Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

83. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 7.3.2018 (R-1915 - R-1948)

Přehled usnesení

R-1915 Pravidla pro využití informačních vitrín MČ Praha 15

Obsah usnesení
(PDF, 44 kB)
Příloha
(PDF, 125 kB)

Důvodová zpráva
(PDF, 30 kB)
R-1916

Zpráva o formulovaných problémech vzešlých z veřejného projednání
a ověřených anketou

Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha
(PDF, 372 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 45 kB)
R-1917

Stanovisko k podnětu na změnu platného Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy na pozemcích parc. č. 544/1; 544/33;
544/44; 544/49; 545/2 a 571 v k. ú. Horní Měcholupy  
 
Na žádost předkladatele bylo staženo z jednání.

   
R-1918 Stanovisko k podnětu na změnu platného Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy na pozemcích parc. č. 522/1, 522/2
a 523 v k. ú. Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 3.6 MB)
Příloha č. 2
(PDF, 3.8 MB)
Příloha č. 3
(PDF, 64 kB)
Příloha č. 4
(PDF, 39 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 43 kB)
R-1919 Návrh programu jednání 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15
dne 28.3.2018
Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Příloha
(PDF, 184 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 29 kB)
R-1920 K návrhu na zveřejnění záměru na uzavření smlouvy o výpůjčce
se Společenstvím vlastníků jednotek Livornská č. p. 427, 428, 429,
část pozemků parc. č. 509/203 a 509/304, vše k. ú. Horní Měcholupy
(ul. Livornská)
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-1921 Uzavření Smlouvy o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě na
pozemcích  parc. č. 523/211 a 523/673, vše k. ú. Horní Měcholupy
(ul. Boloňská)
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Příloha
(PDF, 131 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 55 kB)
R-1922 K návrhu na zveřejnění „Záměru“ pronájmu nebytového prostoru
č. 900 o výměře 17,9 m2 na adrese Veronské nám. 594,
Praha 10 – Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha
(PDF, 135 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-1923 K návrhu na prominutí a vrácení penále z prodlení plateb
– Veronské nám. 590, Praha 10, Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
 
R-1924 K návrhu na zveřejnění „Záměru“ pronájmu veřejného prostranství
o výměře 10 m2 před objektem Veronské nám. 592, Praha 15
– Měcholupská vinárna
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-1925 Rozbor hospodaření hospodářské činnosti MČ Praha 15
k 31.12.2017
Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 297 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 400 kB)
 
R-1926 Souhlas s užitím fotbalového hřiště s umělým povrchem v areálu
Na Šancích a mola na Hostivařské přehradě
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 43 kB)
R-1927 Novace smluv o běžných účtech Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-1928 Zpráva o činnosti Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15
za rok 2017
Obsah usnesení
(PDF, 44 kB)
Příloha
(PDF, 1.3 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-1929 K návrhu na realizaci VZMR „Úpravy zeleně v Horních Měcholupech“ Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 839 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 95 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 1.6 MB)
Příloha č. 4
(PDF, 381 kB)
Příloha č. 5
(PDF, 729 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 311 kB)
Příloha č. 1a
(PDF, 199 kB)
Příloha č. 1b
(PDF, 192 kB)
Příloha č. 1b
(PDF, 373 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 91 kB)
R-1930 Volba přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 10 Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Příloha
(PDF, 28 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 42 kB)
R-1931 K návrhu na uzavření „Smlouvy o výpůjčce“ - část objektu
č. p. 310/18, ulice Boloňská, Praha 10 - „Spolkový dům
Obsah usnesení
(PDF, 54 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 224 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-1932 K návrhu na uplatnění valorizace nájemného z bytů, nebytových
prostor, garážových stání  pro rok 2018

Usnesení nebylo přijato.
   
R-1933 Výkon TDI na akci „Rekonstrukce bytového domu Herbenova
719/80 a 720/78 a Herbenova 711 a 712 v Praze 15“
Obsah usnesení
(PDF, 43 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 43 kB)
R-1934 Služební cesta do Daruvaru, Chorvatsko ve dnech
6. - 9. března 2018
Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 45 kB)
R-1935 Zajištění služby BOZP na akci „Rekonstrukce bytového domu
Herbenova 719/80 a 720/78 a Herbenova 711 a 712 v Praze 15“
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-1936 Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytnutí programového vybavení DC2 Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
 
R-1937 K návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby – zpracování projektové dokumentace
„Zřízení nové služebny MP hl. m. Prahy“
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha
(PDF, 344 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-1938 Mimořádný dar pro MŠ a ZŠ zřizované MČ Praha 15 v rámci
realizace projektu MAP MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-1939 K zajištění dalšího vydávání zpravodaje MČ Praha 15 Hlasatel Obsah usnesení
(PDF, 56 kB)
Příloha č. 1a
(PDF, 179 kB)
Příloha č. 1b
(PDF, 1 MB)
Příloha č. 2
(PDF, 705 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 455 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 56 kB)
R-1940 „Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení“
******** ***, Praha 10 - ***. * – ****  č. ***, č. ***, č. ***
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-1941 Mimořádný finanční dar k zajištění oslav 950 let Hostivaře Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 98 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 235 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-1942 Prodej  plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 140/1,
141/2, 544, 545, 546/2 v katastrálním území Petrovice,
parc. č. 509/6, 601/1, 601/60, 601/142 v katastrálním území
Horní Měcholupy a parc. č. 2367/2, 2367/3 a 2367/44 v katastrálním
území Hostivař(ul. Turínská - areál eRZet)
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 40 kB)
R-1943 K návrhu na vyhodnocení nabídek na zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Vyhotovení projektové dokumentace
na rekonstrukci objektu Radnice MČ Praha 15 na inteligentní budovu“
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Příloha č. 1, 2
(PDF, 968 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-1944 K návrhu Desatera zásad protikorupčního chování Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Příloha
(PDF, 28 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-1945 Uzavření nových nájemních smluv na nebytové prostory
– garážová stání v bytovém komplexu na Veronském náměstí
586 – 598, k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha
(PDF, 180 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-1946 Zajištění správy víceúčelových sportovních hřišť na rok 2018 Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha
(PDF, 190 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-1947 Petice proti další zástavbě na území MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
R-1948 Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet 2018“ Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018