Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis č. 37 z jednání Komise bytových a nebytových prostor dne 25.6.2018

Datum jednání: 25.6.2018
Místo jednání: Kancelář č. 512,  ÚMČ Praha 15,
Boloňská 478/1, Praha 10 – 5. patro
Začátek jednání: 16:00 hod.
Konec jednání: 17:45 hod.
Jednání řídil: Jaromír Dvořák, zástupce předsedkyně komise Mgr. Nevedomské
Počet přítomných členů: 6, komise je schopná se usnášet.
Přítomni dle prezenční listiny: členové: Omáčka Martin
     MUDr. Trková Jana
     Dvořák Jaromír
     Havel Jeroným
     Rýdl Miloslav
Omluven:    Mgr. Nevedomská Sylva
     Bernat Petr
Dále přítomni: Bílek Václav – 1. místostarosta
Olivová Barbora, referent OM
Ing. Procházková Věra, referent OM
Mgr. Aleš Cejnar, MPA, tajemník, pověřený vedením OM
Počet stran zápisu: 3
Zapsala: Barbora Olivová

V úvodu jednání přivítal přítomné zájemce o pronájem 4 bytových jednotek v domech svěřených do správy MČ Praha 15, zástupce předsedkyně KBNP pan Jaromír Dvořák s konstatováním, že komise je schopná se usnášet. Z důvodu velkého počtu uchazečů ve výběrovém řízení se KBNP s přítomnými uchazeči dohodla na losování pouze prvních 3 uchazečů v pořadí.

Program jednání

   1) Vyhodnocení VŘ na pronájem 4 bytových jednotek v domech svěřených do správy MČ Praha 15
   2) Opětovné projednání žádosti o prodloužení nájemního vztahu bytu – Veronské náměstí 592, Praha 10
   3) Projednání odvolání proti rozhodnutí o neuzavření nové nájemní smlouvy bytu na Veronském nám. 586
   4) Žádost o pomoc při řešení špatné bytové situace občanů s trvalým pobytem na jiné MČ

 

1) Vyhodnocení VŘ na pronájem 4 bytových jednotek v domech svěřených do správy MČ Praha 15

1.1.
Členové KBNP se dostavili v 15:45 hod. do obřadní síně budovy ÚMČ Praha 15, kde od 16 hodin proběhlo losování řádně a včas odevzdaných obálek s přihláškami zájemců do VŘ – pronájem bytových jednotek. Zároveň KBNP překontrolovala platnost a úplnost všech dokladů prvních třech vylosovaných přihlášek ke každé bytové jednotce.

2.1.
U bytové jednotky č. 201, Veronské nám. 588, komise, po opětovném posouzení přihlášky ve vazbě na podmínky výběrového řízení, jednohlasně rozhodla vyloučit přihlášku vylosovanou jako třetí v pořadí z důvodu nesplnění podmínek výběrového řízení – podmínky bezdlužnosti.

2) Opětovné projednání žádosti o prodloužení nájemního vztahu bytu – Veronské nám. 592

2.1.
KBNP opětovně předložena k projednání žádost stávajících nájemců bytu na adrese Veronské nám. 592, Praha 10 – Horní Měcholupy.
Komise se podrobně seznámila s obsahem žádosti, tíživou sociální situací nájemců a po projednání uvedených skutečností doporučila žádosti vyhovět a uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou, a to do 30.6.2019.
Hlasování:    pro předložený návrh        6 hlasů -     Dvořák, MUDr. Trková, Omáčka, Havel,
                                                                                 Rýdl, Hájek

        
3) Projednání odvolání proti rozhodnutí o neuzavření nové nájemní smlouvy k bytu na Veronském nám. 586

3.1.
KBNP předloženo odvolání proti rozhodnutí o neuzavření nové nájemní smlouvy k bytu na Veronském nám. 586. Rada Městské části Praha 15 rozhodla usnesením R-2082 ze dne 30. 5. 2018 neprodloužit nájemní vztah nájemci s tím, že nájemní vztah bude ukončen uplynutím doby nájmu, a to k 31.8.2018.
Komise se podrobně seznámila s obsahem žádosti, v ní uvedenými skutečnostmi a doporučuje, v návaznosti na výše uvedené tomuto odvolání nevyhovět.
Hlasování:     pro předložený návrh        6 hlasů -     Dvořák, MUDr. Trková, Omáčka, Havel,
                                                                                  Rýdl, Hájek    

4) Žádost o pomoc při řešení špatné bytové situace občanů s trvalým pobytem na jiné MČ

4.1.
KBNP předložena žádost občanů trvale žijících na jiné Městské části, o pomoc při řešení tíživé bytové a sociální situace. Dle Zásad pro majetkoprávní úkony při nakládání s vybraným majetkem Městské části Praha 15, schválených Zastupitelstvem MČ Praha 15, je hlavní zásadou řešení bytové situace občanů s trvalým pobytem v Praze 15.
Komise byla seznámena se situací těchto občanů a vzhledem k výše uvedenému doporučila jednohlasně žádosti nevyhovět.
Hlasování:     pro předložený návrh        6 hlasů -     Dvořák, MUDr. Trková, Omáčka, Havel,
                                                                                  Rýdl, Hájek    

5.2.
Další zasedání Komise bytových a nebytových prostor bude s členy domluven e-mailovou korespondencí v průběhu měsíce července 2018.

 

 

Ověřil: Jaromír Dvořák, zástupce předsedkyně KBNP

Autor článku: oit@praha15.cz Komise bytových a nebytových prostor

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 1,56MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno