Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis č. 34 z jednání Komise bytových a nebytových prostor dne 11.4.2018

Datum jednání: 11.4.2018
Místo jednání: Kancelář č. 512,  ÚMČ Praha 15,
Boloňská 478/1, Praha 10 – 5. patro
Začátek jednání: 17:00 hod.
Konec jednání: 18:45 hod.
Jednání řídil: Mgr. Sylva Nevedomská, předsedkyně komise
Počet přítomných členů: 5, komise je schopná se usnášet.
Přítomni dle prezenční listiny: předsedkyně: Mgr. Nevedomská Sylva
  členové: Bernat Petr
     Dvořák Jaromír
     Havel Jeroným
     Rýdl Miloslav
Omluven:    Hájek David
     Omáčka Martin
     MUDr. Trková Jana
Dále přítomni: Bílek Václav – 1. místostarosta
Olivová Barbora, referent OM
Počet stran zápisu: 4
Zapsala: Šulcová Anna, tajemník komise

V úvodu jednání přivítala přítomné předsedkyně KBNP paní Mgr. Sylva Nevedomská s konstatováním, že komise je schopná se usnášet, že všichni její členové obdrželi pozvánku s programem dnešního jednání a zápis č. 33  z jednání KBNP dne 7.3.2018.  Nikdo z přítomných nevznesl k tomuto zápisu žádné připomínky ani dotazy.
Rovněž k návrhu programu dnešního jednání nebyly vzneseny žádné dotazy, ani připomínky a tento byl schválen.

Program jednání:

   1) Kontrola zápisu č. 33
   2) Žádosti  o vydání souhlasu s výměnou bytů (Veronské n. 597, 590) a (Herbenova 730, Kobylákova 745)
   3) Žádost o prodloužení pronájmu bytu – Herbenova 721, 723, Milánská 413, Praha 10           
   4) Žádost o pronájem bytu ve svěřené správě MČ Praha 15
   5) Různé

 

1) Kontrola zápisu č. 33
    Konstatováno, že body zápisu jsou průběžně plněny.


2) Žádosti  o vydání souhlasu s výměnou bytů (Veronské n. 597, 590)
    a (Herbenova 730, Kobylákova 745)


    2.1. KBNP předložena žádost  nájemců 3 bytů  v bytovém komplexu Veronské n. v Praze
          10 o vydání souhlasu s výměnou bytů. Dva byty jsou situovány v č. p. 597, třetí v č.p. 590.
          Se stavem jednotlivých bytů jsou žadatelé seznámeni. KBNP se s předloženou žádostí seznámila,
          doporučuje jí vyhovět s tím, že stávající  nájemní vztahy budou ukončeny buď uplynutím sjednané
          doby nájmu nebo dohodou, a to ke dni 30. 6. 2018. Nové nájemní smlouvy k jednotlivým bytům
          budou uzavřeny na dobu určitou 2 roky od 1.7.2018, za sjednané nájemné ve výši 97,65
          Kč/m2/měsíc podpisu.                      
          Hlasování: pro předložený návrh k 2.1.  5 hlasů – p. Mgr. Nevedomská, Bernat, Dvořák, Havel, Rýdl

    2.2. KBNP předložena žádost  nájemců 2 bytů ( jeden v ulici Herbenova 730 a druhý v ulici  Kobylákova
           745 v Praze 10) o vydání souhlasu s jejich výměnou. Se stavem  vyměňovaných bytů jsou žadatelé
           seznámeni. KBNP se s předloženou žádostí seznámila, doporučuje jí vyhovět s tím, že stávající
           nájemní  vztahy budou ukončeny dohodou. Nové nájemní smlouvy k jednotlivým bytům budou
           uzavřeny na dobu neurčitou, za sjednané nájemné ve výši 92,36 Kč/m2/měsíc, a to pouze se
           stávajícími  nájemci.
           Komise nedoporučuje rozšíření okruhu nájemců o rodinného příslušníka.                      
           Hlasování: pro předložený návrh k 2.2.  5 hlasů – p. Mgr. Nevedomská, Bernat, Dvořák, Havel, Rýdl

3) Žádost o prodloužení pronájmu bytu – Herbenova 721, 723, Milánská 413, Praha 10

