Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15

Aktuality Řídící výbor Pracovní skupiny MAP Kontakty

PRACOVNÍ SKUPINA PRO INVESTICE

 

Investiční záměry tvoří neodmyslitelnou součást místního akčního plánování. Pracovní skupina pro investice je platformou pro sběr, analýzu a přípravu investičních námětů a záměrů. Vzhledem k demografickému vývoji na Praze 15 a také ke stále rostoucí náročnosti na komfort budov škol, je investiční plánování klíčovou aktivitou pro efektivní strategii budoucího vývoje ve vzdělávání. Pracovní skupina komunikuje se všemi cílovými skupinami projektu a formuluje závěry, které předkládá Řídícímu výboru MAP k projednání. Je zodpovědná za partnerství v oblasti investic. Skupinu vede paní Ing. Hana Černá.

Klíčová témata pro činnost této pracovní skupiny jsou: Předškolní vzdělávání a péče: Dostupnost, inkluze, kvalita, Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků, Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka a Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků.

 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ


Předškolní vzdělávání je zásadní součástí systému vzdělávání a v rámci správního obvodu také složkou zřizovanou místní municipalitou. Dostupnost kvalitního předškolního vzdělávání je zásadním tématem již po mnoho let a to nejen v rámci Prahy. Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání je v rámci projektu zodpovědná za vznik partnerství v tomto sektoru (zřizovatelé, MŠ, pedagogové, rodiče) a identifikaci priorit a akutních potřeb vycházejících z analýzy území. Návrhy a analýzy předkládá skupina Řídícímu výboru MAP.

Klíčová témata pro činnost této pracovní skupiny jsou: Předškolní vzdělávání a péče: Dostupnost, inkluze, kvalita, Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Další témata spolupráce: Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky), Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků, Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka, Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků. Skupinu vede paní Mgr. Michaela Randová.

 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Základní zdělávání představuje nejvyšší stupeň místně zřizovaného vzdělávání. Identifikace trendů a analýza existujících partnerství mezi zřizovateli a základními školami i mezi školami navzájem bude představovat výchozí bod pro práci pracovní skupiny. Pracovní skupina pro základní vzdělávání zodpovídá za vytvoření partnerství v této oblasti a za sběr a analýzu podnětů od cílových skupin. Výstupy z její činnosti jsou předkládány Řídícímu výboru MAP. Skupinu vede paní Jaroslava Šimonová.

Klíčová témata pro činnost této pracovní skupiny jsou: Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání, Kariérové poradenství v základních školách.

Další témata spolupráce: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky), Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků, Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka, Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků.