Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Finančního výboru dne 4.9.2017

Přítomni:      M. Nauč, Mgr. Z. Herčíková, D. Hájek,  Ing. P. Klega, Ing. K. Strnad
Omluveni:     Ing. J. Veleba, Ing. P. Neumann, Bc. F. Meluzín, MPA
Hosté:          Milan Wenzl, starosta MČ Praha 15, Václav Bílek, 1. místostarosta MČ Praha 15

 
Program:      1. Schválení zápisu FV ze dne 26.6.2017
                    2. Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30.6.2017     Z-193
                    3. Rozpočtová opatření  Z-194
                    4. Rozbor hospodaření VHČ k 30.6.2017
                    5. GORDIC, s. r. o.
                    6. Amada Praha s. r. o.


1. Schválení zápisu Finančního výboru ze dne 26. 6. 2017
    Finanční výbor schvaluje zápis ze dne 26. 6. 2017
    Hlasování přijato jednomyslně

2. Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30. 6. 2017     Z-193
    Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 vzít na vědomí
    Hlasování přijato jednomyslně

3. Rozpočtová opatření    Z-194
    Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 schválit tato rozpočtová opatření
    Hlasování přijato jednomyslně

4. Rozbor hospodaření VHČ k 30. 6. 2017
    Tento materiál bude předložen Finančnímu výboru na příštím FV  k projednání

5. GORDIC, s. r. o.
    Informace -  8. 9. 2017 v 11.00 hod. je k problému svolána schůzka na MHMP, za účasti pracovníků IT

6. Amada Praha, s. r. o.
    Informace – v případě fa. Amada Praha, s. r. o. nedošlo zatím k žádným novým skutečnostem

V Praze dne 5. 9. 2017

 


…………………………………..                                                  ……………………………………..
Miroslav  N a u č                                                                      Mgr. Zuzana Herčíková
předseda FV                                                                            tajemnice FV

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor finanční