Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Výboru pro sociální oblast a zdravotnictví ze dne 9.4.2018

Přítomni: MUDr. Trková, Mgr. et Bc. Kubečková, MUDr. Issa Ibrahim, Ing.  Táflová, PaedDr. Vachulová se dostavila v 17.35hodin po prvním hlasování (celkem přítomno 5 ze 7 členů, Výbor byl usnášeníschopný).

Nepřítomni: Pešek Pavel (omluven) ,  Staňková Petra (omluvená)

1.    Program jednání

MUDr. Trková předložila členům ke schválení program jednání:

     1.    Schválení programu jednání
     2.    Zdravé balíčky pro seniory (K. Taflová , J. Vachulová)
     3.    Žádost Diakonie (pí. Trková)
     4.    Definitivní harmonogram grantů
     5.    Různé

Hlasování: U1 ano: 4    
U1-03/2018

Výbor schválil program jednání.

2.    Zdravé balíčky pro seniory

MUDr. Trková předala slovo Ing. Táflové ve věci dárkových balíčků (zdravých balíčků) pro seniory k jubileu.
Ing. Táflová navrhla v této věci anketu, zpracovala podklady ve spolupráci s PaedDr. Vachulovou, navrhla anketu umístit po domluvě s lékaři v čekárnách lékařů, na internetový portál, Facebook ÚMČ Prahy 15, Recepci radnice Prahy 15, do Hlasatele – červen 2018.
Hlasování: U2 ano : 4
           U2 zdržel se hlasování : 1
           U2 proti : 0
U2-03/2018

Výbor schválil návrh Ing. Táflové ve věci ankety zdravých balíčků pro seniory a jejich distribuce.

PaedDr. Vachulová navrhla zrušit na webu ÚMČ Prahy 15 již nevyužívaný souhlas se zařazením do seznamu jubilantů.
Navrhla ve věci distribuce ankety v souvislosti se zdravými balíčky zajistit pověření  členů Výboru k této činnosti.
Distribuce ankety bude probíhat od dubna do konce července 2018.  
Hlasování: U3 ano : 5
U3-03/2018

Výbor schválil časový rozvrh distribuce ankety dle návrhu PaedDr. Vachulové.

3.    Žádost Diakonie ČCE Praha 5

MUDr. Trková informovala členy Výboru o žádosti o poskytnutí finančního příspěvku speciální škole Diakonie ČCE Praha 5, na pořízení tabletu pro žákyni s kombinovaným postižením, která tuto školu navštěvuje a trvale bydlí v naší městské části.  Školské zařízení nemůže žádat ze sociálních grantů.
Hlasovaní: U4 ano : 5
U4-03/2018

Výbor schválil žádost o poskytnutí finančního prostředku speciální škole Diakonie ČCE Praha 5 ve výši 10.000 Kč na pořízení tabletu žákyni bydlící v Praze 15.

4.    Definitivní harmonogram grantů

Předsedkyně výboru navrhla úpravu pravidel grantového řízení, na které se Výbor předběžně shoduje (nepožadovat od žádajících organizací texty na CD). Bude se řešit při dalším zasedání Výboru v květnu 2018.
Bylo sděleno, že komise pro otevírání obálek bude zasedat 02.05.2018 v 16.00 hodin.

 

Zasedání Výboru bylo ukončeno v 17:20.

Příští zasedání se bude konat 14.05.2018 v zasedací místnosti v 7. patře v 16.30 hodin.

Jmenovitá hlasování k jednotlivým usnesením jsou v tabulce, která je přílohou zápisu.

 

 

Zapsala: Akrmanová Helena

Ověřila: PaedDr. Jana Vachulová

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor pro sociální oblast a zdravotnictví

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 3,67MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz hlasování

Velikost souboru: 22,20kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno