Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

KE KOMENTÁŘI ANONYMNÍHO AUTORA NA OFICIÁLNÍM PROFILU POLITICKÉHO SDRUŽENÍ PATNÁCTKA NÁŠ DOMOV (Zelení, Česká pirátská strana, KDU-ČSL a spol.)

Na oficiálním profilu politického sdružení Patnáctka náš domov se objevil strukturovaný návod, jak je, ve zřejmě jednom z nejsložitějších stavebních zákonů na světě (tom českém) ještě teoreticky možné stavebníkům v Praze dále komplikovat jejich úsilí o získání povolení ke svému záměru.

Má-li totiž stavebník souhlasné závazného stanovisko k souladu záměru s platným územním plánem, v Praze vydávaným odborem územního rozvoje hlavního města Prahy (bez kterého stavebník nemůže povolení získat) musí být také projektová dokumentace stavebníka v souladu s Pražskými stavebními předpisy.

Stavebník si, pro získání povolení musí opatřit, podle složitosti svého záměru od několika desítek nebo až přes stovku dalších vyjádření, vydávaných správci inženýrských sítí, stanovisek orgánů statní správy (hygiena, hasiči, životní prostředí, doprava, …), souhlasů sousedů i majitelů záměrem dotčených pozemků, apod.

Všechny potřebné dokumenty, společně s projektovou dokumentací, pak předloží stavebnímu úřadu, který dokumenty prozkoumá. A pokud jsou ve vzájemném souladu, přizve k veřejnému jednání o vydání povolení jeho účastníky.

Okruh účastníků řízení může být různě široký, obvykle ale jde hlavně o sousedy a místní městskou část.

Městská část tedy má ze zákona právo se k záměru vyjádřit a má k tomu i právo do dokumentace záměru při řízení nahlížet. Za městskou část toto právo má zmocněný zástupce samosprávy. A to také, pokud je k tomu racionální a právně relevantní důvod, mající účinky záměr omezit nebo zastavit, dělá.

O tomto momentu ve stavebním řízení autor návodu asi mluví. Nelze než souhlasit!

Myslí to ale zřejmě tak, že by se městská část neměla v rámci svého práva s dokumenty jen seznámit, aby mohla své vyjádření do řízení podat, ale rovněž uplatnit „jakékoliv“ námitky a nesouhlasy. Tady ovšem je třeba polemizovat, protože jen prostý nekvalifikovaný nesouhlas s výstavbou nemá relevanci cokoliv změnit, zrušit. Tím spíše, když je ze strany příslušného odboru MHMP vydáno stanovisko o souladu záměru stavebníka s územním plánem.

Anonymní autor evidentně svým návodem vlastně navrhuje, že by tyto dokumenty měla samospráva městské části podrobně zkoumat po odborné stránce. Potud opět souhlas. V rámci svých možností tak i činí. Obsáhnout však všechny speciální dotčené obory předpokládá přijetí nových zaměstnanců, strukturovaně podle jejich zaměření (hygiena, hasiči, životní prostředí, doprava, …).

Podle anonymního autora by městská část měla vlastně založit svůj „stínový stavební úřad“ a systematicky začít vyjádření a stanoviska orgánů statní správy zpochybňovat, pokoušet se proti nim odvolávat i přesto, že městské části v řízení toto právo nepřísluší. Navíc proti každému rozhodnutí zdejšího stavebního úřadu je možné se ze strany stavebníka bránit podáním odvolání, které řeší HMP a jehož právním názorem je povinen se stavební úřad Prahy 15 řídit!

Podle mého názoru tento anonymem zveřejněný návod vypovídá hlavně o něm.

Je možné se také ptát, proč zástupci politického sdružení Patnáctka náš domov, kteří měli minulé volební období výsadní právo se do územních řízení vyjadřovat, s takovým nápadem, který anonymní autor na jejich oficiálním profilu nyní vlastně navrhuje, sami nepřišli?

Já se přidržím mantinelů, kterým mě, jako jednoho ze zástupců samosprávy, stavební zákon vybavil.

Michal Frauenterka

Autor článku: oit@praha15.cz MČ v médiích a tiskové zprávy