   3.1. KBNP předložena žádost nájemce bytu v domě č. p. 721, ulice Herbenova v Praha 10 o prodloužení
          pronájmu tohoto bytu. Předmětný byt byl pronajaty na základě výběrového řízení, tzn. na dobu
          určitou 2 roky. Smluvní podmínky jsou ze strany nájemce plněny.
          KBNP předloženou žádost projednala, doporučuje jí vyhovět a prodloužit pronájem předmětného bytu
          se současným nájemcem  na další 2 roky.
          Hlasování: pro předložený návrh k 3.1. 5 hlasů – p. Mgr. Nevedomská, Bernat, Dvořák, Havel, Rýdl

   3.2. KBNP předložena žádost nájemce bytu jednotky v domě č. p. 413, ulice Milánská  v Praha 10
          o prodloužení pronájmu této jednotky. Nájem byl sjednán na dobu určitou 5 let.
          KBNP předloženou žádost projednala, doporučuje jí vyhovět a prodloužit pronájem předmětné
          jednotky - bytu se současným nájemcem  na  2 roky.
          Hlasování: pro předložený návrh k 3.2. 5 hlasů – p. Mgr. Nevedomská, Bernat, Dvořák, Havel, Rýdl

   3.3. KBNP předložena žádost nájemce bytu v domě č. p. 723, ulice Herbenova  v Praha 10 o prodloužení
          pronájmu tohoto bytu. Předmětný byt je v režimu § 3, bod II., odst. e)  schválených „Zásad“, tj. byty
          a ubytovací jednotky s vazbou na MČ Praha 15, doba pronájmu 1 rok s možností prodloužení
          – pronájem bytů se sjednává zejména s ohledem k personální stabilizaci a zajištění činností ÚMČ
          Praha 15.
          KBNP se podrobně seznámila s obsahem podané žádosti a v ní uvedenými skutečnostmi
          a doporučuje, v návaznosti na výše uvedené, žádosti nevyhovět a pronájem bytu neprodloužit.
          Současně komise doporučuje  jednat o možnosti řešení žadatelovy situace na květnovém jednání
          komise. O navrženém postupu informovat žadatele.
          Hlasování: pro předložený návrh k 3.3.  5 hlasů – p. Mgr. Nevedomská, Bernat, Dvořák, Havel, Rýdl

4) Žádost o pronájem bytu ve svěřené správě MČ Praha 15

   4.1. KBNP předložena žádost občana MČ Praha 15 (ulice Milánská) o pronájem bytuz důvodu tíživé
         bytové situace, do které se dostal v souvislosti s rozhodnutím o z rušení družstva a převodu nově
         vymezených jednotek do osobního vlastnictví.
         KBNP předloženou žádost projednala s konstatováním, že za současné situace nelze žádosti
         o pronájem bytu vyhovět. Současně komise doporučuje seznámit žadatele se způsobem
         a  podmínkami, za jakých jsou volné byty ve svěřené správě MČ Praha 15 pronajímány.                  
         Hlasování: pro předložený návrh k 4.1.  5 hlasů – p. Mgr. Nevedomská, Bernat, Dvořák, Havel, Rýdl

   4.2. KBNP předložena žádost občana MČ Praha 15 o přidělení bytu z majetku MČ Praha 15
          z důvodu tíživé sociální situace.
          KBNP předloženou žádost projednala s konstatováním, že za současné situace nelze žádosti
          o pronájem bytu vyhovět. Současně komise doporučuje seznámit žadatele se způsobem
          a  podmínkami, za jakých jsou volné byty ve svěřené správě MČ Praha 15 pronajímány.                  
          Hlasování: pro předložený návrh k 4.2.  5 hlasů – p. Mgr. Nevedomská, Bernat, Dvořák, Havel, Rýdl

5) Různé

   5.1.  KBNP předložena žádost bývalého nájemce bytu v BD Livornská 429, Praha 10 o umožnění převodu
          bytu do osobního vlastnictví.
          KBNP předmětnou žádost projednala s konstatováním, že se zcela ztotožňuje s odpovědí na tuto
          žádost, zaslanou 1. místostarostou MČ Praha 15 dne 3.4.2018.
          Hlasování: pro předložený návrh k 5.1.  5 hlasů – p. Mgr. Nevedomská, Bernat, Dvořák, Havel, Rýdl

   5.2.  KBNP předložena žádost nájemce nebytového prostoru č. 411/102, Milánská 412 v Praze 10
          o vydání souhlasu s umístěním sídla a provozovny společnosti MS agency s.r.o.
          KBNP předloženou žádost projednala a  doporučuje jí vyhovět.
          Hlasování: pro předložený návrh k 5.2.  5 hlasů – p. Mgr. Nevedomská, Bernat, Dvořák, Havel, Rýdl

   5.3.  KBNP seznámena s materiály předkládanými na jednání Rady MČ Praha 15 dne 18.4.2018:
           - materiál R-2013 – prodloužení  pronájmů bytů,
           - prodloužení pronájmu bytu v č. p. 589 a bytu v č. p. 596,  oba Veronské n., Praha 10    
             pouze na dobu 6 měsíců z důvodu špatné platební morálky,
           - materiál R-2017 - změna osoby nájemce NP č. 9001, Veronské n. č. p. 593, Praha 10,
           - materiál R-2018 – žádost o uzavření splátkové dohody – Veronské n. č. p. 590, Praha 10
           KBNP nemá námitky a s předloženými materiály souhlasí.
              
   5.4. k požadavku na poskytování bytů učitelům základních a mateřských škol dle § 3, odst. II., písm. e)
          schválených „Zásad“ komise doporučuje, aby bylo stanoveno pořadí žadatelů, podle něhož by byly
          jednotlivé žádosti, v návaznosti na pokrytí potřeb jednotlivých škol řešeny, a to buď  pronájmem bytu
          či ubytovací jednotky.

   5.5.  KBNP předložena žádost nájemce bytu v režimu „Zásad“ § 3, odst. II., písm. e) o  prodloužení
           pronájmu tohoto bytu.  Vzhledem k tomu, že se jedná o učitele, obsahuje žádost doporučující
           stanovisky ředitele školy.
           KBNP předloženou žádost projednala s konstatováním, že smluvní podmínky jsou ze strany
           žadatele – nájemce bytu splněny, doporučuje žádosti vyhovět a uzavřít nájemní smlouvu na dobu
           určitou 1 rok.
           Hlasování: pro předložený návrh k 5.5.  5 hlasů – p. Mgr. Nevedomská, Bernat, Dvořák, Havel, Rýdl
              
   5.6.  KBNP předložena žádost o pronájem NP č. 424/101, Livornská č. p. 424, Praha 10 jako sklad za
           nájemné ve výši 600,-/m2/rok -  cílený pronájem.
           KBNP žádost projednala a doporučuje jí vyhovět.
           Hlasování: pro předložený návrh k 5.6.  5 hlasů – p. Mgr. Nevedomská, Bernat, Dvořák, Havel, Rýdl

   5.7.  KBNP předložena informace :
           - o revokaci usnesení R-1886 ze dne 7.2.2018 – byt č. 2, Hostišovská 733/11, Praha 10 z  důvodu
             nedoložení požadovaných dokladů ze strany vítěze. V souladu s podmínkami uvedenými v Záměru
             je předkládán Radě MČ Praha 15 dne 18. 4.2018 návrh na  uzavření  NS k výše uvedenému bytu
             s uchazečem umístěným na druhém místě.
           - uzavření nájemních smluv s lékaři v objektu Boloňská 312 v Praze 10 a smluv o výpůjčce v objektu
             Boloňská 310 – Spolkový dům v Praze 10.
             KBNP vzala předložené informace na vědomí.

   5.8.  KBNP schválila změnu termínu zasedání z 13. 6. 2018  na 6. 6. 2018.
           Hlasování: pro předložený návrh k 5.8.  5 hlasů – p. Mgr. Nevedomská, Bernat, Dvořák, Havel, Rýdl

   5.9.  příští jednání KBNP se koná dne 16. 5. 2018 od 17,00 hod. v  kanceláři č. 512,
           5. patro, budova   ÚMČ Praha 15.

 

Ověřila:  Mgr. Sylva Nevedomská, předsedkyně KBNP

Pozn.:  Zveřejněna   je   upravená  verze  dokumentu   z   důvodu   dodržení   přiměřenosti   rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Autor článku: oit@praha15.cz Komise bytových a nebytových prostor

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 2,12MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno