Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Výboru pro školství, výchovu, vzdělávání a kulturu 11.12.2017

Přítomni: PhDr. M. Štiková, Bc. J. Kolářová, Mgr. S. Nevedomská, L. Prinzová, RNDr. P. Petrovič CSc.  
Omluveni: Mgr. M. Randová
Nepřítomni: D. Hájek
Hosté:        J. Šimonová

Program:

1. Schválení programu jednání
Předsedkyně výboru předložila přítomným členům ke schválení návrh programu jednání.
Hlasování U1  ano: 5
U1- 10/2017
Výbor schválil program jednání.

2. KŘ na funkci ředitele/ředitelky MŠ Milánská 472
KŘ na funkci ředitele/ředitelky MŠ Milánská 472 proběhlo dne 4. 12. 2017. Do konkurzního řízení se přihlásila 1 uchazečka, která splnila veškeré podmínky KŘ. Konkurzní komise tuto uchazečku doporučila RMČ Praha 15 ke jmenování do funkce ředitelky MŠ Milánská 472. Materiál na jmenování nové ředitelky MŠ Milánská 472 bude RMČ Praha 15 předložen ke schválení dne 20. 12. 2017.

3. Informace z kultury
11.12. – advent – rozsvícení stromečku ÚMČ Praha 15 od 17.00 hod.
17.12. – advent – v areálu farní zahrady u kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři od 15.30 – 17.30 hod.
Ve fázi jednání a příprav jsou kulturní akce pro rok 2018, které budou zaměřeny k výročí 950 let založení Hostivaře. Členové výboru budou o připravovaných akcích informováni na dalších jednáních výboru.

4. Schválení termínů jednání výboru na 1. pololetí 2018
Předsedkyně výboru předložila členům navržené termíny jednání výboru na 1. pololetí 2018.
Navržené termíny: 15. 1., 12. 2., 12. 3., 16. 4., 14. 5. a 11. 6. 2018.
Hlasování U2 ano: 5
U2- 10/2017
Členové výboru schválili termíny jednání na 1. pololetí 2018.

5. Různé, diskuze
Školní autobus – místopředsedkyně výboru podala informaci o výsledku dotazníkové ankety. Celkem bylo
                         27 zájemců. Výsledky byly předány Ropidu. Bližší informace budou k dispozici během
                         ledna 2018.
Sportovní liga ZŠ o pohár starosty MČ Praha 15 2017/2018 – předsedkyně výboru informovala o průběžných
                        výsledcích sportovní ligy ZŠ.


Příští jednání výboru bude 15. 1. 2018.

 

zapsala:  MUDr. Lenka Venzarová


ověřila:  PhDr. Marcela Štiková

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor pro školství, výchovu, vzdělávání a kulturu

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 539,18kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno