Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 21. zasedání ZMČ Praha 15

P o z v á n k a

Zveme Vás na  
21.  ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva MČ Praha 15,
které se koná
 ve středu  20. 6. 2018  od  17:00 hodin
v sále hasičské zbrojnice, Holoubkovská č. 323,
Praha 10 - Horní Měcholupy


Program:
   1.      Závěrečný účet MČ Praha 15 za rok 2017                       p. Bílek
   2.      Finanční vypořádání příspěvkových organizací                 p. Bílek
            za rok 2017 – příděly do fondů
   3.      Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31.3.2018                   p. Bílek
   4.      Rozpočtová opatření                                          p. Bílek
   5.      Uzavření Smlouvy o zřízení úplatné služebnosti               p. Bílek
            inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 523/297
            a 523/298, vše k. ú. Horní Měcholupy (ul. Křimická)   
   6.      Uzavření Smlouvy o zřízení úplatné služebnosti               p. Bílek
            inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 523/211
            a 523/673, vše k. ú. Horní Měcholupy (ul. Boloňská)  
   7.      Vyhodnocení výběrového řízení na prodej 5 volných            p. Bílek
            jednotek ve svěřené správě MČ Praha 15 – ulice
            Milánská č. p. 410, 411, 451 a ulice Livornská
            č. p. 429, vše v k. ú. Horní Měcholupy“
   8.      Dotace z rozpočtu MČ Praha 15 pro Římskokatolickou           p. Bílek
            farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele a Základní
            uměleckou školu Hostivař  
   9.      Generel bezmotorové dopravy na území MČ Praha 15             p. Ducko
  10.      Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci             MUDr. Trková
            dotačního programu „MČ Praha 15 pro sociální
            oblast 2018“
  11.      Návrh na přidělení finančních prostředků                     MUDr. Trková
  12.      Vyhodnocení dotačních programů v oblasti podpory             Ing. Strnad
            sportovních aktivit  spolků  na rok 2018
  13.      Návrh na stanovení počtu členů zastupitelstva a počtu        p. Wenzl
            volebních obvodů pro volby do Zastupitelstva MČ
            Praha 15 na volební období 2018 – 2022
  14.      Žádost občanů MČ Praha 15 podle § 8 písm. c)                 p. Wenzl
            zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze – záměr
            obytného souboru Praga
  15.      Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 15                           p. Wenzl
  16.      Interpelace (dotazy, náměty a podněty) členů zastupitelstva
  17.      Interpelace občanů MČ Praha 15 (I. část: 18:00 – 18:30 h)
 

                                                 Milan   W e n z l
                                               starosta MČ Praha 15  


V Praze dne  5. 6. 2018

OČEKÁVÁME VAŠI ÚČAST!  

 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018