Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Programové priority Rady městské části Praha 15 pro období let 2014–2018


Otevřená samospráva

 • Zavedeme elektronické hlasování zastupitelů, aby bylo snadno dohledatelné, jak každý jednotlivý zastupitel hlasoval. Zveřejníme i jmenovitá hlasování ze zasedání Rady, výborů a komisí.
 • Zavedeme online přenos jednání Zastupitelstva MČ.
 • Občané budou mít přístup na jednání všech komisí a výborů dle jednacího řádu.
 • Změníme fungování radničního časopisu Hlasatel ve prospěch občanů Prahy 15.
 • Zlepšíme funkčnost a přehlednost internetových stránek MČ Praha 15 a zjednodušíme komunikaci občanů s úřadem.
 • Názory obyvatel na vážné problémy života v Praze 15 budeme zjišťovat všemi dostupnými prostředky (např. formou místního referenda) . Řešení různých lokálních záležitostí budeme hledat i formou veřejných debat s občany, prostřednictvím anket, dotazníkových šetření a komunitního plánování.

 

Průhledné a účelné hospodaření

 • Budeme prosazovat vyrovnaný a transparentní rozpočet městské části.
 • Zavedeme rozklikávací rozpočet, aby bylo jednoduše a podrobně dohledatelné, na co jsou finanční prostředky městské části používány.
 • Zastavíme zadávání obecních zakázek nedůvěryhodným firmám, které nemají příslušné reference v oboru, nejsou informačně otevřené pro veřejnost nebo vznikají těsně před vyhlášením zakázek.
 • Veškerá výběrová řízení budou nanejvýš transparentní. Zavedeme přísné podmínky pro soutěžení uchazečů o veřejné zakázky.
 • Chceme smysluplně a efektivně využívat dostupných dotací nejen z fondů Evropské unie.
 • Chceme předcházet korupci zveřejněním přehledu nemovitého majetku a zavedením registru smluv na internetu se snadno dostupnými informacemi o probíhajících finančních tocích.
 • Zajistíme audit dosavadního hospodaření.
 • Vypracujeme koncepci bytové politiky a správy obecního majetku.
 • Mimořádné výnosy hospodaření investujeme do mateřských a základních škol, dalších vzdělávacích a sociálních programů a do potřeb seniorů a handicapovaných občanů.

 

Životní prostředí a územní rozvoj

 • Nepodpoříme další divokou výstavbu v Praze 15. Budeme bránit rozprodávání obecních pozemků a nebudeme se chovat servilně k developerům.
 • Možnost další výstavby obytných domů svážeme s povinností zajistit zároveň rozvoj občanské vybavenosti.
 • Budeme chránit, udržovat a rozvíjet zbývající zelené plochy v naší městské části, zejména volná prostranství mezi bytovými domy, aby nemohla být nadále zahušťována výstavbou, ale sloužila ke svobodnému pohybu a rekreaci.
 • Budeme prosazovat výškový limit metrů pro všechny nové budovy.
 • Zlepšíme informovanost občanů o chystaných větších stavebních akcích v Praze 15. Rozvojové studie připravované městskou částí budeme zveřejňovat, s cílem zapojit veřejnost do diskuze a rozhodování.
 • Návrhy realizací všech stavebních a rozvojových záměrů připravovaných Městskou částí Praha 15 budeme vybírat na zakládě architektonických soutěží.
 • Zachováme stávající přirozený charakter lesoparku a jeho okolí. Odmítáme zbytečnou a nákladnou „revitalizaci“ a proměnu zdejšího přírodního prostředí včetně jakékoliv nové výstavby.
 • Při obnovách parků a zelených ploch se vyhneme nákladným řešením a upřednostníme spíše přírodě blízká řešení.
 • Podporujeme zachování přírodního rázu Trojmezí v souladu s aktivitami Koalice občanských sdružení Trojmezí.
 • Chceme zabránit nekontrolovanému navážení zeminy mezi ulicí Hornoměcholupská a železniční tratí.
 • Chceme čisté ulice, proto zejména u větších obytných domů pomůžeme vybudovat ochranné přístřešky kolem popelnic.
 • Budeme hledat motivační řešení úklidu psích exkrementů pro majitele psů.
 • Vysadíme nové stromy pro snížení prašnosti a hluku v ulicích.
 • Chceme zabránit dalším černým skládkám.

 

Bezpečnost

 • Chceme prosadit zřízení služebny Městské policie na sídlišti Košík.
 • Usilujeme o to, aby strážníci Městské policie byli více vidět na rizikových místech městské části.
 • Pro řešení bezpečnostních problémů navrhneme ve spoluprácí s městskou policií pravidelné zpracovávání priorit a způsobů řešení těchto problémů s využitím námětů občanů.
 • Zvýšíme bezpečnost na frekventovaných přechodech pro chodce v dopravní špičce a v hodinách s výskytem většího počtů chodců a školáků za pomoci strážníků asistujících v ulicích.
 • Prosazujeme zrušeni všech herních automatů v Praze 15, neboť gamblerství přináší nárůst sociálně patologických jevů, včetně kriminality a rozpadu rodinných vazeb.
 • Zajistíme provedení hloubkové revize protipovodňového opatření, aby občané nebyli vystaveni nebezpečí záplav.

 

Doprava

 • Zajistíme bezpečné přechody pro chodce, vybudujeme smysluplné bezbariérové komunikace a chodníky, dohlédneme na kvalitu opravovaných silnic a chodníků.
 • Zlepšíme organizaci a zpřístupnění stávajících parkovacích ploch. Dle potřeby vytvoříme záchytné parkoviště v blízkosti železniční stanice Praha-Horní Měcholupy.
 • Zvýšíme policejní kontrolu parkovišť.
 • Pokusíme se zlepšit obslužnost MHD napříč městskou částí (Košík – Horní Měcholupy).
 • Budeme podporovat zlepšení dopravní infrastruktury pro cyklisty.
 • Při jednání s Magistrátem HMP podpoříme dokončení obchvatu Prahy, který výrazně odlehčí dopravě na území Prahy 15.
 • Připravíme podklady pro monitorování dopravy a pokusíme se zamezit průjezdu nadměrných nákladů a tranzitní dopravy přes hustě obydlené a historické zóny. Podpoříme také další projekty na zklidňování dopravy.

 

Školství

 • Budeme se snažit zajistit dostatečnou kapacitu základních a mateřských škol. Podpoříme sportovní a zájmovou činnost školní mládeže.
 • Podpoříme koncepci výuky jazykové vybavenosti od první třídy, zvýšení pohybových dovedností a pomoc dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, poruchami chování a se zařazením prvků alternativního vyučování na základních školách
 • Ve spolupráci s řediteli škol budeme rozšiřovat cesty k získávání zdrojů na provoz, obnovu a vybavení školských zařízení s důrazem na evropské dotace a sponzorské financování.

 

Sociální oblast

 • Prostřednictvím komunitního plánování budeme mapovat potřeby rodin pečujících o seniory a osoby s postižením; smysluplnou realizaci služeb pro ně podpoříme formou účelově zaměřených grantů.
 • Podpoříme aktivity vedoucí k plnému zapojení seniorů do společenského života městské části a k udržení jejich stávajících aktivit. Budeme pomáhat v oblasti rozvoje mezigenerační výpomoci a vztahů a ve zlepšování sousedských vztahů zejména na sídlištích.
 • Chceme vytvořit podmínky pro lepší život lidí v nouzi, pokusíme se o vybudování sociálních bytů (nebo využití stávajících prostor pro zařízení sociálních bytů) pro osoby bez domova.

 

Volnočasové aktivity a sport

 • Chceme využít školní sportoviště pro volný čas dětí i dospělých, a to i o víkendu.
 • Chceme zvýšit počet laviček a opravit stávající na veřejných prostranstvích a míst uzpůsobených ke snazšímu setkávání seniorů.
 • Místo stále stejných dětských hřišť s umělohmotnými prvky chceme zřizovat hřiště v přírodním stylu s využitím terénu a přirozených materiálů.
 • Chceme zajistit možnost veřejného bruslení v městské části
 • Podpoříme sportovní oddíly, mládežnické kluby, místní spolky a zájmová sdružení formou účelově zaměřených grantů na jejich činnost a pořádání veřejně prospěšných akcí.
 • Zajistíme konání farmářských trhů na Veronském náměstí.

 

Kultura

 • Předložíme novou koncepci kulturních a uměleckých záměrů městské části.
 • Aktivní grantovou politikou podpoříme nezávislé a alternativní kulturní akce a projekty.