových stránkách MČ Praha 15.
       Hlasování: pro předložený návrh k 3.1. 5 hlasů – p. Mgr. Nevedomská,  Bernat, Havel, Rýdl, MUDr. Trková    

4) Různé

4.1. KBNP předložena žádost nájemce bytu v BD Štěrboholská o výměnu za menší byt.
       KBNP předloženou žádost projednala s konstatováním, že v současné době nedisponuje pronajímatel
       vhodným menším bytem, což se může v budoucnu změnit.  
       Žadatelce komise navrhuje možnost řešit věc s pomocí OSP ÚMČ Praha 15.
       Hlasování: pro předložený návrh k 4.1. 5 hlasů – p. Mgr. Nevedomská,  Bernat, Havel, Rýdl, MUDr. Trková

4.2. KBNP předložen návrh na pomoc při řešení tíživé bytové situace zaměstnance ÚMČ Praha 15
       pronájmem bytu v Praze 10, U Továren 663/18 v souladu  s § 3, čl. II., písem. e)  schválených „Zásad“.
       KBNP předloženou žádost projednala a doporučuje radě MČ Praha 15 předložené žádosti o pronájem
       bytu v Praze 10, U Továren 663/18 nevyhovět.
       Hlasování: pro předložený návrh k 4.2. 3 hlasy – p. Mgr. Nevedomská,  Bernat, Havel,
                         zdržel se :                        2 hlasy -  p. Rýdl, MUDr. Trková  

4.3. KBNP předloženy aktualizované údaje k žádosti o pronájem bytu v bytovém domě v Praze 10,
       Hostišovská 733. Byt je užíván bez právního důvodu.
       KBNP žádost projednala,  doporučuje radě MČ Praha 15 navrhnout žadatelům dobrovolné vyklizení
       bytu s nabídkou ubytování na dobu 6 měsíců v ubytovně MČ Praha 15.
       Hlasování: pro předložený návrh k 4.3. 5 hlasů – p. Mgr. Nevedomská,  Bernat, Havel, Rýdl, MUDr. Trková
 
4.4. Přítomní členové komise projednali a schválili změnu termínu zasedání KBNP z 11.10.2017 na
       18.10.2017, kdy komise od 16,00 hod. vyhodnotí došlé nabídky výběrového řízení na pronájem 5ti bytů.
       Po skončení výběrového řízení se uskuteční  28. zasedání komise.

4.5. KBNP předložena žádost nájemce bytu v BD Štěrboholská 430/34 v Praze 10 o prodloužení  pronájmu
       tohoto bytu.                  
       KBNP  předloženou žádost projednala, doporučila jí vyhovět  a prodloužit, v souladu se schválenými
       „Zásadami“, pronájem předmětného bytu na další 2 roky, za nájemné ve výši Kč 92,36/m2/měsíc.
       Hlasování: pro předložený návrh k 4.5. 5 hlasů – p. Mgr. Nevedomská,  Bernat, Havel, Rýdl, MUDr. Trková

4.6. KBNP  předložena žádost společnosti Pilulka Lékárny, a.s. o změnu osoby nájemce prostoru lékárny
       – obj. Tesaříkova 1027, Praha 10. Nájemcem předmětného prostoru je t.č. společnost TODA s.r.o.
       jejímž jediným společníkem  je společnost Pilulka Lékárny, a.s. Ta plánuje formou převodu závodu
       začít lékárnu provozovat přímo. K tomu však potřebuje souhlas pronajímatele.
       KBNP se s předloženou žádostí seznámila a  nemá námitek proti změně osob nájemce za stávajících
       smluvních podmínek.
       K tomuto bodu nebylo hlasováno.

4.7. Přítomným členům KBNP byl předán k připomínkám návrh „Zásad pro majetkoprávní úkony při
       nakládání s vybraným  majetkem MČ Praha 15“, o němž by měla komise jednat na příštím zasedání.
       Členové komise  mohou  před jednáním zaslat připomínky panu  Mgr. Cejnarovi.
       K tomuto bodu nebylo hlasováno.

4.8. KBNP předložena žádost o převzetí dluhu a uzavření nájemní smlouvy – byt v obj.  Veronské n. 588
       v Praze 10 od 1.11.2017.
       KBNP žádosti projednala a doporučuje radě MČ Praha 15 předloženým žádostem vyhovět s tím, že
       doba nájmu se sjednává na dobu určitou 2 roky za nájemné ve výši 97,65 Kč/m2/měsíc.
       Hlasování: pro předložený návrh k 4.8. 5 hlasů – p. Mgr. Nevedomská, Bernat, Havel, Rýdl, MUDr. Trková

4.9. Příští jednání KBNP se uskuteční dne 18.10.2017 po skončení výběrového řízení na pronájem 5ti bytů.
 

Ověřila:  Mgr. Sylva Nevedomská, předsedkyně KBNP


Pozn.:  Zveřejněna   je   upravená  verze  dokumentu   z   důvodu   dodržení   přiměřenosti   rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Autor článku: oit@praha15.cz Komise bytových a nebytových prostor

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 560,12kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno