Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Program a podklady pro jednání 21. ZMČ dne 20.6.2018

Program:

1/Z-235 Závěrečný účet MČ Praha 15 za rok 2017 p. Bílek Obsah materiálu
(PDF, 192 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 1.2 MB)
Příloha č. 2
(PDF, 4 MB)
2/Z-236 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2017
– příděly do fondů
p. Bílek Obsah materiálu
(PDF, 202 kB)
3/Z-237 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31.3.2018 p. Bílek Obsah materiálu
(PDF, 182 kB)
Příloha
(PDF, 674 kB)
4/Z-238 Rozpočtová opatření p. Bílek Obsah materiálu
(PDF, 191 kB)
5/Z-239 Uzavření Smlouvy o zřízení úplatné služebnosti inženýrské
sítě na pozemcích parc. č. 523/297 a 523/298,
vše k. ú. Horní Měcholupy (ul. Křimická)
p. Bílek Obsah materiálu
(PDF, 204 kB)
Příloha
(PDF, 255 kB)
6/Z-240 Uzavření Smlouvy o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě
na pozemcích parc. č. 523/211 a 523/673,
vše k. ú. Horní Měcholupy (ul. Boloňská)
p. Bílek Obsah materiálu
(PDF, 204 kB)
Příloha
(PDF, 156 kB)
7/Z-241 Vyhodnocení výběrového řízení na prodej 5 volných jednotek
ve svěřené správě MČ Praha 15 – ulice Milánská č. p. 410,
411, 451 a ulice Livornská č. p. 429, vše v k. ú. Horní Měcholupy“
p. Bílek Obsah materiálu
(PDF, 202 kB)
Příloha
(PDF, 188 kB)
8/Z-242 Dotace z rozpočtu MČ Praha 15 pro Římskokatolickou farnost
u kostela Stětí sv. Jana Křtitele a Základní uměleckou školu
Hostivař
p. Bílek Obsah materiálu
(PDF, 197 kB)
9/Z-243 Generel bezmotorové dopravy na území MČ Praha 15 p. Ducko Obsah materiálu
(PDF, 194 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 4.7 MB)
Příloha č. 2
(PDF, 6.9 MB)
Příloha č. 3
(PDF, 2.1 MB)
Příloha č. 4
(PDF, 2 MB)
Příloha č. 5
(PDF, 1.6 MB)
10/Z-244 Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci dotačního
programu „MČ Praha 15 pro sociální oblast 2018“
MUDr. Trková Obsah materiálu
(PDF, 197 kB)
Příloha
(PDF, 28 kB)
11/Z-245 Návrh na přidělení finančních prostředků MUDr. Trková Obsah materiálu
(PDF, 147 kB)
Příloha
(PDF, 49 kB)
12/Z-246 Vyhodnocení dotačních programů v oblasti podpory sportovních
aktivit  spolků  na rok 2018
Ing. Strnad Obsah materiálu
(PDF, 148 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 210 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 195 kB)
13/Z-247 Návrh na stanovení počtu členů zastupitelstva a počtu volebních
obvodů pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 15 na volební
období 2018 – 2022
p. Wenzl Obsah materiálu
(PDF, 242 kB)
14/Z-248 Žádost občanů MČ Praha 15 podle § 8 písm. c) zákona
č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze – záměr obytného souboru
Praga
p. Wenzl Obsah materiálu
(PDF, 202 kB)
Příloha
(PDF, 39 kB)
15/Z-249 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 15 p. Wenzl Obsah materiálu
(PDF, 184 kB)
Příloha
(PDF, 163 kB)
16/Z-250 K návrhu na prominutí náhrady nákladů řízení Ing. Miroslavu Tlapákovi p. Bílek Obsah materiálu
(PDF, 185 kB)
17/Z-251 Dotace z rozpočtu MČ Praha 15 pro SKBU Hostivař, Praha 10, Trhanovské náměstí 179/9 p. Bílek Obsah materiálu
(PDF, 195 kB)
18. Interpelace (dotazy, náměty a podněty) členů zastupitelstva    
19. Interpelace občanů MČ Praha 15 (I. část: 18:00 – 18:30 h)    

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018