Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Bruslařská, Sáňkařská, Golfová

Projektem bude řešena nejen dílčí úprava uličních profilů úseků ulic Sáňkařská, Bruslařská, Golfová tak, aby byla zajištěna bezpečnost obyvatel při případném zásahu složek IZS - integrovaného záchranného systému, ale i širší vztahy spojené s parkováním i další, související úpravy, vyplývající ze základního zadání i v areálu městské části při ul. Golfová.

Podrobnosti

Propojení Košík-Kozinovo náměstí

Předmětem studie je popsat postoj městské části k dílčím prvkům území západního okraje Staré Hostivaře, které je dílem ve vlastnictví HMP a dílem ve svěřené správě MČ Praha 15. Jedná se o vstupní část do tohoto historického obytného území nejen od Botiče ze severu, ale i ze sídliště Košík z jihu a jeho podobu je možné nejen vylepšit, ale i odstranit některé nedořešené detaily i úpravy zeleně.

Podrobnosti

Veronská osa

Předmětem projektu je studie pro revitalizaci i zřízení nového pěšího propojení a souvisejících úprav území se středem na Veronském náměstí

Podrobnosti

Lávka přes ulici Hornoměcholupskou

Předmětem zadání je zjištění možných variant zřízení bezbariérového a bezpečného pěšího a cyklo propojení – lávky (event. přesýpaného tunelu či propustku) mezi vyústěním cyklotrasy A233 z Hostivařského lesoparku na chodníky na druhé straně ulice Hornoměcholupské, tj. v úsekovém rozmezí mezi stávajícím přechodem pro chodce u ul. Golfová a křižovatkou s ulicí Lochotínskou.

Podrobnosti

Oáza u mola Hostivařské přehrady

Připravovaný projekt řeší požadavky návštěvníků mola, lesního koupaliště a lesoparku zejména na zajištění celoročního provozu důstojných toalet pro veřejnost i možnost drobného bufetového občerstvení v okolí odpočinkového mola na Hostivařské přehradě. Návrh umístění oázy plyne z její funkce a z možnosti využití nezalesněné, jen mírně svažité části prostoru přiléhajícího k pěší komunikaci lemující břeh Hostivařské přehrady, a to bez nutnosti kácení stromů

Podrobnosti

Protipovodňová opatření v obydlených oblastech Hostivaře

MČ Praha 15 již v roce 2014 dokončila studii komplexního řešení protipovodňových opatření v obydlených oblastech Hostivaře. Studie se opírá o vytvořený "korytový model" a jejím cílem je kombinací různých typů protipovodňových opatření ochránit obyvatele žijící podél potoka Botiče i jejich majetek před povodní, kterou zažili v roce 2013.

Studie rozděluje protipovodňová opatření do šesti etap, ze kterých byla, od jejího vzniku, realizována jedna etapa (D1 prozatím s výjimkou lávky a severní stezky). Příprava dalších etap je aktuálně obnovována a pokračování prací na jednotlivých etapách je letos intenzivně s hlavním městem řešeno. O dalším postupu budeme veřejnost pravidelně informovat.

pozn: aktualizovaný text článku z roku 2014

Podrobnosti