Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis č. 33 z jednání Komise bytových a nebytových prostor dne 7.3.2018

Datum jednání: 7.3.2018
Místo jednání: Kancelář č. 512,  ÚMČ Praha 15,
Boloňská 478/1, Praha 10 – 5. patro
Začátek jednání: 17:00 hod.
Konec jednání: 18:10 hod.
Jednání řídil: Mgr. Sylva Nevedomská, předsedkyně komise
Počet přítomných členů: 6, komise je schopná se usnášet.
Přítomni dle prezenční listiny: předsedkyně: Mgr. Nevedomská Sylva
  členové: Bernat Petr
     Dvořák Jaromír
     Havel Jeroným
     Omáčka Martin
     MUDr. Trková Jana
Omluven:    Rýdl Miloslav
Neomluven:    Hájek David
Dále přítomni: Bílek Václav – 1. místostarosta
Mgr.  Cejnar Aleš, MPA – tajemník, pověřený ved. OM
pracovníci rehabilitace Boloňská 312/10, Praha 10
Počet stran zápisu: 2
Zapsala: Šulcová Anna, tajemník komise

V úvodu jednání přivítala přítomné předsedkyně KBNP paní Mgr. Sylva Nevedomská s konstatováním, že komise je schopná se usnášet, že všichni její členové obdrželi pozvánku s programem dnešního jednání a zápis č. 32  z jednání KBNP dne 7.2.2018.  Nikdo z přítomných nevznesl k tomuto zápisu žádné připomínky ani dotazy.
Rovněž k návrhu programu dnešního jednání nebyly vzneseny žádné dotazy, ani připomínky a tento byl schválen.


Program jednání:
      1) Kontrola zápisu č. 32
      2) Různé

 

1) Kontrola zápisu č. 32
    Konstatováno, že body zápisu jsou průběžně plněny.


2) Různé
    2.1.  Jednání ve věci dalšího pronájmu nebytového prostoru – rehabilitace, obj. Boloňská 312/10,
            Praha 10.
            Na jednání se dostavili pracovníci rehabilitace, aby členy komise informovali a současně se poradili
            ve věci dalšího fungování rehabilitace, která má sjednanou smlouvu do 31. 3. 2018. Vzhledem
            k výměře pronajatého prostoru cca 261 m2 a  pronajímatelem navrhované výši nájemného
            (1239,00Kč/m2/rokze stávajících 413,00 Kč/m2/rok) se, dle jejich názoru, nejeví v budoucnu
            reálným jeho  ufinancování. Rehabilitační služby by společnost Medicavera s.r.o. ráda poskytovala
            i nadále, neboť zařízeních s tímto zaměřením je málo.                   
            KBNP po obsáhlé diskusi k této záležitosti doporučuje, zejména  s ohledem na výměru
            pronajímaného prostoru a zachování účelu nájmu, aby výšenájemného za prostory recepce,
            ordinace lékaře, fyzioterapeutů, apod. byla sjed naná ve výši 1239,00Kč/m2/rok, za ostatní prostory
            ve výši 650,00Kč/m2/rok.
            Hlasování: pro předložený návrh k 2.1.   6 hlasů – p. Mgr. Nevedomská, Bernat, Dvořák, Havel,
                                                                                      Omáčka, MUDr. Trková

    2.2. KBNP předložena žádost paní ředitelky ZŠ Veronské nám. o pomoc při řešení bytové situace paní
           učitelky, které v této škole učí již mnoho let.  
           KBNP předloženou žádost projednala, doporučuje jí vyhovět a pronajmout, dle možností MČ Praha
           15, paní učitelce  byt, a to v souladu se schváleným i „Zásadami“ §3, bod II., odst. e) na dobu 12
           měsíců.
           Hlasování: pro předložený návrh k 2.2.    6 hlasů – p. Mgr. Nevedomská, Bernat, Dvořák, Havel,
                                                                                      Omáčka, MUDr. Trková

    2.3.  příští jednání KBNP se koná dne 11. 4. 2018 od 17,00 hod. v kanceláři č. 512,
            5. patro, budova   ÚMČ Praha 15.

          

 Ověřila:  Mgr. Sylva Nevedomská, předsedkyně KBNP

 

Pozn.:  Zveřejněna   je   upravená  verze  dokumentu   z   důvodu   dodržení   přiměřenosti   rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Autor článku: oit@praha15.cz Komise bytových a nebytových prostor

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 576,77kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno