Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

78. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 20.12.2017

Přehled usnesení

R-1803 Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytování služeb - Letní a zimní
údržba komunikací a zeleně na území Městské části Praha 15
č. SML-2014-10348 ze dne 19.12.2014

Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha č. 1
(ZIP, 9 MB)
Příloha č. 2
(XLSX, 172 kB)
Příloha č. 3
(XLSX, 52 kB)

Důvodová zpráva
(PDF, 78 kB)
R-1804 Jmenování ředitelky Mateřské školy, Praha 10, Milánská 472 Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-1805 K návrhu na úpravu smluvního vztahu – jednotka – byt
č. ***/**, č. p.  ***, ulice ********, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
 
R-1806 K návrhu na prominutí nájemného za pronájem nebytových
prostor – jednotka č. 418/102, č. 419/101, č. 419/102, č. p. 418,
419, ulice Milánská, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-1807 K návrhu „Nájemní smlouvy“ - pronájem  nebytového prostoru
– jednotka č. 422/101, č. p. 422, ulice Livornská,
Praha 10 – Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-1808 Mimořádný finanční dar Obsah usnesení
(PDF, 42 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-1809 Smlouva o bezúplatném uskladnění Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-1810 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu
– Trhanovské nám. 129, Janovská 486 – Pražská plynárenská a.s.
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
 
R-1811 Výpověď nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 266/1,
k. ú. Hostivař (křižovatka ul. Pod Plískavou a Trhanovské nám.)
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-1812 Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem, provozování a správu
části Sportovního areálu „Na Šancích“, ul. Turínská, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Příloha
(PDF, 266 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 45 kB)
R-1813 K návrhu na zpracování projektové  dokumentace na  zřízení
služebny Městské policie hl. m. Prahy
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 554 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 583 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-1814 Rekonstrukce bytového domu Herbenova 719/80 a 720/78
a Herbenova 711 a 712
Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-1815 Stanovení peněžitých darů pro členy JSDH Horní Měcholupy
za 2. pololetí roku 2017
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-1818 Uzavření nových nájemních smluv na nebytové prostory
– garážová stání    v bytovém komplexu na Veronském náměstí
586 – 598 a DZU Janovská 486, k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha
(PDF, 180 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-1819 K návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytové
jednotky č. *** na  adrese ******** ******* č. p. ***,
Praha 10 – Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
 
R-1820 K záměru vydání knihy o Městské části Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 266 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 256 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 254 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 44 kB)
R-1821 Žádost o uzavření splátkové dohody – byt č. *** v domě č. p. ***,
********  ***., k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
 
R-1822 Žádost o uzavření splátkové dohody – byt č. *** v domě
č. p. ***, ******** ***., k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
 
R-1823 Rozpočtová opatření Obsah usnesení
(PDF, 56 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 42 kB)
R-1824 K návrhu na vyhodnocení VZMR
„Pasport zeleně na území Prahy 15“
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha
(PDF, 253 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-1825 Vypořádání práv a povinností k bytu  č. *, *********** ***,
Praha  10  -  Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 40 kB)
R-1826 Stanovisko k záměru realizace stavby „Bytový dům Milánská“ Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 6 MB)
Příloha č. 2
(PDF, 45 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 40 kB)
R-1827 Stanovisko k nabídce na odkoupení pozemků
parc. č. 2423/35; 2772/2 a 2772/4 v k.  ú. Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 672 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 2.3 MB)
Příloha č. 3
(PDF, 54 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 40 kB)
R-1828 Stanovisko k záměru realizace stavby
„Revitalizaci parku Pražská“
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 7 MB)
Příloha č. 2
(PDF, 63 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 40 kB)
R-1829 K návrhu na změnu smluvních  ujednání ze „Smlouvy o dílo“
č. SML-2017-10099
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-1830 Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního
daru příspěvkovou organizací
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2017