Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis č. 30 z jednání Komise bytových a nebytových prostor dne 6.12.2017

Datum jednání: 6.12.2017
Místo jednání: Kancelář 1. zástupce starosty MČ Praha 15,
Boloňská 478/1, Praha 10
Začátek jednání: 17:00 hod.
Konec jednání: 19:00 hod.
Jednání řídil: Mgr. Sylva Nevedomská, předsedkyně komise
Počet přítomných členů: V úvodu 6, komise je schopná se usnášet.
V průběhu odešel z  jednání jeden člen
.
Přítomni dle prezenční listiny: předsedkyně: Mgr. Nevedomská Sylva
  členové: Bernat Petr
     Dvořák Jaromír
     Havel Jeroným
     Omáčka Martin
     Rýdl Miloslav
     MUDr. Trková Jana
Omluveni:     Hájek David
Dále přítomni: Bílek Václav - první zástupce starosty,
Mgr. Cejnar Aleš, MPA - tajemník, pověřený ved. OM
Bc. Balobolová Dita - referent OM
Počet stran zápisu: 3
Zapsala: Šulcová Anna, tajemník komise

 

V úvodu jednání přivítala přítomné předsedkyně KBNP paní Mgr. Sylva Nevedomská s konstatováním, že komise je schopná se usnášet, že všichni její členové obdrželi pozvánku s programem dnešního jednání a zápis č. 29  z jednání KBNP dne 8.11.2017.  Nikdo z přítomných nevznesl k tomuto zápisu žádné připomínky ani dotazy.
Rovněž k návrhu programu dnešního jednání nebyly vzneseny žádné dotazy, ani připomínky a tento byl schválen.

Program jednání:
   1) Kontrola zápisu č. 29              
   2) Žádost o uzavření splátkové dohody – Hostišovská 731/7, Praha 10
   3) Žádost o vydání souhlasu s umístěním sídla a provozovny + změna osoby
       Nájemce – Tenisová 981/10, Praha 10
   4) Různé

       
1) Kontrola zápisu č. 29

    k bodu 2.2. Zápisu č. 25 – členové KBNP seznámeni s průběhem osobního jednání mezi panem
    Mgr. Cejnarem, MPA a nájemcem NP č. 412/101, Milánská 412, Praha 10 ve věci uvažovaných investic
    a dalšího užívání prostoru.

    KBNP nedoporučuje, aby byl shora uvedený prostor po skončení stávající doby pronájmu  tj. 30.4.2018,
    pronajímán jako restaurační zařízení.      

       Hlasování: pro předložený návrh   5 hlasů - p. Mgr. Nevedomská, Dvořák, Havel, Rýdl, MUDr.Trková
                         zdržel se                   1  hlas  - p. Hájek

    1.2.  Další body zápisu č. 29 jsou  průběžně plněny.


2) Žádost o uzavření splátkové dohody – Hostišovská 731/7, Praha 10

    2.1. KBNP předložena žádost uživatele bytu v BD Hostišovská 731/7 v Praze 10 o :
           - uzavření Dohody o uznání dluhu a splátkách
           - prominutí poplatků a úroků z prodlení za pozdně uhrazené platby spojené s užíváním bytu
           - zpětvzetí výpovědi nájmu bytu
             Jednání komise k tomuto bodu byla přítomna vedoucí odd. správy nemovitostí, která členy komise
             podrobně se spisem seznámila.
             KBNP obsah žádosti podrobně projednala a doporučuje:
           - uzavřít se žadatelem Dohodu o uznání dluhu a splátkách;
           - otázku prominutí poplatků a úroků z prodlení řešit v návaznosti na dodržování plnění podmínek
             „Dohody o uznání dluhu a splátkách“ ze strany žadatele;
           - neschválit zpětvzetí výpovědi nájmu bytu               

           Hlasování: pro předložený návrh k 2.1. 7 hlasů – p. Mgr. Nevedomská, Bernat, Dvořák, Omáčka,
                                                                                   Havel, Rýdl, MUDr. Trková

