Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 22. jednání Výboru dopravy a bezpečnosti dne 19.4.2017

Přítomni: dle presenční listiny – p. Bc. Meluzín, p. Ing.arch. Filipovič, p. Beran, p. Nauč, p. Ducko
               omluven : p. Ing. Neumann, p. Polomis
Hosté:     p. Wenzl, p. Bílek, p. Ing. Marek

Výbor usnášeníschopný. Jednání zahájil a dále vedl p. Bc. Meluzín,MPA
 
Program:

1/ Schválení zápisu ze 21. jednání a schválení programu 22. jednání VDB ZMČ Praha 15

    U1-22/2017
    Výbor schvaluje zápis z 21. jednání a program 22.  jednání výboru
    Hlasování  U1                           ano: 5                  ne: -                zdržel: -

    Zápis z 21. jednání a program 22. jednání byl schválen.

2/ Plnění závěrů z 21. jednání - Protipovodňová opatření

   P. Ducko informoval o plnění závěrů v této věci z minulého zasedání. Na webových stránkách
   MČ Praha 15 bude zviditelněna položka „ Povodně „ tak, aby návštěvník stránek měl k tomuto tématu
   okamžitý přístup. Název obsahu bude ještě upřesněn.
   Příprava občanů ke zpracování individuálních protipovodňových plánů vlastníků nemovitostí
   v ohrožených oblastech bude provedena dne 24.5.2017.
   Bezpečnostní přeliv na vodním díle Hostivař  - PD zpracována, nyní v projednávání ke stavebnímu
   povolení, termín realizace bude na Hl. m. Praha upřesněn v průběhu května.

   Výbor vzal informaci na vědomí.

3/ Informace Odboru dopravy ÚMČ Praha 15

   P. Havel informoval o proběhlých akcích :
   rekonstrukce chodníků – realizováno - Holoubkovská- východ + souvislá oprava vozovky, Tenisová – jih,
   U Dvojdomů, U průseku – jih, Hostišovská, Strašnická – sever, Miranova,
   Na Vlastní půdě, U branek – západ
                                           - připravuje se – Na Křečku – sever, Herbenova, Livornská,
   Trhanovské nám., Štěrboholská
                                           - investorem akcí TSK hl.m. Praha
   Dále je zpracována PD k rekonstrukci propojovacícho chodníku Veronské nám. – Janovská ( investor TSK
   hl.m. Praha ), PD – studie k obnově chodníků v oblasti Na Groši, Na Košíku a ve vilové zástavbě Horní
   Měcholupy – východ ( investor Hl. m. Praha )
   MČ Praha 15 je připravována oprava chodníku Křimická + chodník mezi Křimická – Boloňská před ZŠ,
   oprava povrchu parkoviště Milánská ( vozovka ), oprava schodiště v ul. Golfová x Sáňkařská.
   Dále výbor seznámil s problematikou koordinací dopravních opatření a termínů při souvislých opravách
    vozovek v rámci objízdných tras ve správním obvodu Praha 15 ( Štěrboholská radiála vs. Českobrodská
   vs. K lesíku, Českobrodská vs. V křížkách, Do panenek vs. Slatiny aj. ).
   Pražská integrovaná doprava : změny připravené ROPID jsou uveřejňovány na web stránkách
   MČ Praha 15 – viz http://www.praha15.cz/uzemni-rozvoj-doprava/ - informační zpravodaje PID.

   Výbor vzal informace na vědomí

4/ Akce „ BESIP

   Členové výboru byli seznámeni p. Havlem s průběhem projednávání a přípravou navržených akcí BESIP,
   které byly postoupeny k dalšímu zajištění MHMP – Odboru rozvoje a financování dopravy. Jednotlivé akce
   vybírá a doporučuje Komise BESIP na MHMP, a to z požadavků všech MČ na území Prahy dle
   důležitosti v návaznosti na bezpečnost, frekvenci chodců, vozidel apod.
   Území MČ Praha 15 – zpracovává se projekt na úpravu přechodů pro chodce plk. Mráze x Tenisová a plk.
   Mráze x Gercenova ( křižovatkové prostory ) - T. realizace se předpokládá v r. 2017
   - pro přípravu v  r. 2017 s předpokládanou realizací v r. 2018 byly vybrány Komisí BESIP MHMP
     tyto lokality :
     přechod pro chodce Doupovská ( zastávka BUS „ Toulcův dvůr „ )
     přechod pro chodce Pražská – K Horkám
     přechod pro chodce Hostivařská x U břehu
     přechod pro chodce + vybudování chodníku kolem retenční nádrže plk. Mráze
   - v rámci jiných programů je zpracována PD pro stavební úpravy přechodů na bezbariérové s prvky pro
     nevidomé – Štěrboholská, Hornoměcholupská, a další – viz příloha ( investor TSK hl. m. Praha a.s. –
     realizace r. 2017 – 2018 )
   - akce „ Praha bez bariér „ – přesun zastávky BUS „ Nádraží Hostivař „ směr centrum a přechodu pro
     chodce vpřed a vybudování přímé bezbariérové rampy k nástupní zastávce TRAM – předpoklad
     realizace r. 2017.

   Výbor vzal informaci na vědomí.

5/ Diskuze

   p. Havlem za OD podána informace k
   - rekonstrukci zastávkových zálivů BUS Milánská a Archimédova,
   - přeměna příspěvkové organizace TSK hl. m. Praha na a.s.,
   - jednání na MČ Petrovice k projektu „ Generel dopravy v klidu na komunikacích v MČ Petrovice „ –
     k tomuto p. Ducko uvedl, že se připravuje i pro MČ Praha 15 ( bude vypsáno výběrové řízení na
     zhotovitele projektu k prověření možnosti navýšení parkovacích stání ve veřejném prostoru ).

6/ Různé

   starosta MČ Praha 15 p. Wenzl podal informaci
   - o jednání na MHMP s náměstkem primátorky p. Dolínkem ke zřízení tzv. nízko emisní zóny v Hl. m.
     Praze ( z hlediska MČ Praha 15 upozorněno na nutnost urychlené dostavby komunikačního systému -
     Městský okruh, Pražský okruh, na zvýšení zátěže okrajových částí Prahy příp. vytvořením zóny, dopad
     na personální zatížení – vydávání kupónů pro vozidla aj. ),
   - dále o odpovědi náměstka primátorky p. Dolínka k problematice vymístění NAD nad 12t z ulice
     Hornoměcholupská – k této problematice po diskuzi následně výbor přijal usnesení :
     U2-22/2017
     Výbor dopravy a bezpečnosti ZMČ Praha 15 doporučuje Radě MČ Praha 15 svolat jednání k
     problematice vymístění NAD z ul. Hornoměcholupská.
     Hlasování  U2
                           ano: 5                  ne: -                zdržel: -


Jednání zahájeno v 16,30 hod., ukončeno v 17,55 hod.

Termín příštího zasedání výboru – 17.5. 2017.

Zaznamenal: Zdeněk Havel – tajemník VDB

Ověřil: Bc. Filip Meluzín, MBA – předseda výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor dopravy a bezpečnosti

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 1,46MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Prezenční listina

Velikost souboru: 351,73kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz hlasování

Velikost souboru: 714,66kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno