Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15

Aktuality Řídící výbor Pracovní skupiny MAP Kontakty

 

Schválení Akčního plánu a zahájení přípravy čerpaní z operačních programů

Během dalšího hlasování Řídícího výboru MAP, které proběhlo v druhé polovině ledna 2017, byla schválena finální podoba Akčního plánu pro rok 2017. Tento plán představuje souhrn připravovaných aktivit, které jsou v souladu s logikou našeho projektu. Akční plán tvoří nezávislý doplněk k již platnému Strategickému rámci a cílí především na neinvestiční aktivity menšího rozsahu, které mají za cíl podpořit rozpracovaná povinná, doporučená a volitelná opatření MAP.

Od začátku tohoto roku se také rozběhl proces přípravy projektových žádostí jednotlivých mateřských a základních škol. V průběhu tohoto roku začnou školy čerpat finanční prostředky z pražského operačního programu na investiční aktivity spojené například s polytechnickou výukou či vybavením digitálními technologiemi. Dochází tak k prvním zkušenostem s využitím Strategického rámce pro zisk dotací. V pravidelných šestiměsíčních intervalech pak dojde k plánovaným aktualizacím rámce, abychom byli schopni vyhovět co nejširšímu spektru potřeb našich škol. Srdečně děkujeme všem, kteří se na přípravě obou dokumentů podíleli a spolupracují s námi na vytváření co nejlepších podmínek pro naše školy.

 

Řídící výbor MAP schválil Strategický rámec MAP pro správní obvod Prahy 15

Dne 24.10.2016 se v budově hasičské zbrojnice JSDH Horní Měcholupy uskutečnilo druhé fyzické zasedání Řídícího výboru MAP na Praze 15. Toto setkání navázalo na písemné hlasování z konce září, které posvětilo tehdejší podobu návrhu Strategického rámce.  Tento dokument, který je zveřejněn na tomto webovém portálu, znamená výrazný posun v otázkách budoucího čerpání finančních prostředků z OP VVV a OP PPR. Naše školky a školy tak díky Strategickému rámci budou mít možnost naplnit své investiční záměry mnohem snadněji a v souladu s jejich skutečnými prioritami. V těchto krocích jim budou samozřejmě plně nápomocni jejich zřizovatelé. Srdečně děkujeme všem členům Řídícího výboru, kteří dali tomuto dokumentu vzniknout.

 

Změna zasedání Řídícího výboru MAP

Z technických důvodů bylo nutné zrušit zasedání Řídícího výbor, které bylo naplánováno na 26.9.2016.  Toto zasedání bylo nahrazeno variantou hlasování per rollam, v souladu s Jednacím řádem výboru. Členové Řídícího výboru byli o těchto okolnostech informování a obdrželi materiály potřebné pro dálkové hlasování. V případě, že tomu tak u některého ze členů není, prosíme o kontaktování manažera projektu. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání na zasedání, které proběhne 24.10.2016.

 

Zahájení série vzdělávacích aktivit v rámci projektu

Dne 16.9.2016 byla zahájena série seminářů, které jsou tematicky zaměřeny na problematiku řízení, vedení a dále pak na oblast digitálních kompetencí ve výuce a na oblast společného vzdělávání. Skrze tyto aktivity, realizované ve spolupráci se špičkovými lektory, je pedagogům působícím na území Prahy 15 nabízena možnost zvýšení osobní erudice v zásadních oblastech odborných pedagogických činností, jakož i v problematice řízení a vedení kolektivu. I přesto, že nabídka obdobných aktivit není v rámci jiných MAPů běžná, věříme, že vzdělávání je zásadním prvkem pro docílení připravenosti na systémové změny, které rezort školství v nejbližších letech zaznamená. V případě jakýchkoliv dotazů stran těchto seminářů kontaktujte prosím Odborného garanta MAP.

 

Druhé zasedání Řídícího výboru MAP

Dne 26. 9. 2016 proběhne druhé zasedání našeho Řídícího výboru. Na programu zasedání bude definice Vize vzdělávání v souladu s Postupy MAP. Nejdůležitějším bodem bude projednání návrhu podoby tzv. Strategického rámce, který bude do budoucna sloužit jako výchozí dokument pro možnost čerpání dotačních prostředků z OPPPR. Samozřejmostí také bude diskuze nad aktuálními tématy, zejména ve spojitosti se změnami, které postupně přináší nový školní rok. Těšíme se na všechny pozvané členy a stejně tak na hosty z řad širší veřejnosti. Zasedání se uskuteční ve velkém sále Hasičské zbrojnice JSDH Horní Měcholupy od 17 do 19 hodin.
 

Mateřské a základní školy již mohou využít ŠABLON


Již od 23. června je vyhlášena dlouho očekávaná výzva týkající se projektů v rámci režimu zjednodušeného vykazování, tedy ŠABLON. Mateřské a základní školy tak mohou prostřednictvím systému IS KP14+ podávat žádost o finanční prostředky na zajištění personálního zajištění blížících se změn a výzev ve školství.
V rámci této příležitosti mohou školy a školky čerpat dotaci v minimální výši 200 000 Kč + 2 200 Kč za každé dítě nebo žáka. Z těchto finančních prostředků bude následně hrazen příjem odborného personálu, který je v rámci šablon k dispozici. Všechny potřebné dokumenty, včetně návodů a specifikací, naleznete pod odkazem http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu a obecně v sekci aktualit Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V případě jakýchkoliv dotazů stran této výzvy, stejně jako v otázce asistence s podáním žádosti, se prosím obracejte na manažera projektu.
Přejeme vám mnoho pozitivních zkušeností se šablonami a v neposlední řadě krásné léto.

 

Blížící se vyhlášení výzev pro MŠ a ZŠ v režimu zjednodušeného vykazování – tzv. Šablony


Jak již MŠMT avizovalo, v nejbližších týdnech dojde k vyhlášení výzev k čerpání finančních prostředků pro mateřské a základní školy. Toto financování bude probíhat pomocí zjednodušeného postupu žádosti o dotaci a následného vykazování. Cílem tohoto kroku je nabídnout přímo školám a školkám možnost využití finančních prostředků z OPVVV. Podporované aktivity se budou týkat personálního zajištění pozic potřebných pro nadcházející systémové změny v oblasti školství. Bude tak možné zaměstnat sociální pedagogy, chůvy, pedagogické asistenty či školní psychology.
 

V otázce dotačních prostředků pro tvrdé investiční projekty, je plánováno vyhlášení výzev v Operačním programu Praha pól růstu v období říjen 2016. Tyto výzvy by měly reflektovat proces přípravy projektů MAP a nabídnout taktéž zjednodušené podmínky čerpání.
 

V případě jakýchkoliv dotazů stran Šablon se neváhejte obrátit na manažera projektu. Dále budou všechny důležité informace, včetně vyhlášených výzev dostupné na stránkách obou operačních programů, tedy:
 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/aktualni-informace-op-vvv
a
http://www.prahafondy.eu/cz/opppr.html

 

Ustavující jednání Řídícího výboru MAP


V pondělí 25. 4. 2016 se uskutečnilo první a zároveň ustavující zasedání našeho Řídícího výboru. Kromě úvodního seznámení s projektem jako takovým a jednotlivými cíli, přijal již Řídící výbor některá rozhodnutí. Především došlo k jeho ustanovení schválením Statutu a Jednacího řádu (viz Dokumenty). Zároveň Řídící výbor zvolil svého předsedu, kterým se stala paní Bc. Jitka Kolářová. Orgán tak oficiálně začal fungovat a je nám velkou ctí, že jde o první plně fungující Řídící výbor v rámci MAP na území Prahy.


Kromě formálních povinností schválili členové výboru také první úkoly pro pracovní skupiny projektu. Kromě povinných opatření MAP byla vybrána další prioritní opatření, kterým se pracovní skupiny začnou věnovat. Konkrétně se pak jedná o problematiku polytechnického vzdělávání a souvisejících potřeb. Dále bylo jako prioritní označeno opatření na zvyšování sociálních a občanských kompetencí dětí a žáku a opatření týkající se rozvoje kulturního povědomí. Výběrem těchto priorit nad rámec povinných opatření, definoval Řídící výbor základy vize rozvoje vzdělávání na Praze 15. Tato vize se samozřejmě bude v průběhu projektu ustalovat a konkretizovat.

 

První setkání pracovních skupin a zahájení analýzy území


Ve středu 23.3.2016 se uskutečnilo první setkání pracovních skupin zapojených do našeho projektu. Symbolicky tak byla zahájena jeho pracovní fáze a projekt je takříkajíc „živý“. Pracovní skupiny byly seznámeny s prvními úkoly v rámci projektu a zahájily proces analýzy území, který bude zásadní pro určení priorit ve vzdělávání. Ustavující zasedání Řídícího výboru MAP tak mimo jiné projedná první identifikované priority.

 

Ustavující zasedání Řídícího výboru MAP


Termín prvního zasedání Řídícího výboru byl stanoven na 25. 4. 2016 od 17 do 19 hodin. Všichni, kteří obdrželi pozvání na toto zasedání, jsou srdečně vítáni. Zároveň jsou žádáni Realizačním týmem projektu, aby do 11. 4. odeslali písemnou odpověď stran své účasti (dle pozvánky).

 

Zahájení projektu MAP na Praze 15 a spuštění webu


Dne 1. 3. 2015 začala realizace projektu Místní akční plán vzdělávání na území Prahy 15. Zároveň byl pro Vás spuštěn webový portál, kde naleznete všechny potřebné informace a dokumenty.