3) Žádost o vydání souhlasu s umístěním sídla a provozovny + změna osoby nájemce – Tenisová 981/10, Praha 10

   3.1. KBNP předložena žádost nájemce lékárny v obj. Tenisová 981/10, Praha 10 paní Mgr. Heleny
          Bártlové o vydání  souhlasu s umístěním sídla a provozovny nově vznikajícího právního subjektu
          Hostivařské lékárna s.r.o. a následné změny osoby nájemce výše uvedeného prostoru.
          KBNP předloženou žádost projednala a doporučuje jí vyhovět za podmínek stávajícího smluvního
          vztahu -  předmět nájmu, výše nájemného a doba pronájmu.                       

          Hlasování: pro předložený návrh k 3.1.  7 hlasů – p. Mgr. Nevedomská, Bernat, Dvořák, Omáčka,
                                                                                   Havel, Rýdl, MUDr. Trková

4) Různé

   4.1. KBNP předložena žádost o přidělení bytu ze sociálních a zdravotních důvodů.
          KBNP se obsahem  předložené žádosti seznámila, konstatuje, že v současné době nedisponuje
          vhodných volným bytem a doporučuje informovat žadatele o podmínkách stanovených MČ Praha 15
          pro pronájem volných bytů.

          Hlasování: pro předložený návrh k 4.1.  7 hlasů – p. Mgr. Nevedomská, Bernat, Dvořák, Omáčka,
                                                                                   Havel, Rýdl, MUDr. Trková         

   4.2. KBNP  předložena žádost zaměstnance MČ Praha 15 o prodloužení pronájmu bytu, ulice Herbenova
          č. p. 722/74, Praha 10             
          KBNP  předloženou žádost projednala s konstatováním, že obsahují požadované náležitosti,
          doporučila jí vyhovět a prodloužit žadatelů, v souladu se schválenými „Zásadami“, ubytování na
          dalších 12 měsíců.

          Hlasování: pro předložený návrh k 4.2.  7 hlasů – p. Mgr. Nevedomská, Bernat, Dvořák, Omáčka,
                                                                                   Havel, Rýdl, MUDr. Trková         

   4.3. V souvislosti s jednáním ve věci dalšího užívání nebytového prostoru – jednotky č. 412/101, ulice
          Milánská č. p. 412 v Praze 10 předložil 1. zástupce starosty pan Bílek KBNP návrh na svolání
          jednání za účasti -  nájemce předmětného prostoru,  zástupce dotčených SVJ a pronajímatele.
          KBNP  k předloženému návrhu doporučuje svolat jednání na  lednové zasedání.
                
   4.4. KBNP  schválila termíny zasedání v I. pololetí roku 2018:
          10. ledna
          7. února
          7. března
          11. dubna
          16. května
          13. června
          od 17,00 hod. v kanceláři č. 512, nebude-li v pozvánce uvedeno jinak
         
          Hlasování: pro předložený návrh k 4.4. 7 hlasů – p. Mgr. Nevedomská, Bernat, Dvořák, Omáčka,
                                                                                  Havel, Rýdl, MUDr. Trková  
 
   4.5. příští jednání KBNP se koná dne 10.1.2018 od 17,00 hod. v zasedací místnosti budovy
          ÚMČ Praha 15, 7. patro

   V závěru jednání poděkovala předsedkyně komise paní Mgr. Nevedomská přítomným za odvedenou práci, popřála klidné prožití Vánoc a mnoho zdraví, spokojenosti a úspěchů v roce 2018.

 

Ověřila:  Mgr. Sylva Nevedomská, předsedkyně KBNP

 

Pozn.:  Zveřejněna   je   upravená  verze  dokumentu   z   důvodu   dodržení   přiměřenosti   rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Autor článku: oit@praha15.cz Komise bytových a nebytových prostor

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 1,40MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno