Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 23. jednání Výboru dopravy a bezpečnosti dne 28.6.2017

Přítomni: dle presenční listiny - p. Bc. Meluzín,MPA, p. Ing.arch. Filipovič, p. Beran, p. Ing. Neumann,
                                                p. Polomis, p. Ducko                                             
                omluven : p. Nauč
Hosté: p. Wenzl,

Výbor usnášeníschopný. Jednání zahájil a dále vedl p. Bc. Meluzín,MPA
 
Program:

1/ Schválení zápisu z 22. jednání a schválení programu 23. jednání VDB ZMČ Praha 15

    U1-23/2017
    Výbor dopravy a bezpečnosti ZMČ Praha 15 schvaluje zápis z 22. jednání a program 23. jednání
    výboru
    Hlasování  U1
                           ano: 4                  ne: -                zdržel: 2
    Zápis z 22. jednání a program 23. jednání byl schválen.

2/ Vybudování parkoviště na pozemku par. č. 2445/7 v k. ú Hostivař - návrh TSK na zřízení P+R
    parkoviště – jih u nádraží Hostivař.

    P. Ducko informoval členy výboru o záměru TSK hl. m. Prahy vybudovat na výše uvedeném
    prostoru parkoviště P+R s přímým navázáním na přestup na ČD – nádraží Hostivař. Příjezd po ul.
    Hostivařská – U Hostivařského nádraží příp. plk. Mráze – U hostivařského nádraží
    Bylo schváleno toto usnesení :
    U2-23/2017
    Výbor dopravy a bezpečnosti ZMČ Praha 15 doporučuje zahájení přípravy
    k vybudování parkoviště P+R na pozemku par. č.  2445/7 v k. ú Hostivař     
    Hlasování  U2
                           ano: 4                  ne: -                zdržel: 1

3/ Studie proveditelnosti parkoviště P+R sever u nádraží Hostivař.

    P. Ducko informoval o pokračování přípravy projektové dokumentace ve formě studie na výstavbu
    parkoviště P+R při ulici Dolnoměcholupská severně od ČD – nádraží Hostivař a u zastávky ČD Horní
    Měcholupy ( sever ).

    Výbor vzal informace na vědomí

4/ Elektromobilita – návrh na umístění nabíjecích stanic na území MČ Praha 15

    P. Havel informoval členy výboru o žádosti společnosti Operátor ITC, a.s. o možnosti vytipování
    nejvhodnějších lokalit pro umístění nabíjecích stanic při postupném rozšiřování elektromobility na území
    hl. m. Prahy, konkrétně na území MČ Praha 15.
    Po diskuzi bylo přijato toto usnesení :
    U3-23/2017
    Výbor dopravy a bezpečnosti ZMČ Praha 15 doporučuje k umístění nabíjecích stanich tato místa

    – u OC Kaufland ( Hornoměcholupská ul.), u OC VIVO! Hostivař ( ul. Švehlova ), u připravovaných
    parkovišť P+R ( ul. Dolnoměcholupská, ul. U Hostivařského nádraží – investor TSK hl. m. Prahy )
    Hlasování  U3
                           ano: 5                  ne: -                zdržel:  -

5/ Memorandum k přeložce komunikace Hornoměcholupská – informace.

    P. Wenzl seznámil členy výboru s připravovaným Memorandem o spolupráci při řešení dopravní
    situace, zejména optimalizace a snížení dopravní zátěže ve východní části hl. m. Prahy, v lokalitě
    MČ Praha 15 – Horní Měcholupy, MČ Praha 22 – Uhříněves a MČ Praha – Petrovice.
    Memorandum je připravováno za účasti MČ Praha 15, MČ Praha 22 a MČ Praha – Petrovice
    a deklaruje společný zájem a společný koordinovaný postup na realizaci záměru přeložky stávající
    komunikace Hornoměcholupská v novém trasování mezi areálem společnosti Metrans, a.s.
    a zemním valem chránícím bytovou zástavbu „ Javorová čtvť „
    K tomuto výbor přijal toto usnesení :
    U4-23/2017
    Výbor dopravy a bezpečnosti ZMČ Praha 15 podporuje přijetí Memoranda  k přeložce
    komunikace Hornoměcholupská a doporučuje jeho přijetí Radě MČ Praha 15.     
    Hlasování  U4
                           ano: 5                  ne: -                zdržel: -
    
6/ Městský okruh, Pražský okruh – průběhy jednání za uplynulé období – informace.

    P. Wenzl informoval o průběhu jednání na MČ Praha 21 ( Běchovice ) a MČ Praha 22
    ( Uhříněves ) – dostavba Městského okruhu – stavba 511 ( D1 – Běchovice ).
    Dále se rozvinula diskuze k projednávané stavbě Městského okruhu a požadavku na vypracování
    posudku k variantnímu řešení vedení MO ( Prosek – Průmyslová ).

7/ Plán zasedání výboru na II. pololetí 2017.

    Byl předložen plán zasedání výboru na II. pololetí 2017.

8/ Diskuze

    Bc. Meluzínem byl připomenut požadavek MP Praha 15 na nákup měřiče hluku.
    P. Wenzl informoval o usnesení Rady MČ Praha 15 k umístění bezpečnostních kamer.

9/ Různé.

Jednání zahájeno v 16,30 hod., ukončeno v 17,55 hod.

Termín příštího zasedání výboru – 27.9. 2017.

Zaznamenal: Zdeněk Havel – tajemník VDB

Ověřil: Bc. Filip Meluzín, MBA – předseda výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor dopravy a bezpečnosti

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 1,02MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz hlasování

Velikost souboru: 742,82kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Plán zasedání - II. pololetí 2017

Velikost souboru: 13,30kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno